Förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

SFS nr
1983:28
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-01-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:290
Upphävd
2015-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:748

Inledande föreskrifter

1 § I 24 kap. 8 och 9 §§ skollagen (2010:800) finns
grundläggande bestämmelser om utbildning vid hem som avses i
12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (särskilda ungdomshem).

Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om sådan
utbildning. Förordning (2011:505).

Undervisning för skolpliktiga

2 § På undervisningen för skolpliktiga ska 3-6 kap.
skolförordningen (2011:185) tillämpas så långt det är möjligt.
I förekommande fall ska även följande bestämmelser i samma
förordning tillämpas så långt det är möjligt på sådan
undervisning som motsvarar undervisning i

– grundskolan: 9 kap. 1-22 §§,

– grundsärskolan: 10 kap., och

– specialskolan: 11 kap.
Förordning (2011:505).

3 § Har upphävts genom förordning (1995:820).

Undervisning för icke skolpliktiga

4 § Ungdomar som inte längre är skolpliktiga ska ges möjlighet
att delta i kompletterande utbildning på grundskolenivå eller
motsvarande eller i utbildning motsvarande utbildning i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Förordning (2011:505).

5 § Om utbildningen vid ett särskilt ungdomshem motsvarar
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska betyg sättas
enligt skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen
(2010:2039).

Betyg som har satts med stöd av första stycket får tas in i
ett examensbevis, studiebevis eller gymnasieintyg från
gymnasieskolan eller i ett gymnasiesärskolebevis från
gymnasiesärskolan. Förordning (2013:748).

Övriga bestämmelser

6 § Huvudmannen för ett särskilt ungdomshem ska fullgöra de
uppgifter i fråga om utbildningen vid hemmet som annars
huvudmannen för den skolform inom skolväsendet som
utbildningen motsvarar har. Förordning (2011:505).

7 § För utbildningen skall det finnas lärare. En av lärarna
skall av huvudmannen utses att ansvara för den pedagogiska
ledningen av undervisningen.

8 § På lärarna ska samma krav ställas i fråga om utbildning
m.m. som enligt föreskrifter gäller för lärare av motsvarande
slag inom skolväsendet. Förordning (2011:505).

9 § Statens skolinspektion har tillsyn över utbildningen.
Förordning (2008:614).

10 § Statens skolverk skall efter samråd med Statens
institutionsstyrelse meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:623).

Övergångsbestämmelser

1995:820

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. I fråga om undervisning som motsvarar årskurserna 8 och 9 läsåret
1995/96 och årskurs 9 läsåret 1996/97 skall 2 § i sin äldre lydelse
och den upphävda 3 § tillämpas.

2011:505

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. För elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan
före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de
bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller
5 § i sin äldre lydelse.

2013:748

1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.

2. För elever som har påbörjat utbildning som motsvarar
utbildning i gymnasiesärskolan före den 1 juli 2013, och
fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde
när utbildningen påbörjades, gäller 5 § i sin äldre
lydelse.