Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

SFS nr
1982:865
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
1982-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1089
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:815

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till
kostnader för kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.

2 § Med kvinnoorganisation förstås i denna förordning en organisation
som har till främsta uppgift att arbeta för kvinnans ställning i
samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

3 § Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.
Ett bidragsår avser det statliga budgetåret. Förordning (1995:673).

Villkor för statsbidrag

4 § Statsbidrag lämnas till kvinnoorganisationer som uppfyller de
villkor som anges i 5–7 §§.

5 § Varje enskild person som delar kvinnoorganisationens
grundvärderingar och mål samt godtar dess stadgar skall kunna ansluta
sig till organisationen.

6 § Kvinnoorganisationen skall ha fler än 1 500 medlemmar. Flertalet
av medlemmarna skall vara kvinnor.

Med medlem förstås i denna förordning den som under det närmast
föregående budgetåret var ansluten till en lokalavdelning inom
organisationen och som därvid har haft stadgeenliga möjligheter att
påverka organisationens verksamhet, och uppbyggnad. För att räknas som
medlem krävs dessutom att honeller han har fyllt eller under kalenderåret
fyller 15 år och har erlagt stadgeenlig medlemsavgift till organisationen
för det verksamhetsår som upphörde under det närmast föregående
budgetåret. Förordning (1987:1053).

7 § Kvinnoorganisationen skall ha lokalavdelningar i minst hälften av
landets landstingskommuner. Med landstingskommun jämställs härvid kommun
som inte ingår i landstingskommun.

Med lokalavdelning förstås i denna förordning sådan avdelning av en
kvinnoorganisation för vilken gäller att medlemmarna och organ, som
utses av medlemmarna, beslutar om avdelningens verksamhet. För att
räknas som lokalavdelning krävs dessutom att avdelningen har genomfört
minst tio sammankomster under det verksamhetsår som upphörde under det
närmast föregående budgetåret.

För invandrarkvinnors organisationer kan i särskilda fall medges
undantag från kravet att organisationen skall ha lokalavdelningar i
minst hälften av landets landstingskommuner. Förordning (1987:1053).

8 § När antalet medlemmar och lokalavdelningar i en kvinnoorganisation
skall bestämmas, skall hänsyn tas till förhållandena den dag då
organisationens verksamhetsår upphörde under det närmast föregående
budgetåret. Förordning (1987:1053).

Två bidragsformer

9 § Statsbidrag till kvinnoorganisationer lämnas i form av ett
grundbidrag och ett rörligt bidrag.

Ett helt grundbidrag ges till organisationer som har fler än 3 000
medlemmar. Till organisationer som har ett färre antal medlemmar ges
ett halvt grundbidrag.

Det rörliga bidraget ges för utveckling och förnyelse av
kvinnoorganisationernas verksamhet. Förordning (1995:673).

Ansökan om statsbidrag

10 § Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av
regeringen.

En ansökan om grundbidrag respektive rörligt bidrag skall göras
skriftligen och ges in till Inrikesdepartementet senast den 1 december
närmast före bidragsårets början.

Till ansökan skall fogas organisationens stadgar och en
verksamhetsberättelse med en kostnadsredovisning för det senaste
verksamhetsåret, som är bestyrkt av organisationens revisor.
Organisationen är skyldig att lämna också andra uppgifter som krävs
för prövningen av ansökan. Förordning (1996:815).

Övergångsbestämmelser

1987:1053

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1987. Bestämmelserna i
3 § och 6–10 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och
med budgetåret 1987/88.

1988:873

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988. De nya
föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1988/89.

1989:685

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989. De nya
föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1989/90.

1990:836

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. De nya
föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1990/91.

1992:661

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om bidrag som
avser tid före ikraftträdandet.