Förordning (1983:481) om vad som avses med försvarsmakten och krigsman;

SFS nr
1983:481
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

1 § Vid tillämpningen av brottsbalken och militära rättegångslagen
(1948:472) har försvarsmakten den omfattning som anges i förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Den omfattar också de
kungliga staberna och de svenska beredskapsstyrkorna för FN-tjänst.

2 § Krigsmän enligt brottsbalken är, utom de som anges i 21 kap. 20 §
första stycket första meningen brottsbalken, följande personer när de
på grund av anställning eller särskilt avtal är skyldiga att
tjänstgöra vid försvarsmakten:

1. Personal som genom krigsfrivilligavtal, annat särskilt avtal eller
annan särskild överenskommelse åtagit sig att frivilligt tjänstgöra i
befattning i krigsorganisationen.

2. Civil personal i kustbevaknings-, flygtrafiklednings-,
stridslednings- eller luftbevakningstjänst.

3. Civil trafikteknisk personal i sambandstjänst, utom personal vid
försvarets radioanstalt, samt meteorologassistenter.

4. Civil personal som är anställd för tjänstgöring på försvarsmaktens
fartyg eller luftfartyg eller som tjänstgör på annat fartyg eller
luftfartyg under militärt befäl.

5. Personal som är anställd i en svensk beredskapsstyrka för FN-
tjänst, om inte regeringen bestämmer något annat.

Ovannämnda personer är krigsmän även då sådana omständigheter
föreligger som anges i 21 kap. 20 § andra stycket brottsbalken.