Förordning (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån

SFS nr
1983:737
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:433

1 § Låntagaren skall betala uppläggningsavgift och aviseringsavgift för
lån som beviljats eller som tidigare har beviljats och övertas enligt

1. förordningen (1977:395) om försöksverksamhet med statligt kreditstöd
till bokhandel,

2. förordningen (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än
svenska,

3. förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar,

4. förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets
rationalisering,

5. förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets
rationalisering, m. m.,

6. förordningarna (1977:174, 1979:1141) om statligt stöd till
trädgårdsföretag,

7. förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygder,

8. §§ 57–70 arbetsmarknadskungörelsen (1966:368),

9. kungörelsen (1964:411) om statslån till sjukhem,

10. kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,

11. förordningen om ändring av reglementet för utdelning av lån till
utländska läkare för viss efterutbildning (N 1977:158),

12. förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.,

13. förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom
specialstålindustrin m. m.

14. förordningen (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten och

15. förordningen (1985:325) om statligt stöd till bokhandeln.

Detsamma skall gälla för lån som beviljas personal inom
utrikesförvaltningen m. m. och biståndsförvaltningen m. m. enligt
särskilda regeringsbeslut. Förordning (1988:773).

2 § Uppläggningsavgiften är 200 kr. per lån och skall betalas när lånet
eller första delposten av lånet betalas ut.

3 § Aviseringsavgiften är 15 kr. per lån och avisering och skall betalas
varje gång låntagaren aviseras att betala ränta eller kapitalbelopp.

4 § Inkomster av uppläggningsavgiften och aviseringsavgiften enligt
denna förordning skall redovisas under den inkomsttitel där
ränteinkomsterna för resp. lån redovisas eller, om ränta inte utgår för
lånet, under inkomsttiteln Övriga ränteinkomster. Avgifterna skall
särredovisas på ett konto i myndigheternas räkenskaper.

5 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:433).

Övergångsbestämmelser

1983:737

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1983.

Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas fr.
o. m. den 1 september 1983. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas
för avisering som görs fr. o. m. den 1 september 1983.

1988:773

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas
efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för
avisering som görs efter ikraftträdandet.