Förordning (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.

SFS nr
1983:412
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:681
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § De statsbidrag som anges i denna förordning och som lämnas till
huvudmännen för Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Grännaskolan
skall minskas med två procent av det belopp som annars skulle ha
utgetts.

2 § Förordningen gäller statsbidrag som grundas på

1. bestämmelserna i 20, 22 och 23 §§ förordningen (1970:333) om
riksinternatskolor,

2. föreskrifter om statsbidrag för pedagogisk stödpersonal,

3. bestämmelserna i förordningen (SÖ-FS 1983:65) om statsbidrag till
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket för undervisning på
grundskolenivå, under förutsättning att procentuell förhöjning enligt 4
§ nämnda förordning tillämpas,

4. bestämmelserna i 20–23 §§ förordningen (SÖ-FS 1982:202) om
internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket.

Förfarandet

3 § När huvudmannen rekvirerar statsbidrag som omfattas av denna
förordning skall huvudmannen ange oförminskade belopp.

4 § Den myndighet hos vilken statsbidraget rekvireras fastställer
minskningen av bidraget.

När förskott skall betalas ut och i andra fall när
rekvisitionsförfarande inte tillämpas, fastställs minskningen av den
myndighet som beslutar om förskottet eller bidraget. Minskning av bidrag
för pedagogisk stödpersonal fastställs av skolöverstyrelsen.

Vad som föreskrivs om avrundning av förskott i 6 § förordningen (SÖ-FS
1983:65) om statsbidrag till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket för
undervisning på grundskolenivå skall anses avse det belopp som återstår
efter minskningen. I övrigt får det belopp som återstår efter minskning
avrundas till närmast högre hela krontal.

5 § Om regeringen efter överklagande bestämmer ett bidrag till högre
belopp än det som legat till grund för minskning enligt 4 §, förordnar
regeringen om minskning av det tillkommande beloppet. Motsvarande gäller
för annan myndighet som prövar besvär.

Övriga föreskrifter

6 § Utöver utbetalningsbeskeden behöver underrättelser inte lämnas till
huvudmännen om minskning av statsbidrag med stöd av denna förordning.

7 § Vid tillämpning av föreskrifter om rätt för myndighet att hålla inne
viss del av statsbidrag, när huvudmannen åsidosätter sina åligganden,
skall det belopp som får hållas inne beräknas med hänsyn till denna
förordnings bestämmelser om minskning av statsbidrag.

1988:681

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Genom förordningen upphävs

förordningen (1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för vissa
lanthushållsskolor,

förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,

förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till
riksinternatskolor m.m.,

förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid
riksinternatskolor m.m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

4. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och
institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av
juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på
tjänsterna att upphöra.

5. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 4 får vikarie inte
förordnas på tjänsten.

6. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola
att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och
klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.