Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.

SFS nr
1983:1025
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:685
Upphävd
2004-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1403

1 § Enligt denna förordning kan statsbidrag lämnas för åtgärder i
eller i anslutning till bostadshus som husägaren vidtar för att
förbättra bostädernas tillgänglighet för äldre och handikappade.

Statsbidrag beviljas i mån av tillgång på medel.

Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen. Styrelsen får dock
bestämma att bidragsfrågor inom ett visst område eller i fråga om
vissa slag av ärenden i stället skall prövas av länsbostadsnämnden.
Förordning (1986:1403).

2 § Statsbidrag lämnas i första hand för installation av hiss och
andra lyftanordningar. Bidrag för sådana installationer i bostadshus
med fler än tre våningar lämnas dock endast om den sammanlagda arean
av de lägenheter som betjänas av ett trapphus är liten. Förordning
(1986:1403).

3 § Statsbidrag lämnas endast för sådana åtgärder som kommunen
godkänner och för vilka kommunen förbinder sig att lämna bidrag med
ett belopp som motsvarar minst 20 procent av den kostnad för
åtgärderna som kommunen godkänner.

4 § Om efterfrågan på statsbidrag överstiger tillgången på medel,
skall bidrag i första hand lämnas för åtgärder i bostadsområden för
vilka kommunen upprättat en plan för förbättring av tillgängligheten.

5 § Statsbidrag lämnas med högst 30 procent av den kostnad för
åtgärden som kommunen godkänner.

6 § Bidrag lämnas endast efter en gemensam ansökan av kommunen och
husägaren.

Kommunen skall på det sätt bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig att
lämna sådant bidrag som avses i 3 §. Förordning (1986:1403).

7 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp och de
projekt för vilka bidrag beviljas.

8 § Bidrag skall lämnas till kommunen som bestämmer hur det skall
betalas ut.

9 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos bostadsstyrelsen. Styrelsens beslut får överklagas hos
regeringen.

Kommunen och husägaren får överklaga var för sig. Förordning
(1986:1403).

Övergångbestämmelser

1983:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bidrag
enligt förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats
efter den 31 oktober 1983.

1986:1403

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bidrag har
kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet.