Förordning (1983:816) med instruktion för statens maskinprovningar

SFS nr
1983:816
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1983-09-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:858
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens maskinprovningar.

Uppgifter

2 § Maskinprovningarna handhar provning samt information och
rådgivning rörande maskiner, fordon och redskap inom jordbruket,
skogsbruket, trädgårdsnäringen och vården av grönytor samt
entreprenadmaskinverksamheten.

3 § Det åligger maskinprovningarna särskilt att

åt allmänheten prova maskiner, fordon och redskap inom jordbruket,
skogsbruket, trädgårdsnäringen och vården av grönytor samt publicera
resultaten (allmän provning),

enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kontroll som avses i
lagen (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.,

utföra uppdragsprovning på begäran av myndighet eller enskild,

tillhandagå allmänheten och berörda myndigheter med råd och
upplysningar inom maskinprovningarnas verksamhetsområde samt verka för
upplysning om en ändamålsenlig maskinanvändning. Förordning
(1986:874).

4 § Taxa för provningar fastställs av maskinprovningarna efter samråd
med riksrevisionsverket.

Organisation

5 § Maskinprovningarna leds av en styrelse som består av nio personer.
I styrelsen ingår maskinprovningarnas föreståndare. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på maskinprovningarna.

6 § Föreståndaren är chef för maskinprovningarna.

Inom maskinprovningarna finns en enhet för allmän provning, en enhet
för obligatorisk kontroll, en enhet för uppdragsprovning och en
administrativ enhet.

Varje enhet förestås av en chef. Förordning (1986:874).

7 § Hos maskinprovningarna finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får maskinprovningarna anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

8 § Inom maskinprovningarna finns rådgivande nämnder för allmän
provning.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om maskinprovningarnas organisation och
arbetsformer,

3. anslagsfrågor, frågor om taxor och avgifter och andra frågor av
större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster som lägst avdelningsdirektör,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. frågor om allmän provning på maskinprovningarnas eget initiativ,

7. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och föreståndaren och
minst tre av de i 5 § första stycket angivna ledamöterna är
närvarande. Förordning (1986:874).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom samråd mellan
föreståndaren och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får föreståndaren besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen.

12 § Vid sammanträde med styrelsen får chefen för lantbruksstyrelsen
eller den han sätter i sitt ställe närvara.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman
enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 § När föreståndaren är hindrad att utöva sin tjänst, fullgörs hans
åligganden av den tjänsteman som föreståndaren bestämmer.

I den ordinarie föreståndarens frånvaro får inte fattas sådana beslut
av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar
eller ändrar av maskinprovningarna meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan föreståndarens
medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på
föreståndartjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Föreståndaren
får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras
av styrelsen.

Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans enhet föredras av någon annan.

16 § har upphävts genom förordning (1986:874).

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

18 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter
anmälan av maskinprovningarna.

Tjänst i lägst lönefält F 25–28 tillsätts av regeringen efter anmälan
av föreståndaren.

Andra tjänster tillsätts av maskinprovningarna.

19 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år.

Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

Övriga bestämmelser

20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som
föreståndare för maskinprovningarna.

21 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på föreståndaren.