Förordning (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd

SFS nr
1983:407
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:980
Upphävd
1988-10-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens pris-
och kartellnämnd.

Uppgifter

2 § Nämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om pris- och
konkurrensövervakning. Nämnden har till uppgift att följa utvecklingen
och främja allmän kännedom rörande pris- och konkurrensförhållanden inom
näringslivet, med undantag av bankväsendet och annan näringsverksamhet,
som bankinspektionen har tillsyn över, samt försäkringsväsendet.
Förordning (1986:627).

3 § Det åligger nämnden särskilt att

1. insamla och analysera uppgifter om priser och marginaler för
förnödenheter, tjänster och andra nyttigheter i olika förädlings- och
distributionsled inom landet,

2. genom sammanställning av sådana uppgifter och av prisuppgifter från
utlandet klarlägga prisutvecklingen,

3. undersöka prisbildningen inom ett visst område av näringslivet, om
prisutveckling, konkurrensförhållanden eller andra omständigheter ger
anledning till det,

4. belysa hur offentliga regleringar påverkar pris- och
konkurrensförhållanden,

5. föra kartellregister och marknadsregister,

6. när det finns skäl till det, undersöka förekomsten av
konkurrensbegränsning inom näringslivet och vilken inverkan på
effektiviteten och prisbildningen inom näringslivet som den kan få,

7. biträda marknadsdomstolen och näringsfrihetsombudsmannen vid
utredning i frågor, som kan vara av betydelse för prövning enligt
konkurrenslagen (1982:729),

8. biträda konsumentombudsmannen vid utredning i frågor, som kan vara av
betydelse för tillämpningen av lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden,

9. informera allmänheten om rådande pris- och konkurrensförhållanden,

10. delge näringsfrihetsombudsmannen, konsumentverket eller andra
myndigheter sådana undersökningsresultat som kan vara av betydelse för
myndighetens verksamhet med avseende på pris- eller
konkurrensförhållanden inom näringslivet,

11. snarast anmäla till regeringen om nämnden finner att någon
bestämmelse i 2–9 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236) bör träda
i tillämpning. Förordning (1986:627).

4 § Nämnden får även i andra fall än som avses i 3 § utföra
undersökningar på uppdrag av myndigheter eller offentliga utredningar.
Nämnden fastställer ersättning för utförda uppdrag.

5 § Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om inte något
annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 § Nämnden leds av en styrelse som består av nio personer. I styrelsen
ingår nämndens generaldirektör. Denne är ordförande. När
generaldirektören har förhinder, inträder dennes ställföreträdare som
ordförande i styrelsen.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på nämnden.

7 § Generaldirektören är chef för nämnden.

8 § Inom nämnden finns

en avdelning, som består av fyra byråer, för pris- och
konkurrensövervakning samt utredande verksamhet,

en avdelning, som består av en administrativ byrå, en statistisk byrå
och en informationsenhet,

ett planeringssekretariat.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef och varje byrå av en
byråchef. Informationsenheten och planeringssekretariatet förestås av
var sin avdelningsdirektör.

En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

9 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

2. frågor om omfattningen av nämndens prisinsamlande verksamhet och den
utsträckning i vilken denna skall bedrivas genom att uppgifter inhämtas
från näringsidkare,

3. frågor om att sätta igång mera omfattande undersökningar, utom i fall
när framställning om en sådan undersökning gjorts av marknadsdomstolen,
näringsfrihetsombudsmannen eller konsumentombudsmannen,

4. frågor om att godkänna verkställda undersökningar,

5. frågor om allmänna riktlinjer för informationsverksamheten,

6. frågor om att delge annan myndighet undersökningsresultat av
betydelse för myndighetens verksamhet med avseende på pris- och
konkurrensförhållanden inom näringslivet,

7. frågor om huruvida någon bestämmelse i 2–9 §§ allmänna
prisregleringslagen (1956:236) bör träda i tillämpning,

8. frågor om att skilja någon från annan anställning än provanställning
eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

11 § Styrelsen är beslutför när ordförande och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1986:1275).

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon
annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

14 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den avdelningschef eller byråchef
som generaldirektören bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller med grunder som den tillämpar.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på avdelningschef, byråchef,
chefen för informationsenheten eller chefen för planeringssekretariatet
eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får
överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av
styrelsen.

En avdelningschef har rätt att vara närvarande när ett ärende som hör
till hans avdelning föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer
en byråchef, chefen för informationsenheten samt chefen för
planeringssekretariatet.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:1275).

18 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess att en föredragande kan inställa
sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som avdelningschef eller byråchef tillsätts av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

21 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år. Tre av ledamöterna utses bland personer,
som kan anses företräda företagarintressen, och tre bland personer, som
kan anses företräda allmänna konsument- och löntagarintressen.

Bisysslor

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om avdelningschefer och
byråchefer.

Övergångsbestämmelser

1983:407

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983, då instruktionen
(1973:609) för statens pris- och kartellnämnd skall upphöra att gälla.