Förordning (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder

SFS nr
1983:55
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1983-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:936
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:769

1 § Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i
anspråk belopp, som har avsatts till särskild investeringsfond enligt
lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto, för

1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i
skogsbruk,

2. avskrivning av inventarier,

3. kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och
utvecklingsarbete,

4. kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som
tillverkas här i riket.

Medgivande enligt första stycket 2 får inte avse personbilar. I fråga
om inventarier som hyrs ut får medgivande lämnas endast om det
föreligger intressegemenskap mellan företaget och den slutlige
användaren av inventarierna. Förordning (1986:769).

2 § I beslut om medgivande att ta i anspråk särskild investeringsfond
skall anges den dag då medel på särskilt investeringskonto tidigast
får utbetalas från riksbanken med stöd av beslutet.

Vid tillämpning av första stycket gäller

i fråga om byggnads- och markarbeten och arbeten i skogsbruk

1. att utbetalning inte får ske innan arbetet har påbörjats,

2. att högst femtio procent av de medel som får tas i anspråk enligt
beslutet får utbetalas när arbetet påbörjas och

3. att återstoden av medlen får utbetalas när halva
investeringsperioden har förflutit;

i fråga om anskaffning av inventarier

1. att utbetalning inte får ske innan leverans har skett och

2. att, om inventarierna skall levereras vid olika tidpunkter, högst
femtio procent av medlen får utbetalas vid den första leveransen och
återstoden av medlen när halva investeringsperioden har förflutit.

Statens industriverk får, om det finns särskilda skäl, medge att
utbetalning helt eller delvis får ske vid annan tidpunkt än vad i
andra stycket har sagts. Förordning (1983:674).

3 § Statens industriverk får inte pröva en ansökan avseende en
investering som inte helt eller så gott som helt skall användas i
jordbruk, skogsbruk eller rörelse som bedrivs av företaget eller av
annat företag som ingår i samma koncern enligt aktiebolagslagen
(1975:1385). Statens industriverk får inte heller pröva en ansökan som
avser en investering utanför stödområdena om investeringen överstiger
30 miljoner kronor. Med stödområde avses de kommuner eller delar av
kommuner som anges i 16 § förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt
stöd samt de kommuner eller delar av kommuner för vilka regeringen i
särskild ordning beslutat att regionalpolitiskt stöd tillfälligt kan
lämnas.

Är statens industriverk förhindrat att pröva en ansökan eller
föreligger i annat fall särskilda omständigheter, skall verket
överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1986:769).

4 § Statens industriverk får medge att en särskild investeringsfond
helt eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag
till ett annat företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i
samband med medgivande enligt 1 §. Förordning (1983:674).

5 § Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk
föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbeten bedrivs på det sätt
som verket anvisar. Förordning (1983:833).

Övergångsbestämmelser

1983:833

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga
om byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i
skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984.

1985:43

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling. 1 § i sin äldre lydelse skall dock tillämpas
beträffande ansökningar som har kommit in till statens industriverk
senast den 31 januari 1985.

2000:936

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och
tidigare års taxeringar.