Förordning (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster

SFS nr
1983:693
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1983-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:84
Upphävd
1989-07-01

1 § I denna förordning anges de särskilda villkor som skall gälla för
att präster skall komma i fråga till prästerliga tjänster eller
förordnas att inneha eller uppehålla sådana tjänster i ett annat stift
än det till vilket de efter prästvigningen först har knutits
(hemstiftet). En präst skall inte anses vara knuten till ett stift,
där prästen endast har tillfällig anställning.

2 § Den som inte har fullgjort prästerlig tjänstgöring i sitt hemstift
under minst tre år får endast efter medgivande av domkapitlet i
hemstiftet komma i fråga till en prästerlig tjänst i ett annat stift
eller förordnas att inneha eller uppehålla en sådan tjänst.

Om prästen har avlagt svensk teologie doktorsexamen behövs inte något
sådant medgivande.

3 § Vid tillämpningen av denna förordning skall tjänsteår beräknas
enligt 4 § prästvalsförordningen (1958:261).

4 § Med prästerlig tjänstgöring i hemstiftet skall likställas

a) tjänstgöring som en präst efter medgivande av domkapitlet i
hemstiftet har fullgjort utom detta stift,

b) tjänstgöring som kyrkoherde i en svensk församling i utlandet, för
vilken regeringen har fastställt kyrkoordning,

c) tjänstgöring som präst bland svenskar utomlands i verksamhet som
bedrivs av Stiftelsen för Svenska kyrkans mission eller Stiftelsen för
Svenska kyrkan i utlandet eller som tidigare bedrevs av de för
motsvarande verksamhet inrättade styrelserna. Förordning (1986:851).

5 § Domkapitlets medgivande enligt 2 § får begränsas till en viss
angiven tjänst och till viss tid.

Ett medgivande, som har begränsats till viss tid, får inte återkallas
utan prästens samtycke.