Förordning (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

SFS nr
1983:1021
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1183

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas lån av statsmedel med viss ränte- och
amorteringsfrihet (tilläggslån) för vissa åtgärder i eller i anslutning
till hus med utrymmen för bostadsändamål, om kostnaden för åtgärderna
överstiger husets ekonomiska bärkraft. Förordning (1993:345).

2 § Nya tilläggslån lämnas för åtgärder i syfte att avhjälpa byggnads-
tekniska brister som medför hälsorisker för de boende i bostadshus som
är yngre än 30 år, om åtgärderna ingår i ett ombyggnadsprojekt som pågick
den 1 juli 1992 och som genomförs med stöd av tilläggslån som beviljats
ur den ram för beslut om tilläggslån som riksdagen medgett för budgetåret
1991/92. Förordning (1993:345).

3 § Låneverksamheten handhas av Boverket. Förordning (1993:1114).

Förutsättningar för lån

4 § Tilläggslån lämnas under förutsättning att projektet utförs med stöd
av räntebidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag
för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (1993:1114).

5 § Tilläggslån lämnas under förutsättning att

1. åtgärderna inte är av endast ringa omfattning,

2. kostnaden för åtgärderna är skälig med hänsyn till arbetenas art
och omfattning,

3. husets kvaliteter tas till vara i skälig omfattning,

4. åtgärderna inte har påbörjats när låneansökningen prövas.

Om det finns synnerliga skäl, får tilläggslån lämnas utan hinder av
första stycket 4. Boverket kan också medge att åtgärderna får påbörjas
innan låneansökningen prövas, om det finns särskilda skäl.

Omfattas skador eller brister av garanti- eller försäkringsåtagande som
berättigar husägaren till ersättning och har ersättningsfrågan inte
reglerats slutligt vid tidpunkten för lånebeslutet, lämnas tilläggslån
endast om låntagaren förbinder sig att återbetala lånet helt eller
delvis när ersättning betalas ut. Förordning (1993:1114).

5 a § har upphävts genom förordning (1993:345).

Lånets storlek

6 § har upphävts genom förordning (1993:345).

7 § Tilläggslån skall motsvara den godkända kostnaden för åtgärden, till
den del kostnaden inte kan bäras av huset i ombyggt skick. Tilläggslån
lämnas dock inte för kostnader som överstiger 75 procent av summan av
de belopp som beräknas enligt 4-11 och 13 §§ förordningen (1991:1931)
om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad
av bostäder. Förordning (1993:345).

7 a § har upphävts genom förordning (1993:345).

Säkerhet för lånet

8 § Tilläggslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar
eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i försam-
lingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För tilläggslån till andra
låntagare skall säkerhet ställas i form av panträtt i fastigheten eller
tomträtten eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstings-
kommunen.

Om panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåts till säkerhet för
tilläggslånet, skall pantbrevet täcka det beviljade lånebeloppet och
i förmånsrättshänseende vara beläget närmast efter 100 procent av
fastighetens beräknade värde i färdigt skick.

Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till säkerhet för
annan skuld och har pantbrevet bättre förmånsrätt än som följer med
pantbrev enligt andra stycket, skall låntagaren som ytterligare säkerhet
för tilläggslånet pantsätta samma pantbrev i andra hand.

Vad som föreskrivs i tredje stycket gäller inte pantbrev för vilka
fastigheten eller tomträtten svarar i andra hand. Förordning (1991:1930).

Lånetid

9 § För tilläggslån skall fastställas en lånetid. Den skall bestämmas med
hänsyn till husets återstående användningstid och den tid som de med stöd
av lånet vidtagna åtgärderna kan nyttiggöras.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om beräkning av lånetider i
olika fall. Förordning (1991:1930).

Ränte- och amorteringsfrihet m.m.

10 § Tilläggslån är räntefritt och stående.

Boverket skall dock ompröva förutsättningarna för ränte- och amorterings-
friheten sedan fem år förflutit från halvårsskiftet närmast efter lånets
utbetalning och därefter vart femte år. Fortsatt ränte- och amorterings-
frihet får medges endast för sådan del av tilläggslånet som överstiger det
vid omprövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset.
Förordning (1993:1114).

11 § Överlåts fastigheten eller huset under den tid då tilläggslånet eller
en del av detta är ränte- och amorteringsfritt och uppgår köpeskillingen
till ett belopp som är högre än det vid senaste prövningstillfället
beräknade värdet av fastigheten eller huset, skall ränte- och amorterings-
friheten upphöra för en så stor del av det ränte- och amorteringsfria
lånet som motsvarar skillnaden mellan köpeskillingen och det vid senaste
prövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset.

12 § Upptar låntagaren sedan tilläggslånet har betalats ut nya lån mot
säkerhet i fastigheten eller tomträtten och har pantbrevet förmånsrätt
efter pantbrevet för tilläggslånet, skall ränte- och amorteringsfriheten
för tilläggslånet upphöra. Förordning (1991:1930).

Ränta och amortering

13 § Sådana lån eller lånedelar för vilka ränte- och
amorteringsfriheten upphör på grund av 10-12 §§ skall löpa med ränta
och amorteras från den dag som Boverket bestämmer. Bestämmelser om
betalning av ränta och amortering på lånen finns i lagen (1989:567)
om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.
Förordning (1995:1671).

14 § har upphävts genom förordning (1995:1671).

15 § har upphävts genom förordning (1995:1671).

16 § har upphävts genom förordning (1995:1671).

Eftergift av lån

17 § Av lånebelopp som enligt 13 § skall löpa med ränta efterges så stor del
som motsvarar summan av de enligt 14 § beräknade amorteringarna under den tid
då lånebeloppet har varit ränte- och amorteringsfritt. Detsamma gäller i fråga
om ränte- och amorteringsfria lånebelopp som sägs upp till betalning med
tillämpning av 19 § eller 20 § andra stycket.

18 § Lånebelopp som vid lånetidens slut alltjämt är räntefritt och stående
skall efterges.

Lånebelopp som är räntefritt och stående får också efterges helt eller delvis,
om fastigheten eller huset under lånetiden överlåts genom köp eller byte. Som
villkor för en sådan eftergift gäller att låntagaren lämnar ett värderingsintyg
på fastigheten eller huset som kan godtas. Eftergiften får avse det lånebelopp
som inte täcks av den överenskomna köpeskillingen. Om köpeskillingen är uppen-
bart lägre än marknadspriset för liknande fastigheter eller hus, får dock
eftergiften inte avse ett större lånebelopp än det som överstiger det beräknade
värdet av fastigheten eller huset enligt värderingsintyget.

Lånebelopp som är räntefritt och stående får även i andra fall än som avses i
andra stycket efterges före lånetidens slut, om det är uppenbart att beloppet
kommer att vara ränte- och amorteringsfritt under hela den återstående låne-
tiden. Förordning (1985:1120).

Uppsägning och övertagande av lån

19 § Tilläggslån kan sägas upp till betalning helt eller delvis, om

1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,

2. huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde,

3. huset används för annat ändamål än som förutsattes när lånet
beviljades, eller

4. betryggande brandförsäkring inte finns. Förordning (1995:1671).

20 § Om fastigheten eller huset övergår till ny ägare och denne
vill överta tilläggslånet, skall han ansöka om detta inom tre månader
från den dag då fastigheten eller huset övergick till honom.

Om medgivande att överta lån inte söks eller lämnas, skall lånet
sägas upp till betalning.

Bestämmelser om ändrade villkor för tilläggslån i vissa fall när
fastigheten eller huset övergår till ny ägare finns i 11 §.
Förordning (1995:1671).

Förfarandet i låneärenden

21 § Frågor om lån prövas av Boverket. För räntebärande lån eller
lånedelar finns bestämmelser i lagen (1996:1179) om ändrade
förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.
Förordning (1996:1183).

22 § Ansökan om tilläggslån skall ges in till Boverket.
Förordning (1993:1114).

23 § I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

Utbetalning av lån

24 § Tilläggslån betalas ut sedan de åtgärder som avses med lånet har
avslutats. Den som har beviljats tilläggslån skall senast den dag Boverket
bestämmer hos Boverket ansöka om utbetalning av lånet. Till ansökan skall
fogas skuldförbindelse, intecknings- eller borgenshandlingar samt de övriga
handlingar som Boverket bestämmer.

Om låntagaren begär det får tilläggslån betalas ut helt eller delvis i
förskott. Bestämmelserna i 8 och 10–12 §§ gäller även i fråga om förskott.
Lånet skall därvid anses som utbetalt då förskottet betalas ut.
Förordning (1993:1114).

25 § Boverket beslutar om utbetalning av lån och förskott på lån.
Förordning (1993:1114).

Låneförvaltning

26 § Under lånetiden skall fastigheten besiktas i den ordning Boverket
bestämmer. Förordning (1993:345).

27 § har upphävts genom förordning (1991:1930).

Övriga bestämmelser

28 § Föreskrifter för tillämpningen av 7, 10, 21–24 och 25 § denna förordning
meddelas av Boverket. Förordning (1993:1114).

29 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1996:1183).

Övergångsbestämmelser

1988:305

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Bestämmelserna i 2 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om ansökan har
kommit in till kommunen före ikraftträdandet och sökanden innan ansökningen
prövas begär att äldre bestämmelser tillämpas.

Bestämmelserna i 20 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om fastigheten
eller huset har förvärvats före ikraftträdandet.

Räntesatsen enligt 13 § skall till och med den 31 december 1988 vara 11,60
procent.

1991:1930

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om tilläggslån har meddelats
före ikraftträdandet.

Äldre bestämmelser får dessutom tillämpas vid beslut om lån efter ikraftträ-
dandet, om ansökan om tilläggslån har kommit in till kommunens förmedlings-
organ före ikraftträdandet och lånesökanden begär att äldre bestämmelser skall
tillämpas. Den nya bestämmelsen i 29 § andra stycket gäller dock i sådana fall.

1993:345

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelserna i 2 § i sin
nya lydelse tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden om tilläggs-
lån, om ärendena inte avgjorts före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser i
3, 22 och 25 §§ tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om lån har
kommit in till kommunen före den 1 juli 1993. Förordning (1993:1078).

1993:1114

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas
även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraft-
trädandet.

1996:1183

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande vid beslut i sådana frågor som rör
tidigare lämnade lån som har väckts hos Venantius Aktiebolag före den
1 januari 1997.