Förordning (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt

SFS nr
1982:798
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-08-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:801
Upphävd
1993-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1985:1036

1 § För kostnader på grund av kassettskatt enligt lagen (1982:691) om
skatt på vissa kassettband lämnar staten kompensation i de fall som
anges i denna förordning.

Kompensation lämnas inte för administrativa kostnader på
grund av kassettskatten.

2 § Kompensation ges till Handikappförbundens centralkommitte’, De
handikappades riksförbund, Sveriges dövas riksförbund och Synskadades
riksförbund (huvudorganisationer) samt rikscentralerna förpedagogiska
hjälpmedel för handikappade, om kostnaderna avser kassettband

1. som har använts i den egna verksamheten,

2. som har överlåtits eller hyrts ut i inspelat skick för att
användas bland handikappade eller

3. som har överlåtits oinspelade till en organisation som är
ansluten till någon av huvudorganisationerna för att användas i
den anslutna organisationens egen verksamhet eller på ett
sådant sätt som avses i 2.

3 § Kompensation ges till De blindas förenings
försäljningsaktiebolag, om kostnaderna avser kassettband

1. som har överlåtits oinspelade till en sådan huvudorganisation
eller ansluten organisation som avses i 2 § för användning på
det sätt som anges i 2 § eller

2. som har överlåtits oinspelade till enskilda handikappade för
eget bruk.

4 § Kompensation ges till den som har haft kostnader för
ljudkassettband som har använts

1. för framställning och utgivning av taltidningar,

2. för talutgåvor med samhällsinformation till handikappade
eller

3. för framställning av sådana talböcker som avses i
förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till
lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild.

5 § Kompensation ges dock inte till

1. den som endast har hyrt kassettband för kostnader som
avser de förhyrda banden,

2. den som har sålt eller hyrt ut kassettband om vederlaget till
någon del innefattar ersättning för kassettskatten,

3. den som har köpt kassettband för vilken någon annan är
skattskyldig enligt 6 § lagen (1982:691) om skatt på vissa
kassettband, om inte vederlaget innefattar ersättning för
kassettskatten.

6 § Kompensation utgår med det belopp som motsvarar den kassettskatt
som har erlagts för banden, om den som har rätt till kompensationen
enligt 2–4 §§ även är skattskyldig för banden enligt 6 § lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband.

Är den som har rätt till kompensationen inte skattskyldig för banden
enligt 6 § lagen om skatt på vissa kassettband, utgår kompensation med
1 krona 50 öre för varje ljudkassettband och 15 kronor för varje
videokassettband, om vederbörande omsatt banden så att
redovisningsskyldighet för mervärdeskatt enligt lagen (1968:430) om
mervärdeskatt inträtt. I annat fall utgår kompensation med 1 krona 85
öre för varje ljudkassettband och 18 kronor 50 öre för varje
videokassettband.

Kompensation utgår inte för belopp som understiger 1 500 kronor för
ett kalenderår. Förordning (1985:1036).

7 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket beslutar i ärenden om
kompensation.

8 § Den som begär kompensation skall ge in en rekvisition
därom till talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Rekvisitionen skall omfatta en period om fyra, åtta eller tolv
kalendermånader, räknat från kalenderårets början.

Rekvisitionen skall innehålla de uppgifter om kassettbanden
som talboks- och punktskriftsbiblioteket finner nödvändiga för
att kunna besluta om kompensationen. Om den som begär
kompensation inte är en myndighet skall uppgifterna vara
styrkta av auktoriserad eller godkänd revisor.

9 § Om någon ger in flera rekvisitioner för kostnader under ett
kalenderår, skall den första av dessa avse kompensation med
lägst 1 500 kronor för att beloppet skall betalas ut.

10 § Har kompensation betalats ut med ett för högt belopp på
grund av oriktiga uppgifter, som lämnats av den som begärt
kompensationen, eller på grund av felräkning, misskrivning eller
annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig att till
statsverket återbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

11 § Talboks- och punktskriftsbibliotekets beslut om
kompensation överklagas hos regeringen genom besvär. Andra
beslut som talboks- och punktskriftsbiblioteket har meddelat
enligt denna förordning får inte överklagas.

12 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket får meddela
föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1985:1036

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om kompensation för kostnader som uppkommit
före den 1 januari 1986.

1990:801

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla
vid utgången av år 1992, nämligen

1. förordningen (1985:1026) om kassettskatt,

2. förordningen (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på
grund av kassettskatt.

Förordningarna skall fortfarande tillämpas på förhållande som hänför sig
till tiden före den 1 januari 1993.