Förordning (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

SFS nr
1983:536
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1225
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 och 16 §§,
tillämpas på exportkreditnämnden. Förordning (1986:1037).

Uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att, i enlighet med de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar, handlägga ärenden enligt

1. förordningen (1987:861) om investeringsgaranti,

2. förordningen (1986:265) om exportkreditgaranti,

3. förordningen (1976:309) om statlig kursgaranti vid export,

4. lagen (1978:401) om exportkreditstöd,

5. förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål
(u-krediter).

Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt, får nämnden
med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens prövning.
Förordning (1987:862).

3 § Det åligger nämnden särskilt

att i varje ärende rörande statlig garanti eller statligt stöd noga
pröva förutsättningarna för beviljande av garanti eller stöd,

att vid beviljande av statlig garanti eller statligt stöd ange garantins
eller stödets omfattning samt de villkor som skall gälla,

att vid beviljande av statlig garanti eller statligt stöd iaktta att
statens risk för förlust i största möjliga utsträckning begränsas utan
att garantin eller stödet därigenom förringas,

att vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens
rätt,

att informera om de garanti- och stödformer nämnden erbjuder och om de
allmänna förutsättningar och villkor som gäller för erhållande av
statlig garanti och statligt stöd,

att följa den internationella utvecklingen på exportkreditområdet,

att i enlighet med de internationella överenskommelser som Sverige
biträtt angående statsstödd exportkreditgivning förmedla den information
som behövs för tillämpningen.

Nämnden får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för
reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för
den statliga exportkreditgarantigivningen.

Nämnden skall vidare lämna Aktiebolaget Svensk Exportkredit information
om de internationella överenskommelser som avses i första stycket och om
deras tillämpning i den utsträckning som behövs för bolagets
exportkreditgivning enligt förordningen (1981:665) om
exportkreditfinansiering med statligt stöd samt på begäran av bolaget
även i övrigt samarbeta med detta i frågor som rör
exportkreditfinansiering enligt förordningen. Förordning (1986:1037).

4 § Nämnden skall varje år före den 15 oktober till regeringen avge en
berättelse över nämndens verksamhet under det senaste budgetåret. Vidare
skall nämnden före samma tidpunkt till regeringen ge in det underlag som
behövs för att regeringen skall kunna ta ställning till omfattningen och
inriktningen av nämndens verksamhet. Förordning (1986:266).

5 § Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnden staten såväl vid som
utom domstol.

Organisation

6 § Nämnden består av en ordförande, en förste vice ordförande och en
andre vice ordförande samt ytterligare högst elva ledamöter. En av
ledamöterna är nämndens generaldirektör.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.
Förordning (1986:266).

7 § Generaldirektören är chef för nämnden. När generaldirektören är
förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare.

8 § Nämnden har ett kansli med fyra avdelningar, nämligen en
garantiavdelning, en policy- och utredningsavdelning, en skadeavdelning
samt en avdelning för ekonomi och administration. Varje avdelning
förestås av en direktör. Vidare finns en chefsjurist som tillika är
direktör. En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare. Hos
nämnden finns i övrigt den personal som behövs för verksamheten.

Nämnden får anlita experter och sakkunniga för särskilda uppdrag.
Förordning (1984:1134).

Ärendenas handläggning

9 § Nämnden avgör i plenum

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare ärenden i vilka framställning eller utlåtande skall avges
till regeringen eller departement,

3. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

4. ärenden om den principiella utformningen av statliga garantier,
villkor och premiesättning,

5. principerna för fördelning av beslutsfattande i ärenden om statlig
garanti och statligt stöd mellan nämnden i plenum och generaldirektören,
dock att avgörande i hithörande ärenden av principiell karaktär skall
fattas av nämnden i plenum,

6. ärenden som enligt 5 ankommer på nämnden i plenum,

7. ärenden om fastställande av årsbudget,

8. frågan om vem som skall vara ställföreträdare för generaldirektören
då denne är förhindrad att utöva sin tjänst,

9. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 23,

10. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om diciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

11. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum.
Förordning 1986:266.

10 § I pleniärenden är nämnden beslutför när minst sju ledamöter, bland
dem ordföranden eller någon av vice ordförandena, är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:1037).

11 § Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller någon av vice
ordförandena samt generaldirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras
på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden i plenum.
Förordning (1986:266).

12 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören
ensam. I den mån sådana ärenden ej är av det slag att de behöver prövas
av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som
anges i nämndens arbetsordning eller i särskilda beslut.

13 § Nämnden i plenum sammanträder på kallelse av ordföranden.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på
generaldirektören eller på särskild föredragande. I arbetsordningen
eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs
enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:1037).

Revision

17 § Nämndens verksamhet skall granskas av två revisorer som regeringen
utser för högst tre år. Revisorerna skall avge berättelse över
granskningen.

Tjänstetillsättning m.m.

18 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Andra nämndledamöter än generaldirektören samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara nämndens ordförande samt förste och andre vice
ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

Övrig personal anställs av nämnden. Nämnden får inte anställa personal
med högre avlöning än som motsvarar N 31, om inte regeringen bestämmer
annat. Förordning (1986:266).

19 § Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och
ersättare samt revisorerna.