Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

SFS nr
1982:986
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-11-11

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har tagits
in som bilaga till denna förordning, skall gälla för Sveriges
del.

Bilaga

Montevideo den 18 december 1981

Bäste Herre!

Jag har äran hänvisa till överläggningar som ägt rum mellan
representanter för Uruguays och Sveriges regeringar i fråga om
ömsesidig skattebefrielse av luftfart i internationell trafik.

Efter dessa överläggningar har följande överenskommelse träffats:

1. Sveriges regering förklarar i enlighet med landets lagar och
förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att uruguayskt
företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Sverige från alla
skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i
internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som
hänför sig till sådan verksamhet.

2. Uruguays regering förklarar i enlighet med landets lagar och
förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att svenskt företag
som utövar luftfart skall vara fritaget i Uruguay från alla skatter på
inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i
internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som
hänför sig till sådan verksamhet.

Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas bl.a. på vinst som
förvärvas av det gemensamma danska, norska och svenska luftfarts
konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i den del
vinsten som förvärvas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren
i Scandinavian Airlines System (SAS), står i proportion till dess
andel i konsortiet.

3. Skattebefrielse enligt punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om
svenskt och uruguayskt civilt luftfartsföretag, som deltager i en
”pool”, ett gemensamt företag eller i en internationell
driftsorganisation som utövar internationell trafik.

4. Uttrycket ”utövandet av luftfart i internationell trafik” avser
yrkesmässig befordran av personer eller gods som utförs av den som
äger, chartrar eller förhyr luftfartyg.

5. Uttrycket ”svenskt företag” avser företag som utövar luftfart och
vars verkliga ledning är belägen i Sverige och som bedrivs antingen av
svenska staten eller av fysisk person bosatt i Sverige och inte i
Uruguay eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt
svensk lag och som har sitt säte i Sverige och inte i Uruguya, däri
inbegripet sådan sammanslutning i vilken svenska staten har andel.

Uttrycket ”uruguayskt företag” avser företag som utövar luftfart och
vars verkliga ledning är belägen i Uruguay och som bedrivs antingen av
uruguayska staten eller av fysisk person bosatt i Uruguay och inte i
Sverige eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt
uruguaysk lag och som har sitt säte i Uruguay och inte i Sverige, däri
inbegripet sådan sammanslutning i vilken Uruguay har andel.

6. Befrielse enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas på inkomst och
förmögenhet i fråga om beskattningsperiod, beskattningsår eller
räkenskapsår som börjar den 1 januari 1980 eller senare.

7. Envar av de båda regeringarna förbehåller sig rätten att återkalla
denna förklaring med utgången av ett kalenderår genom skriftlig
underrättelse till den andra regeringen senast sex månader i förväg. I
händelse av sådan återkallelse tillämpas skattebefrielsen sista gången
på inkomst och vinst som uppbärs under och på egendom som innehas vid
utgången av detta kalenderår.

Om föregående överenskommelse kan godtas av Sveriges regering har jag
äran föreslå att denna not och Edert bekräftande svar skall anses
utgöra en överenskommelse mellan Sveriges och Uruguays regeringar,
vilken skall träda i kraft den dag då vardera regeringen från den
andra regeringen har mottagit skriftlig underrättelse om att den
vidtagit vederbörliga konstitutionella åtgärder.

Jag har etc.

Estanislao Valdéz Otero
Utrikesminister

Motevideo den 18 december 1981

Eders Excellens,

Jag har äran bekräfta mottagandet av Eders Excellens’ not av dagens
datum, som lyder:

”Bäste Herre!

Jag har äran—– Jag har etc.”

Jag har äran att meddela Eder att min regering godtar ovanstående.

Jag har etc.