Cirkulär (1983:163) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.

SFS nr
1983:163
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:937
Upphävd
1988-01-01

Till upplysning för vederbörande konkursdomare meddelas att den tidning
som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som
omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen
(1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är

i Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalaetting”),

i Finland ”Officiella tidningen”,

i Island ”Lögbirtingarblad”, samt

i Norge ”Norsk Lysingsblad”.

Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser
om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller
Norge, och i 13 § konkursförordningen (1979:801) meddelas vidare att
tillkännagivanden om konkurser skall

i Danmark

a) tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår
i konkursboet är belägen,

b) införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister,
Köpenhamn), om i konkursboet ingår fartyg om minst 20 registerton brutto
eller andel i sådant fartyg,

i Finland

a) införas i inteckningsprotokollet vid den underrätt, inom vars område
fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår
handelsfartyg om minst 19 registerton netto eller fartyg, som eljest är
intaget i fartygsregister, eller andel i fartyg som nu nämnts,

c) införas i luftfartygsregistret (luftfartsstyrelsen, Vanda), om i
konkursboet ingår luftfartyg,

i Island

a) tinglysas vid underrätten i den rättskrets inom vars område fast
egendom som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår fartyg
om mer än 12 registerton brutto,

i Norge

a) tinglysas vid den herreds- eller byrett inom vars område fast egendom
som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om i
konkursboet ingår fartyg som är registrerat i skibsregister.