Förordning (1983:260) om beräkningen av vissa statliga bruttopensionsförmåner;

SFS nr
1983:260
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-04-28

1 § Denna förordning gäller vid beräkningen av egen- eller
familjepensionsförmån enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287) — SPR — eller enligt föreskrifter som Kungl. Maj:t har
meddelat före SPR.

Med socialförsäkringsförmån och tilläggsbelopp till basbelopp avses i
denna förordning detsamma som i lagen (1982:1232) om tilläggsbelopp till
basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m. m.

2 § När en statlig bruttopensionsförmån skall minskas med en
socialförsäkringsförmån, skall vid beräkningen av
socialförsäkringsförmånens storlek hänsyn inte tas till tilläggsbeloppet
till basbeloppet.

3 § Den som den 31 maj 1983 har rätt till en statlig
bruttopensionsförmån och en socialförsäkringsförmån har också rätt till
ett engångsbelopp. Detta utgör fem gånger skillnaden mellan det belopp
som pensionsförmånen uppgår till enligt 2 § och det belopp som denna
förmån uppgår till utan hänsyn till vad som sägs i nämnda paragraf.

Engångsbeloppet skall därvid beräknas på grundval av förhållandena
nämnda dag.

Övergångsbestämmelser

1983:260

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och gäller till utgången av år 1983.

Vad som föreskrivs i 2 § tillämpas dock först från och med den 1 juni
1983.