Förordning (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

SFS nr
1983:1099
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1135

1 § I denna förordning förstås med larmanläggning och
larminnehavare
detsamma som i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om
larmanläggningar m. m.

2 § En larmanläggning får efter särskilt tillstånd
direktanslutas till larmmottagare hos Polismyndigheten, om

1. anläggningen är inrättad för att vidarebefordra en
manuellt utlöst signal i händelse av överfall, rånhot eller
liknande angrepp (överfallslarm) och den som skyddas av
anläggningen kan antas riskera att bli utsatt för sådana
angrepp,

2. anläggningen är inrättad för att automatiskt
vidarebefordra en signal vid intrång i det utrymme som
skyddas av anläggningen (inbrottslarm) och skyddsobjektet är
av särskild betydelse för totalförsvaret eller tillhör Posten
Aktiebolag eller bankväsendet,

3. det i annat fall än som anges i 1 eller 2 finns särskilda
skäl för direktanslutning.

Polismyndigheten får som villkor för tillstånd till
anslutning föreskriva att larmanläggningarna ska uppfylla
särskilda krav på utförande och beskaffenhet i övrigt.
Förordning (2014:1135).

3 § Tillstånd till direktanslutning får återkallas, om

1. förutsättningarna för tillstånd inte längre föreligger,

2. larm från anläggningen vid upprepade tillfällen har föranlett
obefogade utryckningar och larminnehavaren inte har efterkommit sådant
föreläggande som avses i 8 § lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser
om larmanläggningar m. m. samt hinder mot att anslutningen avbryts
inte möter från säkerhetssynpunkt.

4 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd och
återkallelse av tillstånd. Förordning (2014:1135).

5 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2014:1135).

Övergångsbestämmelser

1983:1099

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Sådana medgivanden till direktanslutning som har lämnats före
ikraftträdandet gäller som tillstånd enligt denna förordning, om
medgivandet avser överfallslarm eller inbrottslarm som anges i 2 §
första stycket 2 eller om det har lämnats av rikspolisstyrelsen.

3. De inbrottslarm för apotek som är direktanslutna vid
ikraftträdandet får utan särskild prövning vara anslutna till utgången
av juni 1985.

4. Är vid ikraftträdandet annan larmanläggning än sådan som avses i 2 §
första stycket 1 eller 2 direktansluten till larmmottagare hos
polisen och har medgivande till anslutningen inte tidigare lämnats av
rikspolisstyrelsen, skall polismyndigheten före den 1 april 1985
anmäla förhållandet för styrelsen, som prövar om tillstånd till
anslutning skall meddelas enligt 2 § första stycket 3. En sådan
anläggning får vara ansluten till dess att rikspolisstyrelsen avgjort
ärendet och, om tillstånd inte lämnas, under den ytterligare tid som
behövs för att anläggningen skall kunna anslutas till annan mottagare.
Vad som har sagts i denna punkt gäller ej i fråga om sådan anläggning
som avses i punkt 3 ovan.

5. Frågor om tillstånd enligt denna förordning får prövas före
ikraftträdandet såvitt avser tid därefter.

2014:1135

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.