Förordning (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.

SFS nr
1983:731
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-07-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1814
Upphävd
1999-01-01

1 § I mån av tillgång på medel kan statsbidrag enligt denna förordning
utgå till

1. sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare,

2. sammanslutningar för stöd och hjälp åt narkotikamissbrukare,

3. sammanslutningar för rehabilitering av alkohol- eller
narkotikamissbrukare m. fl. Förordning (1986:272).

2 § Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen.

3 § Ytterligare föreskrifter om statsbidrag enligt denna förordning
meddelas av socialstyrelsen.

4 § Beslut av socialstyrelsen enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1983:731

Bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för
vilka medel anvisats för budgetåret 1983/84.