Förordning (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

SFS nr
1983:814
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1983-09-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:898
Upphävd
1999-01-01

Regeringen föreskriver att beslut enligt 1–3 §§ lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
skall meddelas av sjöfartsverket.