Förordning (1983:724) om skolverksamhet under krig och vid krigsfara

SFS nr
1983:724
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1129
Upphävd
1989-01-01

Inledande föreskrift

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om skolverksamhet under
krig och vid krigsfara samt om planläggning av sådan verksamhet.

Föreskrifterna i 2–6, 9, 10 och 12–15 §§ som rör verksamheten under
krig och vid krigsfara skall tillämpas om regeringen beslutar det.

Föreskrifterna i 7, 8 och 11 §§ som rör planläggningen skall tillämpas
utan särskilt beslut av regeringen.

Grundskolans och gymnasieskolans verksamhet

2 § Skolstyrelsen i en kommun skall sörja för att alla skolpliktiga
barn som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i dess
grundskola.

3 § Skolstyrelsen får göra sådana jämkningar i grundskolans timplaner
och kursplaner som kan behövas för att utbildningen skall kunna
bedrivas.

4 § Utbildningen i gymnasieskolan skall bedrivas i den utsträckning
som förhållandena medger.

5 § Om gymnasieskolans personal, lokaler och utrustning behövs för
grundskolans verksamhet skall skolstyrelsen helt eller delvis lägga
ner gymnasieskolans verksamhet och använda resurserna för
grundskolan.

6 § Om gymnasieskolans personal, lokaler och utrustning behövs för
arbetsmarknadsutbildning får länsskolnämnden bestämma att
gymnasieskolan i en kommun helt eller delvis skall läggas ner och att
resurserna skall användas för arbetsmarknadsutbildning. Ett sådant
beslut skall gälla framför ett beslut av skolstyrelsen enligt 5 §.

Planläggning av skolverksamheten

7 § En kommuns planläggning enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal
beredskap skall, i fråga om skolverksamheten, ske efter samråd med
länsskolnämnden.

8 § Länsskolnämnden skall underrätta länsstyrelsen om skolans behov av
lokaler under krig och vid krigsfara.

Länsstyrelsen beslutar jämlikt förordningen (1978:561) om
förberedelser för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för
skolans behov.

Länsskolnämndens verksamhet

9 § Länsskolnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga om
skolverksamheten i länet som eljest ankommer på skolöverstyrelsen om
ej annat följer av denna förordning, av beslut av regeringen eller av
beslut av skolöverstyrelsen.

10 § Länsskolnämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

11 § Om länsskolnämndens kansli under krig eller vid krigsfara avses
bli förlagt till annan ort, skall nämnden under fredstid förbereda
flyttningen och hos länsstyrelsen begära tillstånd att ta lokaler i
anspråk enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för
krigsanskaffning.

12 § Länsskolinspektören skall stå till länsstyrelsens förfogande som
expert i skolfrågor.

Tjänstetillsättning

13 § En tjänst som tillsätts av skolöverstyrelsen får av
länsskolnämnden endast tillsättas som vikariat.

Överklagande

14 § Beslut av skolstyrelse enligt denna förordning överklagas hos
länsskolnämnden.

15 § En länsskolnämnds beslut får inte överklagas.