Förordning (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter

SFS nr
1983:30
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1983-01-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1098

Inledande bestämmelse

1 § Ledamöter av kyrkomötet, av svenska kyrkans centralstyrelse och av
kyrkomötets besvärsnämnd samt ersättare för dem har rätt till ersättning
enligt denna förordning för att fullgöra uppdraget. Förordning (1989:207).

Arvode m. m.

Kyrkomötet

2 § Arvode till ledamöterna av kyrkomötet betalas under den tid som
kyrkomötet är samlat med ett belopp per dag som motsvarar vad som för
samma tid utgår till riksdagsledamöter på grund av föreskrifterna i
lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter.

Till en ledamot som innehar en biskopstjänst i Svenska kyrkan betalas
inte något arvode.

Till en ledamot som är ledamot av riksdagen betalas arvode med belopp
som motsvarar dagarvode enligt förordningen (1978:45) om ersättning vid
kommittéuppdrag. Förordning (1992:1098).

3 § För ersättare som utövar uppdrag som kyrkomötesledamot gäller samma
bestämmelser om arvode som för ledamot. Arvode betalas dock endast för
tjänstgöringstiden.

4 § Utöver arvode enligt 2 § betalas särskilt arvode till kyrkomötets
ordförande med 8 000 kronor per år och till kyrkomötets förste och
andre vice ordförande med 4 000 kronor per år. Förordning (1989:207).

5 § Om en ledamot av kyrkomötet beviljas ledighet under mer än fyra
dagar i följd betalas inte något arvode från och med den femte dagen
av ledigheten.

6 § Ledamöter av ett utskott får särskilt arvode för sådana sammanträden
som utskottet enligt 29 kap. 23 § kyrkolagen (1992:300) får hålla mellan
kyrkomötets sammanträden. Arvodet betalas för varje sammanträdesdag med
samma belopp per dag som enligt 2 § betalas under den tid då kyrkomötet
är samlat, dock högst för sex dagar mellan två av kyrkomötets sammanträden
under valperioden. Detsamma gäller en ersättare som tjänstgör i en ledamots
ställe eller en ersättare som efter särskild kallelse deltar i ett sammanträde.
Förordning (1992:1098).

Kyrkomötets myndigheter

7 § Ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse och kyrkomötets besvärsnämnd
får arvode för att fullgöra uppdraget med ett belopp som motsvarar dagarvode
enligt förordningen (1978:45) om ersättning för kommitteéuppdrag.

Detsamma gäller en ersättare som tjänstgör i en ledamots ställe eller en
ersättare som efter särskild kallelse deltar i ett sammanträde.

Under den tid då kyrkomötet är samlat betalas inte något arvode enligt
första stycket till sådana ledamöter och ersättare som också är ledamöter
av eller tjänstgör som ersättare för en ledamot av kyrkomötet eller är biskop
i ett stift. Förordning (1989:207).

8 § Ledamöter eller ersättare för ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse
och kyrkomötets besvärsnämnd får utöver arvode enligt 7 § första stycket
ersättning för sådana avlöningsförmåner som de går miste om på grund av att
de är lediga från anställning för att fullgöra uppdraget.

Ersättning betalas dock inte för vikariatstillägg.

Den som gör anspråk på ersättning skall genom intyg eller på annat sätt
visa vad han har gått miste om. Förordning (1989:207).

Reseförmåner

9 § De bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för
statstjänstemän i allmänhet skall också tillämpas vid resor till och från
en sammanträdesort och vid vistelse på den orten med anledning av uppdrag
som ledamot av

— kyrkomötet,

— Svenska kyrkans centralstyrelse,

— Kyrkomötets besvärsnämnd,

— utskott som enligt 29 kap. 23 § kyrkolagen (1992:300) får sammanträda
mellan kyrkomötets sammanträden.

Vid bestämmande av tjänsteställe tillämpas 3–5 §§ förordningen (1981:1265)
om reseförmåner i statliga uppdrag m. m.

Samma bestämmelser om reseförmåner som för ledamöter tillämpas för ersättare
som tjänstgör i ledamöters ställe eller som efter särskild kallelse deltar i
ett sammanträde med centralstyrelsen, besvärsnämnden eller utskott.
Förordning (1992:1098).

10 § Om en ledamot av kyrkomötet eller en ersättare som tjänstgör för en
sådan ledamot besöker hemorten under den tid då kyrkomötet är samlat får
ledamoten eller ersättaren ersättning för resekostnaden, dock högst för
en resa till hemorten och åter.

11 § Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 9 och 10 §§ skall
ledamöter och ersättare vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnad
för sovplats i enbäddskupé.

Övergångsbestämmelser

1989:207

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989. Bestämmelsen i 4 § i sin
nya lydelse skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1989.