Förordning (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

SFS nr
1983:583
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
1991:928
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I 3 kap. 18 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om
hemkommunens uppföljningsansvar i fråga om ungdomar som har lämnat
grundskolan eller motsvarande utbildning men som ännu inte har fyllt 18
år. Enligt nämnda bestämmelser skall hemkommunen genom skolstyrelsen
hålla sig underrättad om hur ungdomarna är sysselsatta. Har de inte
stadigvarande sysselsättning genom studier i gymnasieskolan eller fast
anställning eller på annat sätt, skall hemkommunen själv eller genom
andra erbjuda dem personlig studie- och yrkesvägledning samt kurser,
praktik eller annan liknande verksamhet.

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag som lämnas till
kommuner som anordnar verksamhet för sådana ungdomar enligt individuella
planer och till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdomsplatser
inom ramen för sådana planer.

Om inte annat följer av 3 kap. 18 § skollagen får uppgifter som enligt
denna förordning ankommer på kommunens skolstyrelse efter beslut av
kommunen i stället läggas på någon annan kommunal nämnd. Förordning
(1990:1223).

2 § I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli–den 30
juni nästa kalenderår.

Med skolstyrelse avses i förekommande fall sådan annan kommunal nämnd
som anförtrotts uppgifter med stöd av 1 § tredje stycket. Förordning
(1986:399).

Allmänna bestämmelser om individuella planer

3 § Syftet med en individuell plan är att hjälpa den unge att så snart
som möjligt övergå till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete.

En individuell plan skall innehålla sådana moment av vägledning,
utbildning och arbete som bedöms lämpliga i det enskilda fallet.

4 § En individuell plan skall omfatta hela den tid mellan grundskolan
eller motsvarande och 18-årsdagen under vilken insatser av berörda slag
kan behövas.

5 § Möjligheterna till en övergång till reguljär utbildning eller
stadigvarande arbete skall undersökas fortlöpande. En omprövning av
insatserna för den unge skall göras minst var tionde vecka.

6 § Den individuella planen skall utarbetas och omprövas tillsammans med
den unge själv.

7 § I varje individuell plan skall ingå uppföljningsprogram som
sammanhållande moment.

I en individuell plan bör anställning på ungdomsplats eller annan
arbetslivspraktik växla med utbildning, exempelvis lokalt
arbetsmarknadsanknutna specialkurser (LA-kurser), andra specialkurser i
gymnasieskolan eller kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Uppföljningsprogram

8 § Ett uppföljningsprogram skall innehålla ett eller flera sådana
moment som studie- och yrkesorientering, personlig vägledning i
hithörande frågor, facklig information och annan arbetslivsorientering.

9 § Omfattningen och förläggningen av uppföljningsprogrammen i en
individuell plan bestäms med hänsyn till behoven i det enskilda fallet.
En utgångspunkt bör därvid vara att uppföljningsprogrammen skall omfatta
sammanlagt högst sex veckor för ett redovisningsår, om insatser för den
unge behövs hela året.

10 § För uppföljningsprogram får anlitas personal inom och utanför
skolväsendet. Förordning (1990:1223).

Administration

11 § Skolstyrelsen har det övergripande ansvaret för de individuella
planerna.

Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan skolstyrelsen, andra
berörda kommunala organ och den offentliga arbetsförmedlingen.
Förordning (1986:399).

12 § Ledningen av verksamhet enligt individuella planer kan organiseras
fristående eller knytas till någon organisation utanför skolan.
Skolstyrelsen får också besluta att ledningen helt eller delvis skall
knytas till en skolenhet med gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning
eller grundskola.

13 § Oavsett vad som följer av beslut om organisationen enligt 12 §
skall specialkurser i gymnasieskolan och andra sådana inslag i
individuella planer som ingår i en viss utbildningsform organiseras inom
ramen för denna.

14 § har upphävts genom förordning (1990:1223).

Ungdomsplats

15 § I en individuell plan kan ingå anställning på särskilt inrättad
ungdomsplats med lön och andra anställningsförmåner som står i
överensstämmelse med de överenskommelser om ungdomsplatser som har
träffats mellan parterna på arbetsmarknaden.

16 § Ungdomsplats anvisas av skolstyrelsen när en sådan insats
aktualiseras enligt den individuella planen.

Anställning på ungdomsplats skall normalt inte utgöra första moment i en
individuell plan. Den unge bör före sådan anställning ha deltagit i
åtminstone ett uppföljningsprogram.

17 § Innan någon anvisas en ungdomsplats skall skolstyrelsen förvissa
sig om att arbetsgivaren kan förväntas fullgöra de skyldigheter som
avses i 15 § och att arbetsförhållandena i övrigt är tillfredsställande.
Om ungdomsplatsen inte har inrättats efter överenskommelse mellan
arbetsgivaren och den berörda lokala arbetstagarorganisationen, skall
närmast berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom
branschen beredas tillfälle att yttra sig. Underkänner någon av
organisationerna ungdomsplatsen, får anvisning ske endast om det finns
särskilda skäl.

18 § Anställning på en ungdomsplats får vara högst sex månader. Flera
sådana anställningar i oavbruten följd får vara sammanlagt högst sex
månader.

Om skolstyrelsen trots ingående undersökningar inte kan ordna annan
meningsfull sysselsättning åt den unge, får skolstyrelsen förlänga tiden
enligt första stycket på begäran av den unge och arbetsgivaren och efter
samråd med arbetsförmedlingen och närmast berörd
arbetstagarorganisation. Förlängningen får inte överstiga fem månader.

19 § Den som haft anställning på ungdomsplats under tid som avses i 18 §
och därefter deltagit i annan verksamhet som ingår i den individuella
planen kan beredas ny anställning på ungdomsplats, om någon annan
meningsfull sysselsättning inte går att finna.

Utbildningsinslag under period på ungdomsplats

20 § Till en ungdomsplats skall normalt knytas utbildningsinslag som
kommunen svarar för. Kommunen kan förlägga utbildningsinslagen till
skola eller företag eller anordna dem på annat sätt.

Utbildningsinslagen bör för varje elev ha en omfattning av någon eller
några timmar i veckan.

21 § Utbildningsinslagen syftar inte till att ge en avslutad utbildning.
De skall inriktas på att förbättra elevernas grundläggande kunskaper och
färdigheter i allmänna ämnen eller yrkesinriktade ämnen och därmed
underlätta en övergång till reguljär utbildning eller stadigvarande
arbete.

22 § För utbildningsinslagen får anlitas personal inom och utanför
skolväsendet. Förordning (1990:1223).

Bidragsformer och bidragsadministration

23 § Kommuner som anordnar verksamhet enligt denna förordning har rätt
att få statsbidrag för uppföljningsprogram och administration (allmänt
bidrag).

Till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdomsplatser inom ramen
för individuella planer lämnas bidrag till ungdomsplats.

Till kommunerna lämnas bidrag till utbildningsinslag under ungdomarnas
perioder på ungdomsplats (bidrag till utbildningsinslag).

Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas till kommun eller
arbetsgivare i den mån vederbörande för samma insats uppbär bidrag eller
motsvarande med stöd av andra bestämmelser, exempelvis statsbidrag till
sedvanligt beredskapsarbete.

24 § Skolstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till ungdomsplats.

Skolöverstyrelsen skall på uppgifter från skolstyrelsen tillhandahålla
de medel som behövs för skolstyrelsens utbetalningar till arbetsgivarna.

25 § Länsskolnämnden beslutar om allmänt bidrag och bidrag till
utbildningsinslag. Skolöverstyrelsen betalar ut bidragen till
kommunerna.

Allmänt bidrag

26 § En kommun har rätt att få allmänt bidrag med 3 750 kronor för var
och en som omfattas av uppföljningsprogram enligt 9 § inom tiden den 1
juli–den 31 maj av redovisningsåret. Vid deltagande kort tid skall
bidraget minskas.

Bidrag till ungdomsplats

27 § Bidrag till ungdomsplats lämnas till arbetsgivare som med
iakttagande av föreskrifterna i denna förordning har någon anställd på
en ungdomsplats som ingår i en individuell plan.

Om anställningen pågår när den unge fyller 18 år och den individuella
planen därmed upphör, har arbetsgivaren rätt till bidrag även under den
del av anställningstiden som löper därefter. Med tiden före 18- årsdagen
inräknad får bidrag lämnas för högst sex månader. Som villkor för
bidraget gäller samma skyldigheter för arbetsgivaren under hela tiden.

Bidraget uppgår till 75 kronor för varje dag som den unge har varit
närvarande på ungdomsplatsen eller har deltagit i utbildningsinslag som
avses i 20 §. Till statliga myndigheter och allmänna försäkringskassor
får dock motsvarande bidrag uppgå till 123 kronor. Förordning
(1985:680).

28 § Bidrag till arbetsgivare för ungdomsplats betalas ut av
skolstyrelsen månadsvis i efterskott.

Skolstyrelsen skall före varje utbetalning förvissa sig om att
arbetsgivaren för den aktuella tiden har utgett de löneförmåner och
ordnat det försäkringsskydd som följer av 15 §. Om arbetsgivaren inte
gjort detta, får utbetalning inte ske.

Föreskrifterna i andra stycket gäller inte när ungdomsplatsen har kommit
till stånd efter överenskommelse med den berörda lokala
arbetstagarorganisationen.

29 § Om en arbetsgivare har uppburit bidrag som han inte har varit
berättigad till, skall han betala tillbaka vad han har fått för mycket.
Om det finns särskilda skäl, kan skolstyrelsen helt eller delvis befria
honom från återbetalningsskyldigheten.

Om arbetsgivaren har ålagts återbetalningsskyldighet, får ett skäligt
belopp innehållas vid varje senare bidragsutbetalning till dess skulden
har betalats.

30 § Skolstyrelsen skall utöva tillsyn över att bidragen till
ungdomsplatser används på föreskrivet sätt. Arbetsgivaren skall bereda
skolstyrelsen eller den som skolstyrelsen utser tillfälle att granska
verksamheten och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
Förordning (1986:399).

31 § Om arbetsgivaren inte iakttar sina skyldigheter enligt 15 och 30 §§
eller arbetsförhållandena i övrigt inte är tillfredsställande och
bristerna inte avhjälps omgående efter anmaning, skall skolstyrelsen
besluta om bidragsgivningens upphörande.

Bidrag till utbildningsinslag

32 § Om intet annat följer av 32 a §, bestäms en kommuns bidrag till
utbildningsinslag under ungdomarnas perioder på ungdomsplats med hänsyn
till antalet ungdomar på ungdomsplats under redovisningsåret för vilka
arbetsgivare får bidrag enligt denna förordning och för vilka
utbildningsinslag anordnas.

Bidrag lämnas med 78 kronor 20 öre per elev och ungdomsplatsvecka.
Förordning (1990:939).

32 a § Inom ramen för sina faktiska kostnader för utbildningsinslag ett
redovisningsår skall varje kommun som bidrag till sådana inslag vara
garanterad ett visst belopp.

Garantibeloppet skall motsvara högst hälften av det sammanlagda belopp
som kommu nen erhållit som bidrag till utbildningsinslag under närmast
föregående redovisningsår. Förordning (1990:31).

Bidragsframställningar m.m.

33 § Skolstyrelsen skall varje kalendermånad för den närmast föregående
kalendermånaden till länsskolnämnden lämna skriftliga uppgifter om

1. hur många ungdomar i kommunen som efter avslutad grundskola eller
motsvarande varken genomgår reguljär utbildning eller har stadigvarande
arbete,

2. för hur många ungdomar insatser har gjorts enligt individuella
planer,

3. i vilken omfattning ungdomar har deltagit i uppföljningsprogram,

4. i vilken omfattning ungdomar har varit anställda på ungdomsplats
(antal ungdomar och antal veckor för var och en),

5. i vilken omfattning ungdomar på ungdomsplats har deltagit i
utbildningsinslag,

6. medelsåtgången för kommunernas utbetalningar till arbetsgivarna av
bidrag till ungdomsplats, varvid statliga och icke statliga
ungdomsplatser skall redovisas var för sig,

7. hur stort bidrag till utbildningsinslag som yrkas.

I de uppgifter som skolstyrelsen lämnar i november skall också anges hur
stort allmänt bidrag som yrkas i fråga om de ungdomar som redan före den
1 november under redovisningsåret har deltagit i något
uppföljningsprogram. I de uppgifter som lämnas i juni skall anges hur
stort allmänt bidrag som yrkas i fråga om de ungdomar som först någon
gång under tiden den 1 november–den 31 maj under redovisningsåret har
deltagit i ett uppföljningsprogram.

Skolöverstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet för
skolstyrelsen att lämna information som skolöverstyrelsen eller
länsskolnämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna
förordning.

34 § Länsskolnämnden skall till skolöverstyrelsen vidarebefordra
skolstyrelsernas uppgifter.

Länsskolnämnden skall också underrätta skolöverstyrelsen om de beslut om
allmänt bidrag och bidrag till utbildningsinslag som nämnden fattar.

35 § Om det finns särskilda skäl, får länsskolnämnden pröva en begäran
om allmänt bidrag eller bidrag till utbildningsinslag som har
framställts senare än som skall ske enligt 33 §.

36 § Skolöverstyrelsen får betala ut allmänt bidrag tidigast i november
såvitt gäller ungdomar som redan före den 1 november under
redovisningsåret har deltagit i något uppföljningsprogram och tid igast
i juni såvitt gäller ungdomar som först någon gång under tiden den 1
november-den 31 maj under redovisningsåret har deltagit i ett
uppföljningsprogram. Förordning (1990:31).

36 a § För bidrag till utbildningsinslag tillämpas ett system med
förskott och slutreglering utan rekvisition från skolstyrelsen.
Förskottet skall motsvara garantibeloppet enligt 32 a §
andra stycket.

Förskott skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Det skall
dras av när bidraget för redovisningsåret slutligt betalas ut.

Skolöverstyrelsen skall tidigast två månader efter redovisningsårets
slut betala ut vad som efter avdrag av förskott återstår av slutligt
fastställt bidrag till utbildningsinslag för redovisningsåret och
samtidigt betala ut förskottet för det följande redovisningsåret.
Förordning (1990:31).

Statlig tillsyn m.m.

37 § Kommunernas verksamhet enligt denna förordning står under
skolöverstyrelsens och länsskolnämndens tillsyn.

38 § För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser
om statsbidrag får riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och
länsskolnämnden hos kommunen ta del av räkenskaper och övriga handlingar
samt göra de undersökningar som fordras i övrigt.

Kommunen är skyldig att på begäran sända in de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

Överklagande

39 § Beslut av skolstyrelsen i fråga om bidrag till arbetsgivare för
ungdomsplats får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

Beslut av länsskolnämnden om allmänt bidrag och bidrag till
utbildningsinslag får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

40 § Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat
såsom första instans överklagas hos regeringen genom besvär.

Beslut som skolöverstyrelsen har fattat med anledning av besvär enligt
39 § får inte överklagas.

Övrigt

41 § Skolöverstyrelsen skall meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1983:583

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ekonomiska anspråk
som hänför sig till introduktionsprogram och yrkesintroduktion som
anordnats före den 1 juli 1983.

Yrkesintroduktion som har påbörjats men inte avslutats före den 1 juli
1983 får fullföljas enligt de äldre bestämmelserna. Den får dock inte
pågå längre än till utgången av oktober 1983.

Skolöverstyrelsen får inte pröva sådana rekvisitioner av statsbidrag
till introduktionsprogram och yrkesintroduktion som kommit in till
överstyrelsen efter utgången av maj 1984. En sådan rekvisition skall
skolöverstyrelsen i stället med eget yttrande lämna över till
regeringen.

4. Förordningen (1982:20) om bidrag till ungdomsplatser gäller
fortfarande i fråga om anställning som har tillträtts före den 1 juli
1983.

1983:830

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Den tillämpas i fråga om bidrag för tiden från och
med den 1 juli 1983.

1985:680

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Den tillämpas i fråga om statsbidrag för tiden från
och med den 1 juli 1985.

1986:399

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1990:31

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Föreskrifterna om beräkning av garantibelopp i 32 a § och om
utbetalning av förskott i 36 a § skall tillämpas första gången i fråga
om verksamhet under redovisningsåret 1990/91.

3. I fråga om beräkning av garantibelopp för verksamhet före den 1 juli
1990 gäller 32 a § i sin äldre lydelse. I fråga om utbetalning av bidrag
till utbildningsinslag som avser tid före den 1 juli 1990 gäller 36 § i
sin äldre lydelse.

1990:939

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990. Bestämmelsen i
förordningen skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1990.