Förordning (1982:785) med instruktion för nämnden för rederistöd

SFS nr
1982:785
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-07-22
Författningen har upphävts genom
SFS1989:10
Upphävd
1989-02-15
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:1067

Uppgifter

1 § Nämnden för rederistöd prövar frågor om statligt stöd till
rederiföretag enligt förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.

2 § Nämnden skall på begäran lämna råd i fråga om statligt rederistöd.

Nämnden skall kontinuerligt utvärdera effekterna av rederistödet.
Resultatet av utvärderingen skall för varje kalenderår redovisas till
regeringen före den 1 april påföljande år.

Organisation

3 § Nämnden består av högst sju personer. Förordnande att vara nämndens
ordförande och vice ordförande meddelas av regeringen.

För andra ledamöter än ordföranden skall finnas ersättare.

Ledamöterna och ersättare för dem förordnas av regeringen för högst tre
år.

4 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden för rederistöd
anlita experter, sakkunniga och annat biträde.

Ärendenas handläggning

5 § Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst
tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:1067).

6 § I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt
som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana
åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som nämnden har
meddelat eller grunder som den tillämpar.

Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandeposten, till dess
regeringen bestämmer annat.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på en särskilt
förordnad föredragande.

Ordföranden får själv ta över beredning och föredragning av ärenden och
får uppdra åt ledamot att föredra ärenden.

Nämnden får överlämna åt ordföranden eller föredraganden att avgöra
ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

8 § har upphävts genom förordning (1986:1067).

9 § Ordföranden eller föredraganden får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärendena.