Förordning (1983:535) om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg

SFS nr
1983:535
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:346
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:346

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på anslagna medel
statsbidrag till huvudmän som avses i lagen (1978:438) om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Bidrag lämnas för
drift av sådan persontrafik på väg som ersätter viss av statens
järnvägar bedriven persontrafik på bandelar som inte hör till
riksnätet (ersättningstrafik).

Bidragsförutsättningar m. m.

2 § Bidrag lämnas endast under förutsättning att huvudmannen senast
vid den tidpunkt som transportrådet bestämmer åtar sig att driva
ersättningstrafiken.

3 § Bidrag lämnas för en tid av fem år. Förordning (1984:268).

4 § Till grund för bestämmande av bidrag skall ligga skillnaden mellan
beräknade särkostnader och trafikintäkter för den järnvägstrafik som
ersätts med trafik på väg.

Förfarandet i ärenden om bidrag

5 § Ansökan om bidrag görs skriftligen hos transportrådet senast vid
den tidpunkt som avses i 2 §. Till ansökan skall fogas en plan över
ersättningstrafiken.

6 § Transportrådet granskar inkomna ansökningshandlingar och
överlämnar dem därefter med eget yttrande till regeringen.

Regeringen prövar om järnvägstrafiken som avses ersättas med trafik på
väg skall läggas ned och om bidrag skall lämnas till huvudmannen.

7 § Bidrag betalas ut av transportrådet för bidragsår eller del därav.
Bidragsår omfattar tiden den 1 juli–den 30 juni. För helt bidragsår
betalas hälften av bidraget ut senast den 31 december och återstoden
senast den 30 juni. För del av bidragsår betalas bidraget ut i
enlighet med vad transportrådet bestämmer.

Besvär m. m.

8 § Transportrådets beslut enligt denna förordning får överklagas
genom besvär hos regeringen. Beslut som avser bestämmande av tidpunkt
som avses i 2 § får dock inte överklagas.

9 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
transportrådet.