Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

SFS nr
1982:756
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1213

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning upphör att gälla om Sverige kommer i krig.

Bestämmelserna i 36–68 §§ börjar tillämpas först när regeringen
förordnar om det vid krig mellan utländska stater. När 36–68 §§ är i
tillämpning, gäller inte 13–27 §§ i fråga om ingripanden mot
krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg.

2 § I denna förordning avses med

1. svenskt territorium: Sveriges landområden, Sveriges
sjöterritorium med inre vatten och territorialhavet samt luftrummet
över landområdena och sjöterritoriet,

2. Sveriges ekonomiska zon: havsområden utanför Sveriges
sjöterritorium enligt vad som föreskrivs i förordningen (1992:1226)
om Sveriges ekonomiska zon,

3. statsfartyg: örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg och
svävare som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i
icke-kommersiellt syfte,

4. örlogsfartyg: fartyg och svävare som tillhör en stats
stridskrafter, har de yttre nationella kännetecken som utmärker
örlogsfartyg, står under befäl av vederbörligen utnämnda officerare
och är bemannade av besättningar underkastade fastställda
disciplinregler,

5. forskningsfartyg: fartyg som ägs eller brukas av en stat och som
utrustats för och bedriver forskning enligt internationellt
vedertagna principer,

6. handelsfartyg: andra fartyg och svävare än sådana som avses i 3,

7. statsluftfartyg: militära stridsflygplan, militära
transportflygplan och andra luftfartyg som ägs eller brukas av en
stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,

8. militära stridsflygplan: jakt-, attack-, bomb-, spanings- och
skolflygplan samt stridshelikoptrar som ägs eller brukas av en stats
stridskrafter,

9. civila luftfartyg: andra luftfartyg än sådana fartyg som avses i
7,

10. militära fordon: stridsfordon, andra motordrivna fordon,
släpfordon och terrängsläp som ägs eller brukas av en stats
stridskrafter,

11. stridsfordon: splitterskyddat motordrivet fordon som ägs eller
brukas av en stats stridskrafter och från vilket strid kan
genomföras,

12. uppbringade fartyg: andra fartyg än örlogsfartyg som en
krigförande stat har tagit i besittning från en annan stat,

13. prisbesättning: besättning som en krigförande stat sätter ombord
på ett uppbringat fartyg för att leda dess manövrering.
Förordning (1996:1567).

3 § Försvarsmakten ska

1. upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och
i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra
överträdelser av tillträdesförordningen (1992:118),

2. skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt
territorium samt på eller över fritt hav,

3. medverka vid tillsynen av sådana vattenområden som anges i
5 § 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara
skyddsobjekt enligt samma lag,

4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom
svenskt territorium,

5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt
territorium och Sveriges ekonomiska zon, och

6. i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid
ingripanden mot fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som
anges i denna förordning. Förordning (2010:648).

4 § Inom svenskt territorium får ett fartyg eller luftfartyg anropas,
prejas och, under de förutsättningar som anges i 5 §, visiteras, om det
behövs för att kunna fastställa dess nationalitet eller ställning som
statsfartyg eller statsluftfartyg.

5 § Om regeringen inte för ett visst fall föreskriver något annat, skall
för tillträde till och åtgärder ombord på ett utländskt statsfartyg
eller statsluftfartyg medgivande inhämtas av chefen för statsfartyget
eller statsluftfartyget. För visitation av statsfartyg eller
statsluftfartyg som har kommit in till riket utan att ha rätt till det
behövs dock inte medgivande, om fara för säkerheten på platsen bedöms
föreligga.

6 § Svenska statsfartyg eller statsluftfartyg som utsätts för
våldshandlingar från utländska statsfartyg eller statsluftfartyg får
tillgripa vapenmakt i självförsvar på eller över fritt hav. Inom
utländskt territorium får vapenmakt tillgripas i självförsvar enligt
Försvarsmakten bestämmande. Förordning (1994:533).

7 § Ingripanden med vapenmakt skall föregås av varning, om inte annat
anges i denna förordning. Varning ges genom meddelande eller, om
meddelande inte kan överbringas, genom varningsskott eller på annat
tydligt sätt. Om ingripanden enligt denna förordning får ske med
vapenmakt utan föregående varning, skall varning ändå ges i tveksamma
fall.

8 § Om bestämmelserna i tillträdesförordningen (1992:118) överträds
eller någon annan likartad händelse inträffar, skall Försvarsmakten
snarast underrätta chefen för Utrikesdepartementet och chefen för
Försvarsdepartementet. Förordning (1994:533).

Ingripanden mot utländsk militär personal

9 § Om utländsk militär personal under omständigheter som tyder på
fientlig avsikt överskrider gränsen till svenskt territorium eller
landsätts inom territoriet från fartyg eller luftfartyg, skall vapenmakt
utan föregående varning tillgripas.

10 § Om utländsk militär personal i andra fall än
som avses i 9 § anträffas inom svenskt territorium och det
finns misstanke om att personalen saknar rätt att resa in
eller vistas i Sverige, ska dessa omhändertas och avväpnas.
Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om
Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i
avvaktan på vidare åtgärder. Förordning (2014:1213).

11 § Utländsk militär personal får inte bära uniform inom Sveriges
landområden utan tillstånd av Försvarsmakten. Tillstånd behövs
inte för försvarsattachéer som är ackrediterade i Sverige.

Om utländsk militär personal uppträder i uniform utan tillstånd,
skall detta förhållande snarast anmälas till Försvarsmakten.
Förordning (1994:533).

12 § Om ett utländskt militärt fordon påträffas inom svenskt
territorium utan att ha rätt att vara där, ska det hållas
kvar. Om personal som medföljer fordonet saknar rätt att resa
in eller vistas i Sverige, ska personalen omhändertas och
avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om
Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i
avvaktan på vidare åtgärder. Förordning (2014:1213).

Ingripanden mot fartyg och luftfartyg

Utländska statsfartyg

13 § Om utländska statsfartyg överskrider den svenska territorialgränsen
under omständigheter som tyder på fientlig avsikt, skall vapenmakt utan
föregående varning tillgripas.

14 § Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot
utländska statsfartyg från vilka våldshandlingar begås

1. mot mål inom svenskt territorium,

2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,

3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

15 § En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre
vatten skall hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid
får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får
sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs
manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge,
skall den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.

En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom territorialhavet
skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt skall vapenmakt
tillgripas. Då särskilda förhållanden kräver det, får därvid enligt
Försvarsmakten bestämmande vapenmakt i syfte att förhindra fortsatt
verksamhet tillgripas utan föregående varning. Förordning (1994:533).

16 § Ett utländskt statsfartyg, som i andra fall än som anges i 15 §
påträffas inom svenskt inre vatten utan att ha rätt att vara där, skall
prejas och för vidare åtgärder föras till en ankarplats. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

17 § Ett utländskt statsfartyg, som gör uppehåll inom det svenska
territorialhavet utan att ha rätt till det, skall erinras om gällande
bestämmelser samt avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

18 § Om ett utländskt statsfartyg inom svenskt territorium bedriver
verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118),
skall fartyget anmodas att genast upphöra med detta.

Om anmodan inte efterföljs skall fartyget avvisas från territoriet. Om
det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Förordning (1992:119).

19 § Ett utländskt statsfartyg som befinner sig inom svenskt territorium
efter tillstånd av regeringen får avvisas först efter beslut av
regeringen.

20 § Ett utländskt statsfartyg som bryter mot tillträdesförordningen
(1992:118) i andra hänseenden än som har angetts i det föregående skall
erinras om gällande bestämmelser. Förordning (1992:119).

21 § Ett utländskt statsfartyg som kommer in på svenskt territorium på
grund av nöd skall undsättas och anvisas en lämplig ankarplats eller
hamn.

Utländska statsluftfartyg

22 § Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot utländska
statsluftfartyg från vilka våldshandlingar begås

1. mot mål inom svenskt territorium,

2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,

3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

23 § Ett utländskt statsluftfartyg som uppträder inom svenskt
territorium utan att ha rätt att vara där skall avvisas från
territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

Om särskilda förhållanden kräver det, får enligt Försvarsmaktens
bestämmande vapenmakt utan föregående varning tillgripas vid
ingripanden enligt första stycket. Detta gäller även
oidentifierade luftfartyg som överskrider den svenska
territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig
avsikt. Förordning (1994:533).

24 § Om ett utländskt statsluftfartyg inom svenskt territorium bedriver
verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118),
skall luftfartyget anmodas att genast upphöra med detta. Om anmodan inte
efterföljs skall luftfartyget avvisas från territoriet. Befinner sig
luftfartyget inom territoriet efter tillstånd av regeringen, får det
dock avvisas först efter beslut av regeringen.

Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra
avvisningen. Förordning (1992:119).

25 § Ett utländskt statsluftfartyg som bryter mot tillträdesförordningen
(1992:118) i andra hänseenden än som har angetts i det föregående skall
erinras om gällande bestämmelser. Förordning (1992:119).

26 § Ett utländskt statsluftfartyg som kommer in i svenskt luftrum på
grund av nöd skall undsättas. Om luftfartyget behöver landa, skall det
anvisas en landningsplats.

27 § Ett utländskt statsluftfartyg som i strid med
tillträdesförordningen (1992:118) har landat inom svenskt
territorium ska hållas kvar. Militär personal ombord ska
omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till
Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska
personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.
Förordning (2014:1213).

Kontroll av sjöfart och fiske

28 § Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänks
ha brutit mot sjötrafikförordningen (1986:300) eller mot
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen eller
om ett utländskt handelsfartyg har överträtt skyddslagen
(2010:305), ska fartygets befälhavare eller annan som svarar
för fartygets framförande upplysas om gällande bestämmelser.
Förhållandet ska anmälas till Polismyndigheten. På begäran av
Polismyndigheten ska Försvarsmakten lämna biträde vid
prejning, visitering och andra åtgärder som Polismyndigheten
får vidta, om Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det.
Förordning (2014:1213).

29 § Om ett utländskt handelsfartyg bedriver fiske inom svenskt
territorium eller Sveriges ekonomiska zon och misstanke föreligger om
olovligt eller olaga fiske, anmäls förhållandet till behörig civil
myndighet. På begäran av denna myndighet lämnas biträde med prejning och
visitering av fartyget, införande av fartyget till svensk hamn och
andra åtgärder som denna myndighet får vidta, om försvarsmaktens
verksamhet inte hindrar det.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ett utländskt handelsfartyg
inom svenskt territorium eller Sveriges ekonomiska zon bedriver sådan
verksamhet som sägs i 2 §, 4 § andra meningen eller 5 § lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon om misstanke föreligger att
tillstånd för verksamheten saknas. Förordning (1992:1152).

30 § Om någon av de myndigheter som avses i 28 eller 29 § begär det, får
också i andra fall än som anges i dessa paragrafer biträde lämnas med
åtgärder som den myndigheten får vidta inom svenskt territorium mot
handelsfartyg.

31 § Om ett handelsfartyg i fall som avses i 28–30 §§ inte lyder en
prejningsorder eller en order om visitering, får fartyget förföljas och
prejas samt föras in till svensk hamn, om det krävs av den myndighet som
har begärt biträdet. I fråga om ett utländskt handelsfartyg får sådana
åtgärder vidtas på fritt hav endast om ordern har getts inom syn- och
hörhåll för fartyget medan detta befann sig inom svenskt territorium
eller Sveriges ekonomiska zon. Förordning (1992:1152).

32 § Ett handelsfartyg får anropas på fritt hav för kontroll av dess
nationalitet.

Om fartyget inte visar sin nationalitet och om det kan antas att
fartyget är svenskt, får det prejas och visiteras.

33 § Vid genomförandet av åtgärder enligt 28 – 32 §§ får vapenmakt
tillgripas i självförsvar. Om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn
till åtgärdens vikt och det krävs av den myndighet som har begärt
åtgärden, får vapenmakt användas också i andra fall efter medgivande av
Försvarsmakten. Förordning (1994:533).

34 § Vid visitering och andra ingripanden skall erforderlig hänsyn och
skyndsamhet iakttas, så att handelsfartygets resa eller verksamhet inte
störs mer än nödvändigt.

Kontroll av luftfart

35 § Ett svenskt eller utländskt civilt luftfartyg som
framförs i strid mot förordningen (2005:801) om restriktioner
för luftfart inom vissa områden ska avvisas från
restriktionsområdet eller uppmanas att landa.

Föreskrifter om Försvarsmaktens biträde åt civila myndigheter
för att förmå civila luftfartyg att landa finns i 8 kap. 8 §
luftfartsförordningen (2010:770). Förordning (2010:779).

Ingripanden mot krigförande staters fartyg och luftfartyg, m.m.

Statsfartyg

36 § Varje utländskt statsfartyg som inte har identifierats som neutralt
skall behandlas som en krigförande stats statsfartyg.

37 § Om en krigförande stats statsfartyg överskrider den svenska
territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt,
skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

38 § Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot en
krigförande stats statsfartyg från vilka våldshandlingar begås

1. mot mål inom svenskt territorium,

2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,

3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

39 § Om en krigförande stats statsfartyg begår andra krigshandlingar än
våldshandlingar inom svenskt territorium, skall detta förhindras och
fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas.

40 § Mot en krigförande stats ubåt som påträffas i undervattensläge inom
svenskt territorium skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

41 § Om en krigförande stats ubåt påträffas i övervattensläge inom någon
annan del av svenskt territorium än territorialhavet i Öresund, skall
den avvisas från territoriet. Detsamma gäller en krigförande stats
svävare.

En krigförande stats statsfartyg som inlöper till eller befinner sig
inom svenskt inre vatten eller annan del av territoriet som regeringen
har förklarat vara förbjudet område för sådana fartyg skall avvisas från
territoriet.

Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra
avvisningar.

42 § Om en krigförande stats statsfartyg inte har lämnat svenskt
territorium inom föreskriven tid eller utsatt tidsfrist, skall det
avvisas. Befinner sig fartyget inom inre vatten, skall det dock i
stället hållas kvar. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

43 § Om flera än tre örlogsfartyg som tillhör samma krigförande stat
eller inbördes förbundna krigförande stater samtidigt befinner sig inom
svenskt territorium skall, om 41 och 42 §§ inte är tillämpliga, det
antal fartyg som överskrider tre och som har anlänt sist avvisas från
territoriet.

Om en krigförande stats örlogsfartyg överskrider den tillåtna tiden om
24 timmar för genomfart av det svenska territorialhavet eller, efter att
ha lämnat territorialhavet, återvänder dit innan 48 timmar har
förflutit, skall fartyget avvisas från territoriet.

Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra
avvisningen.

44 § En krigförande stats statsfartyg som under tillåten genomfart av
svenskt territorium gör uppehåll utan att fartygets säkerhet kräver det
skall erinras om gällande bestämmelser.

Om en krigförande stats statsfartyg inom svenskt territorium bedriver
verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118)
skall, om 37 – 39 §§ inte är tillämpliga, fartyget anmodas att genast
upphöra med detta. Detsamma gäller om fartyget uppträder så att den
svenska neutraliteten kan kränkas. Om anmodan inte efterföljs, skall
fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt
tillgripas. Förordning (1992:119).

45 § En krigförande stats statsfartyg som gör framställning om att få
stanna kvar inom svenskt territorium skall hållas kvar i avvaktan på
beslut. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

46 § När ett statsfartyg hålls kvar ska personalen
omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till
Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska
personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det
är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt.
Förordning (2014:1213).

47 § Om tillträde till svenskt territorium för en krigförande stats
statsfartyg som är i sjönöd samt för militära sjukvårdsfartyg och andra
statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära
uppgifter finns föreskrifter i 13 § tillträdesförordningen (1992:118).
Vapenmakt får inte tillgripas mot sådana fartyg. Förordning (1992:119).

48 § Innan en krigförande stats militära sjukvårdsfartyg eller ett annat
statsfartyg som uppges vara inrättat och nyttjas uteslutande för
humanitära uppgifter får komma in på svenskt inre vatten, skall det
kontrolleras att fartyget är avsett och utrustat för de uppgifter som
har angetts. Kontroll skall ske även i andra fall, om omständigheterna
ger anledning till det.

Statsluftfartyg

49 § Varje utländskt statsluftfartyg som inte har identifierats som
neutralt skall behandlas som en krigförande stats statsluftfartyg.

50 § Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot en
krigförande stats statsluftfartyg från vilka våldshandlingar eller andra
krigshandlingar begås

1. mot mål inom svenskt territorium,

2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,

3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

51 § Om en krigförande stats statsluftfartyg påträffas i någon annan del
av det svenska luftrummet än över territorialhavet i Öresund, skall
vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

52 § Om en krigförande stats statsluftfartyg inom luftrummet över det
svenska territorialhavet i Öresund bedriver verksamhet som är förbjuden
enligt tillträdesförordningen (1992:118) skall, om 50 § inte är
tillämplig, luftfartyget avvisas från territoriet. Detsamma gäller om
luftfartyget uppträder så att den svenska neutraliteten kan kränkas. Om
det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Förordning (1992:119).

53 § En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och
behöver landa ska anvisas landningsplats.

Om luftfartyget landar ska det hållas kvar. Personalen ska
omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till
Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska
personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det
är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt. Det som
nu har sagts gäller inte ambulansluftfartyg.
Förordning (2014:1213).

54 § En krigförande stats ambulansluftfartyg skall inom svenskt
territorium följa anvisade flygvägar och framföras på tider och höjder
som har meddelats i förväg.

Om ambulansluftfartyget inte följer de anvisningar om flygningen som
anges i första stycket, skall det uppmärksammas på detta.

Vapenmakt får inte tillgripas mot ambulansluftfartyg.

Uppbringade fartyg

55 § Om ett svenskt uppbringat fartyg kommer in på svenskt territorium,
skall det hållas kvar i avvaktan på regeringens beslut. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

56 § Om ett utländskt fartyg har uppbringats inom svenskt territorium
och fartyget påträffas inom territoriet, skall det framtvingas att
fartyget friges med besättning och last. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

57 § Om ett utländskt uppbringat fartyg vid genomfart av det svenska
territorialhavet i Öresund gör uppehåll utan att fartygets säkerhet
kräver det, skall fartyget anmodas att genast fortsätta färden.

Ett utländskt fartyg som har uppbringats utanför svenskt territorium men
kommer in på territoriet skall anmodas att genast lämna territoriet. Det
som nu har sagts gäller inte om fartyget kommer in i territorialhavet i
Öresund eller är i trängande sjönöd.

Om anmodan inte efterföljs skall det framtvingas att det uppbringade
fartyget friges med besättning och last. Detsamma gäller för ett
uppbringat utländskt fartyg som på grund av trängande sjönöd, haveri
eller liknande orsaker har medgetts en särskild tidsfrist för uppehållet
inom svenskt territorium men överskrider fristen. Om det är nödvändigt
får vapenmakt tillgripas.

58 § Bestämmelserna i 55 – 57 §§ gäller i tillämpliga delar för
handelsfartyg som av en krigförande stats statsfartyg fått order att
styra en viss kurs eller uppsöka en viss position för att undergå
visitering.

59 § I fråga om fartyg som används av en krigförande stat för
krigsfångetransporter tillämpas 57 § första och andra styckena. Om
anmodan enligt dessa bestämmelser inte efterföljs, skall fartyget hållas
kvar. Detsamma gäller om fartyget på grund av trängande sjönöd, haveri
eller liknande orsaker har medgetts en särskild tidsfrist för sitt
uppehåll inom svenskt territorium men överskrider fristen. Vapenmakt får
inte tillgripas.

60 § Om ett uppbringat fartyg friges enligt 56 eller 57 §,
ska den prisbesättning som satts ombord på fartyget av den
krigförande staten omhändertas och avväpnas. Detsamma gäller
besättning och krigsfångar på fartyg som hålls kvar enligt
59 §. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om
Polismyndigheten begär det, ska de omhändertagna hållas kvar
i avvaktan på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får
Försvarsmakten tillgripa vapenmakt. Förordning (2014:1213).

Kontroll av sjöfart

61 § Ett utländskt handelsfartyg ska avvisas från svenskt
territorium om det utan att ha rätt till det befinner sig
inom

1. en del av territoriet som enligt regeringens förordnande
är förbjudet område,

2. svenskt inre vatten i fråga om vilket Försvarsmakten har
föreskrivit att särskilt tillstånd för tillträde behövs.

Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

Svenska fartyg som begår motsvarande överträdelser ska prejas
och visiteras och åtgärden anmälas till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1213).

62 § Svenska eller utländska handelsfartyg som misstänks för åtgärder
som kan kränka den svenska neutraliteten och som påträffas inom svenskt
territorium skall prejas och visiteras. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

63 § Prejning och visitering får inom svenskt territorium användas som
kontrollåtgärd även i andra fall än som anges i 4, 28 – 32, 61 och
62 §§.

64 § Om det vid visitering framkommer att en krigförande stats
handelsfartyg har en beväpning som är avsedd till annat än självförsvar,
skall fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får
vapenmakt tillgripas.

Kontroll av luftfart

65 § Utländska civila luftfartyg som utan att ha rätt till det framförs
inom svenskt territorium skall avvisas från territoriet. Om det är
nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Om ett svenskt civilt luftfartyg
begår motsvarande överträdelse, skall luftfartyget anmodas att landa.

66 § Om ett utländskt civilt luftfartyg som efter tillstånd framförs
inom svenskt territorium har avvikit från flygvägen, skall det ledas
tillbaka till den anvisade flygvägen.

67 § Om ett utländskt civilt luftfartyg är i nöd eller visar att det
önskar landa, skall det anvisas en landningsplats.

68 § Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat inom
svenskt territorium utan att vara berättigat till det, ska
luftfartyget hållas kvar. Besättning och passagerare ska
omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till
Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de
omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.
Förordning (2014:1213).

Verkställighetsföreskrifter

69 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
Försvarsmakten efter samråd med berörda civila myndigheter.
Förordning (1994:533).

Övergångsbestämmelser

1986:307

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 28 § den 1 juli 1986, och i
fråga om 35 § den 1 januari 1987.

2010:648

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen
(2010:305) gäller 3 och 28 §§ i sin äldre lydelse.