Förordning (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

SFS nr
1983:1056
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:983
Upphävd
1991-01-01

1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1983:1055) om
nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län.

1 a § Vid tillämpning av 1 § andra stycket lagen (1983:1055) om
nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län
skall en arbetsgivare eller en försäkrad, vars verksamhet huvudsakligen
är hänförlig till nedsättningsberättigad verksamhet enligt 1–5 nämnda
bestämmelse, medges nedsättning av avgifter enligt lagen.

En arbetsgivare eller en försäkrad, vars verksamhet i mindre omfattning
än vad som anges i första stycket är hänförlig till
nedsättningsberättigad verksamhet, får efter särskild prövning medges
nedsättning av avgifter till den del avgifterna är hänförliga till sådan
verksamhet, om konkurrenspåverkan av mer betydande omfattning uppkommer
för arbetsgivaren eller den försäkrade, under förutsättning att den
nedsättningsberättigade delen av verksamheten är möjlig att avgränsa
från den övriga verksamheten. Förordning (1985:650).

Bidrag vid sysselsättningsökning

2 § Vid tillämpning av 2 § andra stycket lagen (1983:1055) om
nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län
skall med nettoökning avses det antal årsarbetskrafter som
sysselsättningen har ökat med under ett kalenderår (kvalifikationsåret)
jämfört med det av de tre närmast föregående kalenderåren som haft den
högsta sysselsättningen, mätt i antal årsarbetskrafter. Om en
arbetsgivare har fler än ett driftställe i Norrbottens län, skall vid
beräkning av nettoökningen hänsyn tas till sysselsättningsförändringar
vid arbetsgivarens samtliga driftställen i länet med likartad
verksamhet.

Antalet årsarbetskrafter beräknas på så sätt att det totala antalet
timmar som de anställda har arbetat under ett kalenderår delas med
normal årsarbetstid. Statens industriverk fastställer det antal timmar
som är att anse som normal årsarbetstid. Kvoten skall anges med
tiondelar.

3 § Återupptas helt eller delvis en verksamhet, anses de anställda som
nyanställda, om verksamheten varit nedlagd under en längre tid, normalt
minst sex månader.

Även i annat fall anses de anställda som nyanställda, om verksamheten
har en helt annan produktionsinriktning eller på annat sätt klart
skiljer sig från den tidigare bedrivna verksamheten.

4 § För nyetablerad verksamhet lämnas bidraget för det totala antalet
årsarbetskrafter under det första kalenderåret.

Om en verksamhet övertas utan att de anställda anses som nyanställda
enligt 3 §, skall jämförelsen enligt 2 § göras med det senaste
kalenderåret.

5 § Enligt 3 § andra stycket lagen (1983:1055) om nedsättning av
socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län lämnas bidrag
till kostnaden för egenavgiften för försäkrade som etablerar verksamhet
i Norrbottens län. Bidraget lämnas med 10 000 kronor för helårsarbetare
och för vart och ett av de tre första åren.

Med helårsarbete avses arbete som utförs minst det antal timmar som
statens industriverk fastställer som normal årsarbetstid. Har arbete
utförts kortare tid lämnas bidrag med motsvarande andel av fullt bidrag.

Återupptar den försäkrade verksamhet skall 3 § tillämpas vid bedömningen
av om nyetablering föreligger.

6 § Länsarbetsnämnden i Norrbottens län prövar frågor om bidrag enligt 2
§ andra stycket eller 3 § andra stycket lagen (1983:1055) om nedsättning
av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län.

7 § Ansökan om bidrag som avses i 6 § skall ges in till
länsarbetsnämnden senast den 30 juni året efter det kalenderår för
vilket bidrag söks.

8 § Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att visa att
förutsättningar för bidrag finns. Statens industriverk lämnar närmare
föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla.

9 § Bidrag till kostnaden för arbetsgivaravgifter och egenavgifter
betalas ut i efterskott för kalenderår.

10 § Har den som mottagit bidrag genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter föranlett att bidrag har beviljats, kan bidraget krävas åter
inom tio år från utbetalningen. Statens industriverk skall vidta de
åtgärder som behövs för att återkräva bidraget samt bevakar vid domstol
eller annan myndighet statens rätt i ärenden om återbetalning av bidrag.

11 § Beslut av länsarbetsnämnden enligt 6 § får överklagas hos statens
industriverk genom besvär. Statens industriverks beslut i ett sådant
ärende får inte överklagas.

Befrielse från avgifter

12 § Länsstyrelsen i Norrbottens län prövar frågor om befrielse från
arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän löneavgift enligt 4 eller 5
§ lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän
löneavgift i Norrbottens län. Länsskattemyndigheten i Norrbottens län
prövar frågor enligt 1 a § andra stycket denna förordning. I ärenden om
etablering av verksamhet som tillhör arbetsgivare med driftställe i
annat län än Norrbotten skall länsstyrelsen samråda med statens
industriverk. Frågor om befrielse från arbetsgivaravgifter för statliga
bolag prövas dock av regeringen. Förordning (1986:1376).

13 § Ansökan om befrielse skall innehålla de uppgifter som behövs för
att visa att förutsättningar för befrielse från arbetsgivaravgifter,
egenavgifter och allmän löneavgift föreligger.

14 § Beslut om befrielse enligt 12 § skall föreligga innan arbetsgivare
eller försäkrad etablerar sin verksamhet i Svappavaara.

15 § Länsstyrelsens och länsskattemyndighetens beslut enligt 12 § får
inte överklagas. Förordning (1986:1376).

Övergångsbestämmelser

1985:650

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1985.

Bestämmelserna i 1 a § andra stycket tillämpas första gången i fråga om
arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare för år 1985
och i fråga om egenavgifter och allmänlöneavgift för försäkrade som
beräknas med ledning av 1986 års taxering. Bidrag med tillämpning av
samma bestämmelse lämnas första gången år 1986 för sysselsättningsökning
som skett år 1985.

1990:983

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i
Norrbottens län skall upphöra att gälla.

2. Den nya förordningen tillämpas i ärenden som prövas enligt lagen
(1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift.

3. Den gamla förordningen skall tillämpas på ärenden som prövas enligt
den upphävda lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och
allmän löneavgift i Norrbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län
skall dock pröva de frågor som enligt den gamla förordningen skall
prövas av länsarbetsnämnden i Norrbottens län. Ansökan skall också ges
in till länsstyrelsen i Norrbottens län.