Förordning (1983:605) om rätt för kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek att avgiftsbelägga informationstjänster

SFS nr
1983:605
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:746
Upphävd
1998-07-15

Kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek får
meddela föreskrifter om avgifter för informationstjänster som
biblioteken lämnar andra statliga myndigheter, kommuner eller
enskilda. Föreskrifterna skall meddelas efter samråd med
riksrevisionsverket och delegationen för vetenskaplig och teknisk
informationsförsörjning.