Förordning (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus

SFS nr
1983:1112
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1929
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas bidrag av statsmedel
(energisparbidrag) för energibesparande åtgärder till ägare av hus med
bostadslägenheter som upplåts med hyres- eller bostadsrätt, om
åtgärderna avser förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och
bjälklag.

I fråga om en- eller tvåbostadshus som upplåts med hyresrätt lämnas
bidrag endast om ägarens intäkt av fastigheten vid beräkning av
inkomstskatt skall bestämmas på annat sätt än enligt 24 § 2 mom.
kommunalskattelagen (1928:370).

Energisparbidrag beviljas inte under tiden den 1 juli 1987–den 30 juni
1991. Förordning (1990:211).

2 § Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Kommunens bidragsförmedling och därmed sammanhängande verksamhet handhas
av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte
kommunen beslutar att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om
verksamheten.

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 § Energisparbidrag lämnas endast för sådana åtgärder som påbörjas
efter det att ansökan om bidrag har behandlats av förmedlingsorganet, om
det inte finns särskilda skäl.

De bestämmelser om räntebidrag för energisparåtgärder som finns i 6, 10
och 11 §§ samt 12 § första stycket förordningen (1983:974) om statligt
räntestöd vid förbättring av bostadshus skall tillämpas också i fråga om
energisparbidrag.

Energisparbidrag lämnas inte för sådana åtgärder som utförs med stöd av
statliga bostadslån.

4 § Har en kommun i fråga om lån som avser åtgärder enligt 3 §
förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus beslutat att inte gå i borgen för lån till en viss kategori
av fastighetsägare eller för en viss typ av åtgärder, lämnas inte bidrag
i den kommunen.

5 § Bostadsstyrelsen skall meddela föreskrifter om bidragets storlek för
var och en av de åtgärder som avses i 1 §. Därvid skall iakttas att
bidraget i medeltal för dessa åtgärder skall motsvara 10 procent av
godkänd kostnad.

Om bidrag för en åtgärd lämnas enligt både denna förordning och
förordningen (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i
bostadshus m. m. får det sammanlagda bidraget inte överstiga 30 procent
av den godkända kostnaden. Förordning (1985:265).

Förfarandet i bidragsärenden

6 § Bidrag lämnas efter ansökan av ägaren till huset.
Ansökningshandlingarna ges in till förmedlingsorganet.

Förmedlingsorganet skall vid behov lämna bidragssökanden tillfälle att
komplettera ansökningshandlingarna.

7 § Frågor om bidrag prövas av förmedlingsorganet. I följande fall
prövas dock frågan om bidrag av länsbostadsnämnden, nämligen om

1. kommunen själv är sökande,

2. sökanden även begär räntebidrag för åtgärderna enligt förordningen
(1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,

3. ansökan avser åtgärder som skall utföras i anslutning till andra
åtgärder för vilka lån söks enligt förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag eller
förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus.

I ärenden som enligt första stycket skall prövas av länsbostadsnämnden
skall förmedlingsorganet med eget yttrande översända
ansökningshandlingarna till nämnden. Förordning (1986:721).

8 § Utbetalning av bidrag beslutas av länsbostadsnämnden i de fall
som avses i 7 § första stycket 1–3 och av förmedlingsorganet i
övriga fall. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen. Förordning
(1986:57).

Övriga bestämmelser

9 § Förmedlingsorganets beslut i frågor som avses i denna förordning
får överklagas hos länsbostadsnämnden genom besvär.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen genom
besvär.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär
endast om beslutet är förenat med ett beslut om räntebidrag enligt
förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus.

Besvär över ett beslut om räntebidrag enligt förordningen om statligt
räntestöd vid förbättring av bostadshus, som är förenat med bidrag
enligt denna förordning, eller besvär över beslutet om bidrag skall
anses innefatta besvär över båda besluten, om det är till fördel för
klaganden.

10 § Föreskrifter för tillämpningen av 6 § denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1983:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bidrag enligt
förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter den 31
oktober 1983.

Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas inte i ärenden i vilka
ansökan om bidrag har kommit in till förmedlingsorganet före den 1 juli
1984.

1985:265

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

De nya bestämmelserna i 5 § skall tillämpas i ärenden i vilka ansökan
har kommit in till förmedlingsorganet efter den 8 maj 1985.

1986:57

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 1 §, två veckor efter den
dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling och, såvitt avser 8 §, den 1 juli 1986.

1 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om ärenden i vilka
ansökan om bidrag har kommit in till förmedlingsorganet före
ikraftträdandet.

1986:721

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bostadslån har
kommit in till kommunen före den 1 november 1986.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.