Förordning (1982:755) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning);

SFS nr
1982:755
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:119
Upphävd
1992-05-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning upphör att gälla om Sverige kommer i krig.

Bestämmelserna i 16 – 30 §§ börjar tillämpas först när regeringen
förordnar om det vid krig mellan utländska stater. När 16 – 30 §§ är i
tillämpning gäller inte 3, 4 och 7 – 15 §§ för krigförande staters
statsfartyg och statsluftfartyg.

2 § I denna förordning avses med

1. statsfartyg: örlogsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs eller
brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,

2. statsluftfartyg: militära luftfartyg och andra luftfartyg som ägs
eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,

3. örlogsfartyg: fartyg och svävare som tillhör en stats
sjöstridskrafter, har de yttre nationella kännetecken som utmärker
örlogsfartyg, står under befäl av vederbörligen utnämnda officerare och
är bemannade av besättningar underkastade fastställda disciplinregler,

4. militära luftfartyg: luftfartyg som har militära
nationalitetsbeteckningar eller som på annat sätt identifieras som
militära,

5. militära fordon: motordrivna fordon, släpfordon och terrängsläp som
ägs eller brukas av en stats stridskrafter,

6. uppbringade fartyg: andra fartyg än örlogsfartyg som en krigförande
stat har tagit i besittning från en annan stat,

7. svenskt territorium: Sveriges landområden, Sveriges sjöterritorium
med inre vatten och territorialhavet samt luftrummet över landområdena
och sjöterritoriet.

Allmänna bestämmelser för utländska statsfartyg och statsluftfartyg
m. m.

3 § Utländska statsfartyg har för genomfart tillträde till svenskt
territorialhav. Före sådan genomfart skall anmälan göras på diplomatisk
väg. Anmälan behövs dock inte för genomfarten av det svenska
territorialhavet i Öresund.

För statsfartygs tillträde till svenskt territorium i andra fall än som
avses i första stycket krävs tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för
statsfartyg som är i nöd eller som används av ett utländskt
statsöverhuvud vid besök i Sverige.

4 § Utländska statsluftfartyg har för genomfart tillträde till
luftrummet över det svenska territorialhavet i Öresund.

För statsluftfartygs tillträde till svenskt territorium i andra fall än
som avses i första stycket krävs tillstånd. Tillstånd behövs dock inte
för statsluftfartyg som är i nöd eller som används av ett utländskt
statsöverhuvud vid besök i Sverige.

5 § För utländska militära fordons tillträde till svenskt territorium
krävs tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för fordon som medförs
ombord på statsfartyg eller statsluftfartyg.

6 § När utländska statsfartyg och statsluftfartyg befinner sig inom
svenskt territorium gäller för dem i tillämpliga delar svenska
miljövårds-, hälsovårds-, trafik-, hamn-, lotsnings-, flygplats-, tull-
och ordningsföreskrifter samt föreskrifter om nyttjande av
radioanläggningar. Anvisningar av svenska myndigheter skall följas.

Utländska statsfartygs genomfart av svenskt territorialhav skall ske så
att rikets lugn, ordning och säkerhet inte störs.

7 § Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg inte utan
tillstånd göra uppehåll, om det inte är nödvändigt med hänsyn till
fartygets sjösäkerhet. Om fartyget tvingas göra uppehåll eller om det på
grund av nöd kommer in på svenskt inre vatten, skall fartyget ange detta
med internationell signal och anmäla förhållandet till en svensk militär
myndighet.

8 § När ett utländskt statsfartyg uppehåller sig inom svenskt
territorium, skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar
skall vara i övervattensläge.

Inom inre vatten skall statsfartyget framföras i lotsled med anlitande
av en behörig svensk lots. Om fartyget inte har rätt att vara inom
svenskt territorium, får lotsning ske endast om det begärs av
militärbehälhavaren eller om fartyget är i trängande sjönöd.

9 § Inom svenskt territorium skall ett utländskt statsluftfartyg
framföras i kontrollerat luftrum och följa bestämmelserna för civil
luftfart, om inte regeringen för vissa fall bestämmer något annat.
Luftfartyget skall framföras längs flygvägar som luftfartsverket
bestämmer efter samråd med överbefälhavaren. Luftfartyg som är i nöd
inom svenskt territorium skall ange detta med internationell signal och
anmäla förhållandet till ett svenskt flygtrafikledningsorgan.

10 § Inom svenskt territorium får från ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg inte upprättas kartor eller företas mätning eller
lodning som inte behövs för fartygets eller luftfartygets säkra
framförande. Regeringen kan för vissa fall bestämma något annat.
Flygfotografering eller annan avbildning får inte ske utan tillstånd.

Inom svensk territorium får ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg inte utan tillstånd bedriva skjutövningar eller andra
övningar som inte i sin helhet kan genomföras inom fartyget eller
luftfartyget. Inte heller får manövrering i samband med krigsmässiga
övningar företas utan tillstånd.

11 § Inom svenskt territorium får ett utländskt statsluftfartyg inte
utan tillstånd medföra andra skjutvapen eller utrustningar för
bildupptagning än sådana som är fast monterade i luftfartyget. Inte
heller får ammunition, sprängämnen, film eller annan materiel för
bildupptagning medföras utan tillstånd.

Beväpnad trupp får inte utan tillstånd medföras i statsluftfartyg som
skall flyga över eller landa i Sverige.

12 § Om rätt för besättningen på ett utländskt statsfartyg eller
statsluftfartyg att lämna detta utan inresekontroll föreskrivs i
utlänningsförordningen (1989:547). Annat vapen än blankt vapen som hör
till uniformsdräkten får inte bäras utan tillstånd när fartyget eller
luftfartyget lämnas. Förordning (1989:554).

13 § Regeringen meddelar tillstånd som avses i 3 – 5, 7 och 10 – 12 §§
om inte annat anges i 14 §. Tillstånden utverkas på diplomatisk väg.

14 § Överbefälhavaren får på framställning av luftfartsverket meddela
utländska statsluftfartyg tillstånd för tillträde till svenskt
territorium, om luftfartygen är obeväpnade och används för transport för
Förenta Nationernas räkning eller för transport som är likställd med
civil lufttransport.

Överbefälhavaren får på framställning av sjöfartsverket eller
luftfartsverket meddela utländska statsfartyg eller statsluftfartyg
tillstånd för tillträde till svenskt territorium, om det är nödvändigt
för att rädda människoliv.

Överbefälhavaren får på framställning av kustbevakningen meddela
utländska statsfartyg eller statsluftfartyg tillstånd för tillträde till
svenskt territorium, om det är nödvändigt för särskilt brådskande
bekämpning av miljöfarliga föroreningar till sjöss.

Överbefälhavaren får på framställning av generaltullstyrelsen meddela
militära fordon från Danmark, Finland eller Norge tillstånd för
tillträde till svensk territorium, om fordonen används för transport som
är likställd med civil landtransport. Förordning (1989:278).

15 § Överbefälhavaren skall snarast underrätta chefen för
utrikesdepartementet och chefen för försvarsdepartementet när tillstånd
enligt 14 § har meddelats.

Särskilda bestämmelser för krigförande staters statsfartyg och
statsluftfartyg

16 § En krigförande stats statsfartyg och statsluftfartyg skall
respektera Sveriges neutralitet.

Krigshandlingar samt åtgärder för att stoppa, uppbringa eller visitera
fartyg eller luftfartyg får inte företas inom svenskt territorium eller
mot föremål eller personer inom territoriet. En krigförande stat får
inte använda svenskt territorium som bas för krigsoperationer eller där
bedriva underrättelseverksamhet eller stridsledning.

17 § En krigförande stats statsfartyg har för genomfart tillträde till
det svenska territorialhavet under högst 24 timmar i följd. För ubåtar
och svävare är genomfart av territorialhavet dock endast tillåten i
Öresund.

Ett örlogsfartyg som har lämnat territorialhavet får inte återvända dit
förrän minst 48 timmar har förflutit.

Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första
och andra styckena är tillåtet endast för statsfartyg som är i trängande
sjönöd samt, enligt bestämmande av militärbefälhavaren efter samråd med
civilbefälhavaren, för militära sjukvårdsfartyg och andra statsfartyg
som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära uppgifter.

18 § Inom svenskt territorium får högst tre örlogsfartyg som tillhör
samma krigförande stat eller inbördes förbundna krigförande stater
befinna sig samtidigt.

19 § En krigförande stats statsluftfartyg har för genomfart utan onödiga
kursavvikelser tillträde till luftrummet över territorialhavet i
Öresund.

Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första
stycket är tillåtet endast för luftfartyg i nöd och, enligt bestämmande
av överbefälhavaren, för ambulansluftfartyg.

20 § Om en krigförande stats örlogsfartyg befinner sig inom svenskt
territorium när 16 – 30 §§ börjar tillämpas, skall fartygen lämna
territoriet inom 24 timmar. Om örlogsfartyg som tillhör olika
krigförande stater befinner sig i samma hamn eller på samma ankarplats
och dessa stater inte är inbördes förbundna, skall dock minst 24 timmar
förflyta mellan avgångstiderna. Fartygen skall avgå i den ordning som de
har anlänt, om inte särskilda förhållanden föranleder annat. Om en
krigförande stats handelsfartyg lämnar en hamn eller ankarplats där en
motståndarstats örlogsfartyg befinner sig, får örlogsfartyget avgå
tidigast 24 timmar efter handelsfartyget.

Avgångstider som avses i första stycket bestäms av överbefälhavaren
eller, enligt hans bestämmande, av militärbefälhavaren.

21 § Inom svenskt territorium får en krigförande stats statsfartyg inte
göra uppehåll om det inte är nödvändigt med hänsyn till fartygets
sjösäkerhet. Om fartyget tvingas göra uppehåll eller om det på grund av
trängande sjönöd kommer in i en otillåten del av territoriet eller inte
kan lämna territoriet inom föreskriven tid, skall fartyget ange detta
med internationell signal och anmäla förhållandet till
militärbefälhavaren.

Om ett statsfartyg på grund av trängande sjönöd kommer in i en otillåten
del av territoriet eller om det inte kan lämna territoriet inom den tid
som anges i 20 §, bestämmer militärbefälhavaren skälig tidsfrist inom
vilket fartyget skall lämna territoriet. Militärbefälhavaren bestämmer
också i vilken omfattning reparationer får utföras. Tidsfrist för
reparationer får medges endast om det är uppenbart att fartyget kan
göras sjövärdigt inom rimlig tid. Skador som har orsakats av
krigshandlingar får inte repareras. Andra reparationer får utföras
endast i den omfattning som är oundgängligen nödvändig med hänsyn till
fartygets sjövärdighet.

22 § När en krigförande stats statsfartyg uppehåller sig inom svenskt
territorium, skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar
skall vara i övervattensläge.

Inom inre vatten skall statsfartyg framföras i lotsled med anlitande av
en behörig svensk lots. Lotsning får ske endast om fartyget har rätt att
vara inom svenskt territorium. Inom territorialhavet får svenska lotsar
anlitas endast vid trängande sjönöd.

23 § Om en krigförande stats statsfartyg befinner sig i svensk hamn
eller på en ankarplats inom svenskt territorium när 16 – 30 §§ börjar
tillämpas, får fartygen komplettera sina förråd enligt
militärbefälhavarens bestämmande. Detsamma gäller för fartyg som har
medgetts tidsfrist enligt 21 §. Kompletteringen får dock göras endast i
den omfattning som är nödvändig för att fartygen skall kunna nå närmaste
hamn i sin egen stat.

Komplettering av förråd i andra fall än som avses i första stycket är,
enligt bestämmande av militärbefälhavaren efter samråd med
civilbefälhavaren, tillåten för militära sjukvårdsfartyg och andra
statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära
uppgifter samt för ambulansluftfartyg.

24 § En krigförande stats statsluftfartyg som på grund av nöd kommer in
i svenskt territorium skall ange detta med internationell signal.

25 § Inom svenskt territorium får från en krigförande stats statsfartyg
eller statsluftfartyg inte upprättas kartor eller företas mätning eller
lodning som inte behövs för fartygets eller luftfartygets säkra
framförande. Flygfotografering eller annan avbildning får inte ske.

En krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får inte bedriva
övningar inom svenskt territorium.

26 § Inom svenskt territorium får radioanläggningar på en krigförande
stats statsfartyg eller statsluftfartyg inte användas för att sända
radiomeddelanden annat än i fall av nöd eller för kommunikation med
svenska myndigheter.

27 § Personal från en krigförande stats statsfartyg eller
statsluftfartyg får landsättas endast om militärbefälhavaren medger det.

Särskilda bestämmelser för uppbringade fartyg m. m.

28 § Av en krigförande stat uppbringade utländska fartyg har för
genomfart tillträde till territorialhavet i Öresund.

Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första
stycket är tillåtet endast för uppbringade fartyg som är i trängande
sjönöd.

Bestämmelserna i 6, 16, 21, 22 och 25 – 27 §§ gäller för uppbringade
fartyg som befinner sig inom territoriet. Uppbringade fartyg får inte
komplettera sina förråd inom territoriet.

29 § Av en krigförande stat uppbringade svenska fartyg som kommer in på
svenskt territorium får inte lämna detta utan regeringens tillstånd.

30 § Bestämmelserna i 28 § gäller i tillämpliga delar för
krigsfångetransporter.

Övriga bestämmelser

31 § Polis-, lots-, fyr-, luftfarts- och tullmyndigheter samt
kustbevakningen skall snarast möjligt rapportera till den millitäre chef
som överbefälhavaren bestämmer om utländska statsfartyg, statsluftfartyg
och militära fordon

1. iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium,

2. överträder bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1988:483).

32 § Rikspolisstyrelsen, kustbevakningen, sjöfartsverket,
luftfartsverket och generaltullstyrelsen, varje myndighet inom sitt
område, meddelar efter samråd med överbefälhavaren närmare föreskrifter
för rapporteringen enligt 31 §.

Föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning meddelas av
överbefälhavaren efter samråd med berörda civila myndigheter. Förordning
(1988:483).

33 § På grund av internationella överenskommelser eller föreskrifter som
regeringen meddelar särskilt kan gälla andra regler för tillträde till
svenskt territorium än vad som anges i denna förordning.