Förordning (1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk

SFS nr
1982:705
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1982-06-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:851
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
vattenfallsverk.

Bestämmelserna i 9 § första stycket verksstadgan om tjänsteresor
gäller även sådana resor utom landet.

Bestämmelserna i 17 § andra stycket andra punkten verksstadgan om
prövning av frågor om ledighet för vissa tjänstemän gäller de chefer
som anges i 31 § andra stycket. Förordning (1986:311).

Uppgifter

2 § Verket har till uppgift att

1. handha statens kraftverksrörelse och därmed sammanhängande verksamhet
samt verka för en rationell elenergiförsörjning och en effektiv
användning av elenergi inom riket,

2. självt eller i samverkan med andra uppföra och driva anläggningar för
el- eller värmeförsörjning,

3. bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet för energiförsörjning
och att utföra demonstrationsanläggningar,

4. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen
av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m.,

5. handha kanalrörelsen vid Trollhätte kanalverk,

6. inom sitt verksamhetsområde arbeta för en avveckling av kärnkraften
till senast år 2010. Förordning (1987:351).

3 § Verket uppbär och redovisar verkets inkomster samt betalar därmed
och med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets
utgifter.

Verket beslutar om leverans av elenergi från verkets anläggningar
och fastställer avgifter för sådana leveranser.

Verket fastställer efter samråd med sjöfartsverket taxor och övriga
villkor för kanalrörelsen.

4 § Verket har totalförsvarsuppgifter inom funktionen
energiförsörjning enligt förordningen (1986:294) om ledning och
samordning inom totalförsvarets civila del. Verket skall vid
fullgörandet av dessa uppgifter också samråda med överbefälhavaren.
Förordning (1986:311).

5 § Verket skall varje år

1. före den 1 december till regeringen avge förslag till driftstat
för nästa räkenskapsår,

2. före den 1 maj till industridepartementet avge redovisning för
verksamheten under närmast föregående räkenskapsår, innefattande
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och förslag
till disposition av fonderade överskottsmedel,

3. utarbeta och offentliggöra statistik över rörelsen. Förordning
(1984:777).

6 § Verket skall varje månad på statsverkets checkräkning i riksbanken
insätta de kontanta inkomstmedel som inte behövs såsom förlag i
rörelsen under den närmaste tiden. Om inte regeringen föreskriver
annat för visst räkenskapsår skall verket senast under december månad
ha satt in tre fjärdedelar av de överskottsmedel som regeringen har
beslutat skall inbetalas för räkenskapsåret. Sedan räkenskaperna
avslutats för räkenskapsåret, skall resterande fjärdedel av
överskottsmedlen sättas in. Om hinder möter mot sådan slutlig
insättning, skall verket anmäla det till finansdepartementet.

Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av överskottsmedel
har tillgodosetts redovisas som disponibla medel. Förordning
(1984:777).

7 § Efter medgivande av regeringen får verket för statens räkning
bilda aktiebolag eller förvärva aktier i befintliga bolag, allt inom
ramen för verkets uppgifter eller med nära anknytning till dessa.

8 § Verket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig,
försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål och avskriva
egendom som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på
annat sätt.

Verket får besluta om försäljning av aktier som innehas av verket
endast om regeringen medger det.

9 § Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av verket eller
har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som
bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket
får belöna även den som har visat rådighet genom att avvärja skada på
eller förlust av egendom och den som har tillrättaskaffat tillgripen
eller på annat sätt förkommen egendom eller penningmedel.

Har en anställds kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats
eller förlorats under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på en
plats som har anvisats av verket, får verket ersätta honom.

10 § Innan verket för regeringen lägger fram förslag att en
kraftstation skall anläggas, skall verket inhämta yttrande av
överbefälhavaren. Begäran om yttrande skall avse fråga om det från
militär synpunkt finns något att erinra mot valet av plats och om det
från allmän försvarssynpunkt finns särskilda önskemål i fråga om den
planerade anläggningen.

11 § Verket företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om annat
inte följer av särskilda föreskrifter.

12 § Verket får överlägga direkt med kraftförsörjningsmyndighet i
annat land i frågor av huvudsakligen teknisk art, vilka tillhör
verkets arbetsområde.

Om affärsdrivande verksamhet i utlandet finns särskilda bestämmelser.

Organisation

13 § Verket leds av en styrelse som består av högst sju ledamöter. I
styrelsen ingår verkets generaldirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på verket.

14 § Generaldirektören är chef för verket.

Inom verket finns stabsenheter för ekonomi, planering, utveckling och
miljö, personal samt information. Dessutom finns huvudenheter för
elproduktion, energimarknad, administrativ service samt konstruktion
och byggande. Varje stabs- och huvudenhet förestås av en chef.

En av dessa är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1986:311).

15 § Vid verket finns en disciplinnämnd. Den består av
generaldirektören, som är nämndens ordförande, den chef för stabs-
eller huvudenhet som generaldirektören bestämmer och den som är chef
för den centrala juridiska enheten. För var och en av de båda
sistnämnda utser generaldirektören en ersättare. Förordning
(1986:311).

16 § För verksamheten finns fem regionala enheter för drift och
försäljning samt en kanalrörelse. Verket beslutar om dessas
verksamhetsområden.

Verket får inrätta särskilda produktionsenheter.

Regional enhet eller produktionsenhet är underställd chefen för den
huvudenhet som verket bestämmer. Förordning (1986:311).

17 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov.

I mån av behov får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

18 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. viktigare anmärkningar som framställts vid revision,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

19 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem
ordföranden, är närvarande. Generaldirektören skall alltid närvara.
När ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

Tjänstemän skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören
bestämmer det eller någon annan ledamot begär det. Förordning
(1986:825).

20 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller, om denne inte
kan nås, vice ordföranden. Generaldirektören skall alltid delta i
avgörandet. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till
vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

21 § Disciplinnämnden avgör frågor om skiljande från annan anställning
än provanställning, om skiljande från uppdrag och om disciplinansvar,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Ärendena i nämnden
avgörs efter föredragning av chefen för den centrala juridiska
enheten.

Om den som innehar eller uppehåller tjänst som byråchef eller därmed
jämställd eller högre tjänst finns bestämmelser i 15 kap. 4 § lagen om
offentlig anställning. Förordning (1986:825).

22 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller
disciplinnämnden avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana
ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

23 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den chef för stabs- eller
huvudenhet som generaldirektören bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar. Förordning (1986:311).

24 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 22 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den stabs- eller
huvudenhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för stabs- eller huvudenhet har rätt att närvara när ett ärende
som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning
(1986:311).

25 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

26 § har upphävts genom förordning (1986:825).

27 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

28 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Revision

29 § Verket skall genom en särskild revisionsenhet övervaka att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i
överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer samt granska intern
kontroll och redovisning. Viktigare resultat av revisionen skall
redovisas för styrelsen.

30 § Verket prövar anmärkningar som har framställts vid revisionen.

Är en anmärkning författningsenligt grundad, får verket likväl lämna
den utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till fördel
för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra särskilda
skäl föreligger.

Tjänstetillsättning m.m.

31 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för stabsenhet och för huvudenhet tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra innehavare av tjänster med beteckningen p än generaldirektören
förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1986:311).

32 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för högst tre år.

33 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning om att tjänst skall kungöras ledig till ansökan
gäller endast ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 1 – F 17
eller extra ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 9 – F 17 som
tillsätts på annat sätt än genom förflyttning.

34 § När en tjänst som avses i 33 § skall tillsättas, utfärdar verket
kungörelse i verkets cirkulär eller andra för personalen avsedda
meddelanden med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från
dagen för införandet. Kungörelsen anslås på verkets anslagstavla i
lokal som verket bestämmer.

Tillkännagivandet om verkets beslut om tillsättning av kungjord tjänst
eller beslut om att inte tillsätta sådan tjänst anslås genast på
verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den
dag då anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänster som inte
kungjorts lediga till ansökan behöver inte anslås.

35 § Vikariat tillsätts av verket. Avgör regeringen frågan om ledighet
från tjänsten, tillsätts dock vikariatet av regeringen.

Om omständigheterna påkallar det, får verket besluta att
långtidsvikariat på sådana tjänster som avses i 33 § tillsätts utan
att vikariatet kungjorts ledigt till ansökan.

Besvär

36 § Om ett beslut i personalärende har meddelats av tjänsteman som är
underordnad chef för stabs- eller huvudenhet, kan den som beslutet rör
begära att detta överprövas av generaldirektören.

I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut om
att inte tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas
besvärstiden från den dag då anslaget skedde. Detsamma gäller beslut
om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.
Förordning (1986:311).

Övriga bestämmelser

37 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket även i fråga om chefer för stabs- eller
huvudenhet och andra tjänstemän med tjänster med beteckningen p än
generaldirektören och dennes ställföreträdare. Förordning (1986:311).

38 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören.

39 § Innan namnet på en större anläggning fastställs eller ändras,
skall verket samråda med den eller de berörda kommunerna. Uppnås
därvid inte enighet i frågan skall ärendet överlämnas till regeringens
prövning. Förordning (1986:311).

Övergångsbestämmelser

1984:777

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. För det räkenskapsår som avslutades den 30 juni
1984 gäller 5 § 2 i den äldre lydelsen.

1986:311

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.

2. Då tjänster tillsätts i samband med inrättande av de i 14 § angivna
stabs- och huvudenheterna behöver dessa tjänster inte kungöras lediga
till ansökan under förutsättning att tjänsten tillsätts med någon som
är anställd inom statens vattenfallsverk. I sådana fall tillämpas inte
bestämmelserna i omplaceringsförordningen (1984:110) och i
förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.

1988:851

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen
(1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk skall upphöra att
gälla.

2. I fråga om Vattenfalls organisation skall 14 och 16 §§ i den upphävda
instruktionen gälla till den 1 januari 1989.

3. Beträffande Vattenfalls redovisning för verksamhetsåret 1988 skall 5
§ 2 i den upphävda instruktionen tillämpas.

4. Bestämmelserna i 20 § om inbetalning av skatt skall tillämpas från
och med verksamhetsåret 1989.