Förordning (1983:341) om överklagande av beslut i ärenden om tjänstledighet m.m.

SFS nr
1983:341
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1983-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:558
Upphävd
1987-07-01

1 § Denna förordning gäller anställningar där avlöningsförmånerna
fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

2 § Besvär i ärenden om tjänstledighet prövas av statens
arbetsgivarverk, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Detsamma gäller besvär i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras
av arbetsgivaren.

3 § Arbetsgivarverkets beslut i ärenden som sägs i 2 § får inte
överklagas.