Förordning (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1982:760
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-06-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1352
Upphävd
2005-01-01

En länsstyrelse som har gjort en värdering som avses i 22 § 2 mom.
lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt i fråga om ett förvärv för
vilket skattskyldighet har inträtt efter utgången av år 1980 skall
skyndsamt undersöka om förvärvet genom beslut före ikraftträdandet av
lagen (1982:339) om ändring i lagen om arvsskatt och gåvoskatt har
beskattats i vidare omfattning än som följer av de nya bestämmelserna
i lagen. Om förvärvet har beskattats på sådant sätt skall
länsstyrelsen, om det inte är obehövligt, underrätta den skattskyldige
om de nya bestämmelserna och om möjligheten att ansöka om återvinning
av för mycket påförd skatt.