Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar

SFS nr
1983:847
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1983-10-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:220
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:818

1 § En avgift som avses i 3 § lagen (1982:349) om återvinning
av dryckesförpackningar av aluminium skall tas ut när
aluminiumburkar förs in i landet, om burkarna är avsedda för eller
innehåller konsumtionsfärdig dryck hänförlig till tulltaxenr 20.09
eller 22.01–22.08 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23
juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan.

Avgiften kallas burkavgift. Förordning (1994:2033).

2 § Burkavgift skall erläggas med belopp som Statens jordbruksverk
fastställer efter samråd med kommerskollegium och Aktiebolaget Svenska
Returpack. Förordning (1994:2033).

3 § Anmälan enligt 2 a § lagen (1982:349) om återvinning av
dryckesförpackningar av aluminium skall göras till Statens
jordbruksverk.

Burkavgiften betalas till Jordbruksverket. Förordning (1994:2033).

4 § Den som genom avtal med Aktiebolaget Svenska Returpack har anslutit
sig till pantsystemet för aluminiumburkar skall av Statens
jordbruksverk befrias från att erlägga burkavgift.
Förordning (1994:2033).

5 § Avgiftsfrihet skall medges när aluminiumburkar förs in
under omständigheter som medför tullfrihet enligt 4 kap. 6 §
andra stycket tullagen (2000:1281) eller 4 eller 7 § lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m.

Avgiftsfrihet gäller även i fråga om aluminiumburkar som förs
in från länder som är medlemmar i Europeiska unionen under
omständigheter som medför tullfrihet enligt 7 § lagen om
tullfrihet m.m.

Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om
avgiftsfrihet i fråga om införsel av aluminiumburkar.
Förordning (2000:1309).

6 § Burkavgiften återbetalas för aluminiumburkar som exporteras,
förs till frizon, frilager eller läggs upp på tullager för proviantering
inom två år från det att varan angavs för förtullning.

Frågor om återbetalning prövas av Statens jordbruksverk. Ansökan
om återbetalning skall ha kommit in till verket inom ett år från det
att förutsättningen för återbetalning inträdde. Förordning (1994:2033).

7 § Har upphävts genom förordning (2002:818).

8 § Avgiftsmedel som inflyter enligt denna förordning överförs av
Statens jordbruksverk till Aktiebolaget Svenska Returpack.
Förordning (1994:2033).

9 § Föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning meddelas av Statens jordbruksverk. Förordning (1994:2033).

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1173).

Övergångsbestämmelser

1987:1173

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om införsel som har
skett före den 1 januari 1988.

2002:818

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1983:847) om
avgift vid införsel av aluminiumburkar1 skall upphöra att gälla
vid utgången av år 2002. Den upphävda paragrafen skall dock
fortfarande tillämpas vid nedsättning, befrielse eller
återbetalning enligt 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.