Förordning (1982:987) om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning, ränta och royalty

SFS nr
1982:987
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1982-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:632
Upphävd
1997-08-01

1 § Ansökan om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning eller
ränta (”précompte mobilier”) enligt artiklarna 10 eller 11 i
dubbelbeskattningsavtalet den 2 juli 1965 mellan Sverige och Belgien
eller belgisk källskatt på royalty (”précompte mobilier ou
professionnel”) enligt artikel 12 i avtalet görs på blanketter som
fastställts av belgisk myndighet och som har beteckningen 276 Div. för
utdelning, 276 Int. för ränta och 276 R. för royalty. Till varje
blankett har fastställts särskilda anvisningar på franska, engelska
och nederländska.

Blanketter jämte anvisningar tillhandahålls av länsstyrelserna och av
”Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Extranéité, Rue Royale 97,
1000 Bruxelles”. Länsstyrelserna tillhandahåller anvisningarna endast
på engelska.

2 § Ansökan ges in i två exemplar till länsstyrelsen i det län där
den skattskyldiges hemortskommun är belägen.

Länsstyrelsen skall efter erforderlig undersökning kostnadsfritt
utfärda intyg enligt punkt IV på respektive blankett och återsända
exemplar 1 av ansökningshandlingen till den skattskyldige.

3 § Exemplar 1 av ansökningshandlingen och de handlingar, som enligt
de till blanketten hörande särskilda anvisningarna skall bifogas
ansökan, ges av den skattskyldige in till belgisk myndighet eller
annan person som anges i anvisningarna.