Förordning (1983:1018) om präster för finskspråkiga i Sverige

SFS nr
1983:1018
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:84
Upphävd
1989-07-01

1 § För kyrklig verksamhet bland finskspråkiga i Sverige skall
finnas
tjänster som präst för finskspråkiga.

Präster för finskspråkiga skall hålla gudstjänster och andaktsstunder
och verkställa kyrkliga förrättningar i övrigt på finska språket samt
utöva enskild själavård bland finskspråkiga.

2 § Tjänsterna tillsätts av domkapitlen i de stift där de är
inrättade.

Behöriga till tjänsterna är präster inom svenska kyrkan och Finlands
evangelisk-lutherska kyrka som behärskar finska och svenska språken.

3 § Regeringen bestämmer om en präst för finskspråkiga skall
tjänstgöra även i ett annat stift än det där tjänsten är inrättad.

Domkapitlet i det stift där tjänsten är inrättad skall i övrigt
meddela de föreskrifter som kan behövas för prästens tjänstgöring. För
en präst som har hela stiftet som tjänstgöringsområde skall
domkapitlet fastställa stationeringsort samt en plan för prästens
resor i tjänsten.

4 § Om en präst för finskspråkiga skall tjänstgöra även i ett annat
stift än det där tjänsten är inrättad, skall domkapitlen i de båda
stiften samråda innan tjänsten tillsätts. Samrådet skall även omfatta
meddelande av tjänstgöringsföreskrifter samt fastställande av
stationeringsort och reseplan enligt 3 §.

5 § Ur kyrkofonden får, utöver vad som framgår av förordningen
(1971:861) om kyrkliga kostnader, efter domkapitlets bestämmande
betalas resekostnadsersättning och traktamente enligt följande.

1. Till präst för finskspråkiga för deltagande högst fyra gånger om
året i sammankomst som anordnas för sådana präster från hela landet.

2. Till präst för finskspråkiga och annan finsktalande präst för resor
utanför det egna tjänstgöringsområdet dels för deltagande högst två
gånger om året i sammankomst som anordnas för finskspråkiga i stiftet,
dels på grund av kyrkliga förrättningar bland finskspråkiga i
stiftet.