Förordning (1983:40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall

SFS nr
1983:40
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1050
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmännyttiga bostadsföretag och studentbostadsföretag, som för år
1983 beviljas lån på den allmänna lånemarknaden till underhåll av
bostadshus, kan få räntebidrag enligt denna förordning till
räntekostnaderna för sådana lån.

2 § Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen och länsbostads
nämnderna.

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 § Räntebidrag lämnas under förutsättning att lånet

1. har beviljats av stadshypoteksinstitutionen eller kreditaktiebolag
med stöd av intyg från länsbostadsnämnden om husets färdigställandeår
och bostadslägenhetsyta samt

2. avser hus som har färdigställts under något av åren 1958–1975 och
som har uppförts med stöd av statliga tertiärlån eller bostadslån.

4 § Bidrag lämnas för tiden från dagen för lånets utbetalning.

Bidragets storlek m.m.

5 § Bidraget beräknas på grundval av långivarens besked till
låntagaren om ränta och återstående skuld på lånet. Bidraget skall
motsvara skillnaden mellan räntekostnaden för lånet och en garanterad
ränta.

Den garanterade räntan beräknas på den utestående låneskulden
efter en räntesats som för det första året av lånetiden skall vara 7,5
procent och som för varje följande år av lånetiden skall höjas med 0,5
procentenheter.

Om lånet överstiger ett belopp som motsvarar 15 kronor per kvadrat
meter bostadslägenhetsyta i de hus som omfattas av lånet, skall vid
beräkningen enligt första och andra styckena bortses från den del av
lånet som överstiger nämnda belopp.

Om låntagaren betalar ränta för lånet efter en räntesats som över
stiger den lägsta räntesats som tillämpas för lån av detta slag på den
oprioriterade lånemarknaden, skall räntekostnaden för lånet beräknas
efter sistnämnda räntesats.

Övriga bestämmelser

6 § Ansökan om räntebidrag ges in till länsbostadsnämnden.

7 § Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av
bidragen. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningarna.

8 § Föreskrifter för tillämpningen av 5 § fjärde stycket samt 6 och 7
§§ denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

9 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.
Bostadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1992:1050

Med följande avvikelser gäller den upphävda förordningen dock
fortfarande i fråga om lån och bidrag som har beviljats enligt
förordningen:

1. Räntebidrag enligt bestämmelserna i den upphävda förordningen lämnas
inte för tid efter utgången av år 1995.

2. För åren 1993–1995 lämnas räntebidrag med 75, 50 respektive 25
procent av 1992 års räntebidragsbelopp.