Förordning (1983:646) med instruktion för statens energiverk

SFS nr
1983:646
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:808
Upphävd
1988-07-01

Inledning

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
energiverk.

Uppgifter

2 § Energiverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
energiförsörjning. Det åligger verket, i den mån det inte ankommer på
någon annan myndighet, att verka för rationell tillförsel, omvandling,
distribution och användning av energi, att bevaka säkerhetsfrågor på
energiområdet samt att följa den internationella utvecklingen i fråga om
energiförhållanden.

2 a § Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom
totalförsvarets civila del framgår att energiverket är ansvarig
myndighet för funktionen energiförsörjning. Av samma förordning framgår
vilka närmare uppgifter som följer av detta. Förordning (1986:607).

3 § Energiverket är chefsmyndighet för statens elektriska inspektion.
Verket meddelar de föreskrifter som behövs i anslutning till de
bestämmelser regeringen utfärdar för inspektionen.

4 § Det åligger energiverket att bedriva planerings- och
utredningsverksamhet. Energiverket skall

1. analysera och bedöma bränslealternativ eller energialternativ med
avseende på marknader, tillgänglighet, miljöeffekter och teknik för
utnyttjande av bränslen,

2. utreda förhållanden på internationella och svenska energimarknader
och lämna underlag för bedömningar av hur dessa påverkar landets
ekonomi,

3. tillhandahålla underlag rörande energiförsörjningen för tillämpningen
av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.,

4. utvärdera och lämna underlag för omprövning av energipolitiska
åtgärder,

5. bevaka att förutsättningar skapas för genomförande av beslut om
långsiktig energiförsörjning,

6. bedöma risker och känslighet för olika slag av störningar i
energiförsörjningen samt följder därav som underlag för val av
strategier för säker och tillräcklig energitillförsel,

7. upprätta översikter och prognoser över energianvändning,
energiförsörjning och försörjningsmöjligheter,

8. bedöma och bevaka teknik och teknikutveckling, särskilt för
oljeersättning men även för energiförsörjning och energianvändning på
längre sikt,

9. främja utvecklingen och ökad användning av alternativa och förnybara
energikällor,

10. främja en effektiv energianvändning och energihushållning,

11. bedöma och främja svensk industris möjligheter att utveckla och
framställa energiteknisk utrustning, bland annat för export. Förordning
(1987:352).

5 § Energiverket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1977:440)
om kommunal energiplanering och därvid verka för att den nationella
energipolitikens program kan omsättas i kommunernas verksamhet med
kommunernas medverkan.

6 § Energiverket skall svara för stöd till och planering av den
forsknings- och utvecklingsverksamhet vad gäller energitillförsel som
kan få betydelse för energiförsörjningen på kort och medellång sikt.

För denna uppgift skall verket upprätta insatsplaner, samordna
verksamhet med andra stödgivande organ, ta initiativ till projekt och
fördela statligt stöd, löpande följa projekt samt värdera resultat och
svara för resultatöverföring.

7 § Energiverket skall pröva frågor enligt förordningen (1986:191) om
statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.

Det åligger verket särskilt att

1. pröva, uppställa villkor för, samt fatta beslut i enskilda
stödärenden,

2. vid behov initiera angelägna projekt,

3. behandla kvarstående uppgifter enligt förordningen (1980:566) om
statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet m.m.

4. bevaka energi- och industripolitiska effekter av lämnat stöd.
Förordning (1986:607).

8 § Energiverket skall pröva frågor om bidrag enligt förordningen
(1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden. Förordning (1986:607).

9 § Vad gäller elsäkerhetsfrågor åligger det energiverket särskilt att

1. utfärda säkerhetsföreskrifter för elektriska starkströmsanläggningar
och meddela bestämmelser om kontroll av elektrisk materiel,

2. meddela föreskrifter om utförandet av sådan elektrisk materiel som
genom elektromagnetisk strålning kan orsaka radiostörningar samt om
provning och godkännande av sådan materiel,

3. meddela behörighet att utföra arbete på elektriska
starkströmsanläggningar och främja utbildningen på detta område.

10 § Vad gäller energidistribution åligger det energiverket särskilt att

1. pröva frågor om tillstånd att dra fram eller begagna elektrisk
starkströmsledning och pröva frågor om tillstånd att bedriva
detaljdistribution av elektrisk ström samt övervaka att
eldistributörerna fullgör sina förpliktelser som koncessionshavare och
pröva tvister i sådant hänseende,

2. pröva ärenden enligt förordningen (1959:369) om statligt stöd åt
landsbygdens elförsörjning,

3. pröva ärenden om reglering av priset på elektrisk ström, om värdering
av eldistributionsanläggningar och om krigsskydd av kraftanläggningar,

4. pröva ärenden enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem och
lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

11 § Energiverket skall fullgöra vissa uppgifter enligt lagen (1981:599)
om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle och i anslutning
härtill verka för ett rationellt utnyttjande av framför allt inhemska
bränslen.

12 § Energiverket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen
(1978:997) om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas
eller kol och enligt regeringens föreskrifter om särskilt bidrag till
prospektering efter olja och naturgas.

13 § Energiverket skall genom informationsverksamhet och genom stöd till
utbildning verka för god energihushållning. Verket skall i detta syfte
verka för att statliga insatser i nämnda avseenden samordnas så att
kommuner, organisationer, företag och enskilda påverkas till rationell
energianvändning. Verket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen
(1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska
förbrukningen av energi.

14 § Energiverket skall biträda energiforskningsnämnden med
löneadministration och matrikelföring, utbetalningar och redovisning
samt även i övrigt i administrativa frågor. Förordning (1986:607).

14 a § Energiverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol och handlägger ärenden rörande sådana
lån m. m. som hänför sig till oljelagringen. Verket är dessutom
tillsynsmyndighet enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet. Förordning (1986:607).

Organisation

15 § Energiverket leds av en styrelse som består av högst tio personer.
I styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är styrelsens
ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. är tillämplig på energiverket. Förordning (1986:607).

16 § Generaldirektören är chef för energiverket.

Inom verket finns följande enheter,
en utredningsavdelning,
en utvecklingsavdelning,
en avdelning för elsäkerhet, koncession och energiberedskap,
en administrativ byrå,
en informationsbyrå samt
ett planeringskansli.

Varje avdelning är uppdelad på byråer.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Var och en av
administrativa byrån och informationsbyrån förestås av en byråchef samt
planeringskansliet av en planeringschef. En av de nämnda cheferna är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1986:1261).

17 § Hos energiverket finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

18 § Inom energiverket finns fyra nämnder, nämligen

1. en utvecklingsnämnd, med uppgift att besluta om stöd till forskning
och utveckling inom energitillförselområdet, oljeersättning och till
anordningar för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol,

2. en prisregleringsnämnd för elektrisk ström, med uppgift att pröva
vissa frågor som rör pris och övriga villkor för leverans, överföring
eller inköp av ström,

3. en nämnd för värdering av eldistributionsanläggningar m. m., med
uppgift att yttra sig om vissa frågor i samband med överlåtelse av
anläggningar eller rörelser och

4. en krigsskyddsnämnd för kraftanläggningar, med uppgift att pröva
frågor om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.
Förordning (1987:1169).

19 § Som rådgivande organ till energiverket finns

1. ett eldistributionsråd med uppgift att biträda verket i
eldistributionsfrågor,

2. ett energihushållningsråd med uppgift att biträda verket i
informations-, utbildnings-, rådgivnings-, statistik- och prognosfrågor
och att vara forum för information och samordning mellan myndigheter m.
fl. i frågor som rör energihushållning. Förordning (1988:75).

20 § Eldistributionsrådet består av högst femton ledamöter som
regeringen utser särskilt. En av dessa skall vara ordförande och en vice
ordförande.

I rådet skall ingå företrädare för statliga organ. Dessutom skall
elkraftsföretag, arbetstagarorganisationer samt kommunala och enskilda
intresseorganisationer inom rådets verksamhetsområde beredas tillfälle
att ha företrädare i rådet.

21 § Energihushållningsrådet har generaldirektören som ordförande och
består i övrigt av fjorton andra ledamöter som regeringen utser
särskilt.

I rådet skall ingå företrädare för statliga organ samt kommunala och
enskilda intresseorganisationer inom rådets verksamhetsområde.

21 a § har upphävts genom förordning (1988:75).

Ärendenas handläggning

22 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
verkets verksamhetsområde,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

23 § Ärenden som hör till särskilda nämnders uppgifter, enligt 18 §,
avgörs av dessa nämnder.

24 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet
andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören eller dennes ställföreträdare och minst fyra
andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1261).

25 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller av någon
särskild nämnd, avgörs av generaldirektören ensam.

26 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
annan än generaldirektören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden,
som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

27 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid
behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och generaldirektörens ställföreträdare har
förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den av de i 16 § nämnda
cheferna som generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan generaldirektörens
medgivande får inte heller sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.
Det som sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till
dess regeringen bestämmer annat.

28 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 25 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Var och en av cheferna för verkets enheter har rätt att närvara när
ärenden som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning
(1986:1261).

29 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att verkets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

30 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

31 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

32 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning

33 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som avdelningschef, planeringschef eller byråchef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

Förordnande för en chef för en enhet att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan
av generaldirektören. Förordning (1986:1261).

34 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättare för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande och vice ordförande meddelas
av regeringen för högst tre år.

Övriga bestämmelser

35 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket utom i fråga om generaldirektören eller
generaldirektörens ställföreträdare.

36 § Tjänstemän med erforderlig teknisk utbildning på avdelningen för
eldistribution m. m. och elsäkerhet m. m. är skyldiga att av verket ta
emot uppdrag som tillsynsmän över elektriska starkströmsanläggningar.

Nämnderna

Utvecklingsnämnden

37 § Utvecklingsnämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt

1. förordningen (1979:319) om statligt stöd till energiforskning,

2. förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och
introduktion av ny energiteknik, m.m. och

3. förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden. Förordning
(1986:607).

38 § Utvecklingsnämnden består av generaldirektören och tolv andra
ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

39 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter
är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

Nämnden får överlåta åt tjänstemän vid statens energiverk att avgöra
ärenden eller grupper av ärenden, som inte är av större vikt. Förordning
(1986:1261).

40 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på chefen för den
byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande.

41 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden ej hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta i närvaro av
föredraganden. Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

42 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

43 § Ordföranden, övriga ledamöter samt ersättare förordnas av
regeringen för högst tre år.

Nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar m.m.

44 § Nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar m.m. har till
uppgift att på begäran av part yttra sig i frågor om ekonomiska villkor
i samband med överlåtelse av anläggningar för yrkesmässig
detaljdistribution av elektrisk starkström (eldistributionsanläggningar)
eller av rörelser för distribution av sådan ström
(eldistributionsrörelser).

45 § Nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar består av
ordföranden och sex andra ledamöter.

Ordföranden skall vara lagkunnig och ha erfarenhet från domstol. Två
ledamöter (tekniska ledamöter) skall besitta teknisk-ekonomisk
sakkunskap.

Av övriga ledamöter skall två företräda eldistributörsintressen och två
elkonsumentintressen.

För varje ledamot skall finnas en ersättare.

46 § Ärenden om värdering av eldistributionsanläggningar eller
eldistributionsrörelser tas upp av nämnden efter skriftlig framställning
av någon part eller av parterna gemensamt.

Motsätter sig någon av parterna att ett ärende prövas av nämnden, får
nämnden ej ta upp ärendet till prövning.

47 § Nämnden skall se till att varje ärende blir så utrett som dess
beskaffenhet kräver. Det åligger parterna att förebringa den utredning
som behövs.

Är utredningen i ett ärende så ofullständig att den inte kan läggas till
grund för prövning i sak, skall nämnden förelägga parten att inom en
viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ärendet annars ej tas upp till
prövning.

48 § Om det behövs företar nämnden besiktning. Nämnden kan uppdra åt
någon av ledamöterna att företa besiktning.

49 § Ärendena avgörs efter muntlig förhandling, om särskilda skäl inte
föranleder annat. Till muntlig förhandling skall parterna kallas i god
tid.

50 § Om muntlig förhandling ej hålls, avgörs ärendet efter föredragning.
Föredragningen ankommer på nämndens sekreterare.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

51 § Nämnden är beslutför när den är fulltalig. Beslut som inte innebär
att ett ärende enligt 44 § avgörs i sak får dock fattas av ordföranden
ensam. Ordföranden kan uppdra åt någon annan att begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden. Förordning
(1986:1261).

52 § Om det vid överläggning i nämnden finns skiljaktiga meningar,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. 3–5 §§ rättegångsbalken. Vid
omröstning skall först ordföranden säga sin mening, därefter de tekniska
ledamöterna och sist de ledamöter som företräder särskilda intressen.

53 § Nämndens beslut i värderingsärenden får inte överklagas.

54 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1261).

55 § Nämndens beslut tillställs parterna genom nämndens försorg.

56 § Ordföranden, övriga ledamöter samt ersättarna förordnas av
regeringen för högst tre år.

57 § Nämnden utser sekreterare.

Prisregleringsnämnden för elektrisk ström

58 § Prisregleringsnämnden för elektrisk ström har till uppgift att
pröva ärenden som avses i 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

59 § Nämnden består av ordföranden och sex andra ledamöter.

Ordföranden skall vara lagkunnig och ha erfarenhet från domstol. Av
övriga ledamöter skall

1. två företräda förbrukarintressen,

2. två företräda sådana elleverantörer som avses i 2 § 4 mom. tredje
stycket lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar,

3. två företräda andra leveranstörsintressen än sådana som avses i 2.

För varje ledamot skall det finnas ersättare. Förordning (1987:1169).

60 § Ärendena avgörs efter föredragning eller förhandling om detta är
lämpligare. Till en förhandling skall parterna kallas i god tid.

61 § Föredragningen ankommer på nämndens sekreterare.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

62 § I prövningen av nämndens ärenden deltar ordföranden och de
ledamöter som anges i 59 § andra stycket 1 och 3. Vid prövning av ärende
enligt 2 § 7 mom. första stycket 2 lagen (1902:71 s. 1), innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall dock i stället för
två ledamöter som företräder förbrukarintressen ingå de ledamöter som
anges i 59 § andra stycket 2.

Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 58 § avgörs i sak får dock
fattas av ordföranden ensam. Ordföranden kan uppdra åt någon annan att
begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos
nämnden. Förordning (1987:1169).

63 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

64 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

65 § Ordföranden, ledamöterna samt ersättare förordnas av regeringen för
högst tre år.

66 § Nämnden utser sekreterare.

Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar

67 § Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar har till uppgift att pröva
ärenden som avses i 3–5 och 7 §§ lagen (1942:335) om särskilda
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

68 § Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar består av en lagfaren
ordförande, en representant för försvarsstaben, en för överstyrelsen för
civil beredskap, en för statens vattenfallsverk, en för statens
energiverk, en för kommunala och enskilda kraftföretag och en för
petroleumindustrin. För varje ledamot finns minst en ersättare.
Förordning (1986:607).

69 § I prövningen av nämndens ärenden deltar ordföranden och fyra andra
ledamöter. En av dessa skall representera försvarsstaben, en
överstyrelsen för civil beredskap, en statens vattenfallsverk och en
kommunala och enskilda kraftföretag. Gäller ärendet rörledning för
vilken krävs koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
skall i stället för de två sistnämnda ledamöterna inträda en
representant för statens energiverk och en för petroleumindustrin.
Förordning (1986:607).

70 § Ordföranden prövar frågor om avvisning eller avskrivning av
ärenden.

71 § Är ett ärende som avses i 67 § så brådskande att nämnden inte
hinner sammanträda, avgörs det genom meddelanden mellan ordföranden och
övriga ledamöter. Förordning (1986:1261).

72 § Nämnden får uppdra åt någon av ledamöterna eller annan att besikta
en anläggning.

73 § Ordföranden leder beredningen av ärendena. Nämnden sammanträder så
ofta ordföranden finner det behövligt eller när någon av nämndens övriga
ledamöter begär det.

74 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på nämndens
sekreterare.

Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

Ordföranden kan uppdra åt någon annan att begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

75 § Om det fordras för att byggnadsarbeten ej skall fördröjas, skall
ärenden avgöras inom tre veckor från det ärendet kommit i sådant skick
att det kan behandlas av nämnden.

76 § Har utlåtande av överbefälhavaren icke fogats vid anmälan som avses
i 11 § lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa
kraftanläggningar m.m., skall denna beredas tillfälle att yttra sig över
anmälan.

77 § Ordföranden, ledamöterna samt ersättarna förordnas av regeringen
för högst tre år.

78 § Nämnden utser sekreterare.