Förordning (1983:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

SFS nr
1983:858
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-10-20

1 § Lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Bangladesh skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft
och tillämpas på utdelning som blir tillgänglig för lyftning den 1
januari 1984 eller senare och beträffande andra inkomster vilka
förvärvas den 1 januari 1984 eller senare. Avtalet trädde i kraft den
19 augusti 1983.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de
anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.
Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Bangladesh.

Huruvida en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i
endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i
denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt bangladeshiska
beskattningsregler anses bosatt i Bangladesh. Vid tillämpningen av
avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast
i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda
avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning
eller lönat svenskt konsulat i Bangladesh, skall vid tillämpningen av
art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalsskattelagen och 18 § 1 mom.
lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör bangladshisk beskickning
eller lönat bangladeshiskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpningen
av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Bangladesh.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan
beskattning se dock art. 24 punkt 5.

till art. 6.

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fast
egendom i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 §
kommunalskattelagen (1928:370). Inkomst som omfattas av art. 6
beskattas emellertid alltid i den stat där den fasta egendomen är
belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom
eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 13.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe”
anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Bangladesh, får den till driftstället
hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men bagladeshisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I
fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits
(art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Bangladesh bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt
art. 7 punkterna 2-6. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i
första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta
driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att
inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna
principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna
omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

I fråga om inkomst av luftfart och sjöfart i internationell trafik
finns särskilda bestämmelser i art. 8 resp. art. 9.

till art. 8

Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8
punkt 1 endast i den stat där företaget har hemvist.

till art. 9

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar
inkomst i Bangladesh av sjöfart i internationell trafik, beskattas
inkomsten i Sverige men bangladeshisk skatt på inkomsten avräknas från
den svenska skatten. Härvid iakttas, att den bangladeshiska skatten
har beräknats på inkomst som har förvärvats genom befrodran av
passagerare, post, kreatur eller gods som har utskeppats från
Bangladesh samt att skatten satts ned till halva beloppet (art. 9
punkt 1). I fråga om avräkning i vissa fall av bangladeshisk skatt som
eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Om en fysisk eller judidisk person med hemvist i Bangladesh förvärvar
inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik, beskattas
inkomsten här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid
beräkning av den svenska skatten skall dock följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. Om den
skattepliktiga nettointäkten har förvärvats genom befordran av
passagerare, post, kreatur eller gods som har utskeppats från Sverige
skall såväl den statliga som den kommunala inkomstskatten som belöper
på nämnda inkomst nedsättas till halva beloppet (art. 9 punkt 1).
Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs
för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning
förs över till skattelängden.

till art. 10

Art. 10 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning
vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Bangladesh, skall
länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för
vad som förekommit.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 11 punkt 3.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Bangladesh och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i
Bangladesh, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är
utdelningen undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 11 punkt
6 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 11 punkt 6 finns i 54 §
kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan
avdrag för bangladeshisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning
för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på
utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23 punkt
2 genom avräkning av bangladeshisk skatt som uttagits enligt art. 11
punkt 2. Den bangladeshiska skatten får därvid inte överstiga 15 %
eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av utdelningens
bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt
eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Bangladesh och utdelningen är
hänförig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i
Bangladesh, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Utdelningen skall, om inte
annat följer av art. 11 punkt 6, i detta fall beskattas i Sverige men
bangladeshisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten
enligt art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa fall då
bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid
avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Bangladesh och utdelningen inte är
hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i
Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 11
punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk
ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomst
skatten får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11
punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till
statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening
skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs
för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning
förs över till skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe eller
stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till
andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den
sadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 15. I sådant
fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på
utdelning.

till art. 12

1. Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 12 punkt 4.

2. Ränta, som betalas från Bangladesh till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt
till räntan har i Bangladesh, beräknas svensk skatt på räntas
bruttobelopp utan avdrag för bangladeshisk skatt. Avdrag medges dock i
vanlig ordning för förvaltningskostnader. Svensk skatt på räntan
nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av bangladeshisk skatt
som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga
15 % eller, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a), 10 % av räntans
bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt
eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till
räntan har i Bangladesh, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Bangladeshisk
skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt
art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk
skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

3. Ränta, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Bangladesh, kan enligt gällande
skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast
beträffane ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är
räntan att hänföra till inkomst av rörelse /jfr punkt 2 av
anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)/, beskattas
räntan i Sverige – utom i fall som avses i art. 12 punkt 3 – under
förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till räntan har i Sverige (art. 12 punkt 5).

till art. 13

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 13 punkt
3 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Bangladesh till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger
verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning
som den som har rätt till royaltyn har i Bangladesh, beräknas svensk
skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för bangladeshisk skatt.
Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader. Svensk
skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av
bangladeshisk skatt som tagits ut enligt art. 13 punkt 2. Denna skatt
får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om
avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23
punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisnings
punkten 2 till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till royaltyn har i Bangladesh, tillämpas art. 7 resp. art.
15. Bangladeshisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den
svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa
fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Bangladesh, beskattas i Sverige enligt 28 § 1
mom. kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 13
punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och
kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av
royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel
iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn,
anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga
inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är
hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda
inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration
anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss
angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan
av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande
statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av
royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels
av den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det
överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten.
Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till
skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Bangladesh uppbär royalty från
Sverige med att bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn
hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den
skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt
av i Sverige lokaliserade förvärvskällor med ett belopp av 5 000
kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna
avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade
inkomsten blir sålunda (9 500+5 000-1 000=) 13 500 kronor. I
deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Bangladesh skall den
statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det beloppet
9 500
varmed summan av ——– av hela den statliga inkomstskatten och
14 500
den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 10
% av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast
9 500
i den mån det överskjutande beloppet överstiger ——– av hela den
14 500
statliga inkomstskatten.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt blir tillämpliga.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
utnyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång,
beskattas enligt art. 6.

till art. 14

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Bangladesh
förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här
(art. 14 punkt 1). Med fast egendom i Sverige likställs aktier i bolag
vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Vidare
beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös
egendom som ingår i fast driftställe eller stadigvarande anordning som
person med hemvist i Bangladesh har här (art. 14 punkt 2).

Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person
med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 14 punkt 1 får
bangladeshisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade
egendomen utgörs av fast egendom i Bangladesh eller av aktier i bolag
vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Motsvarande
gäller enligt art. 14 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast
driftställe som inkomsttagaren har i Bangladesh, eller lös egendom som
ingår i stadigvarande anordning för attutöva självständig
yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Bangladesh.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2
genom avräkning av den bangladeshiska skatt som i enlighet med
bestämmelserna i art. 14 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet
vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 15

1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” exemplifieras i art. 15
punkt 2.

2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas
i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är
inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan
stadigvarande anordning som avses i art. 15 punkt 1 a), eller vistas
inkomsttagaren under mer än 120 dagar av beskattningsåret i den andra
staten (art. 15 punkt 1 b), får inkomsten skattas i den stat där
anordningen finns resp. inkomsttagaren vistas.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke
eller annan självständig verksamhet vid stadigvarande anordning i
Bangladesh eller vid vistelse där under mer än 120 dagar av
Bangladeshs beskattningsår, får inkomsten beskattas i Sverige men
bangladeshisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten
enligt art. 23 punkt 2. Ifråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas
till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 16

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas
i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i
art. 16 punkterna 2 och 3 samt i art. 17, 19 och 21.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av artister, musiker
och idrottsmän m.fl., se anvisningarna till art. 18.

till art. 17

När ett svensk bolag utbetalar styrelsearvode till en person med
hemvist i Bangladesh, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske
enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av
en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i
Bangladesh, får inkomsten beskattas i Sverige men bangladeshisk skatt
på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2.
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten
2 till art. 23.

till art. 18

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas enligt art. 18 punkt 1
i den stat där verksamheten utövas utom i fall som avses i art. 18
punkt 1 sista meningen. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas
under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt
art. 18 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där
artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen
utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten
eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen
själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 18
bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370)
och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 19

Pension och annan liknande ersättning t.ex. svensk folkpension och
ATP, beskattas endast i den stat där mottagaren har hemvist om inte
bestämmelserna i art. 20 punkt 2 föranleder annat.

till art. 20

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna eller dess lokala myndigheter för arbete i denna stats eller
i dess lokala myndigheters tjänst beskattas enligt huvudregeln i art.
20 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetals. Har
arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat,
beskattas emellertid ersättningen enligt art. 20 punkt 1 b) endast i
den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick
hemvist där uteslutande för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala
myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess
lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 20 punkt 2 a) i
regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i
den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen
enligt art. 20 punkt 2 b) endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband
med rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala myndigheter
bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art.
16, 17 och 19.

till art. 22

Enligt art. 22 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats
särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där
inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomsten härrör från den
andra staten får inkomsten enligt art. 22 punkt 2 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär inkomst som avses i art. 22
punkt 2 och som härrör från Bangladesh, beskattas här för sådan
inkomst men bangladeshisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningpunkten 2 till art. 23.

till art. 23

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldig
heten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten kan beskattas även
i Bangladesh, medges lättnad vid en bangladeshiska beskattningen
enligt art. 23 punkt 1.

2. Inkomst från Bangladesh, som uppbärs av en person med hemvist i
Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i
vissa fall från bolag i Bangladesh. I fråga om sådan utdelning, se
punkt 2 andra stycket av anvisningarna till art. 11. Svensk skatt på
inkomsten sätts ned genom avräkning enligt art. 23 punkt 2, om inte
fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag
för bangladeshisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i
vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den
sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2
ett belopp motsvarande den bangladeshiska skatt som belöper på
inkomsten. Beträffande storleken av bangladeshisk skatt på
utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 11, anvisningspunkten 2 till art. 12 resp. anvisningspunkten 1
till art. 13. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 4
högre bangladeshisk skatt skall avräknas än vad som utgått på
inkomsten i fråga. Har bangladeshisk skatt enligt avtalet tagits ut på
inkomst av rörelse som har bedrivits i Bangladesh, iakttas att
inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete
bevis eller annan utredning om den bangladeshiska skatt som har
påförts inkomsten.

Avräkning av bangladeshisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande
högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid
tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Bangladesh belöpa
så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten –
efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda
inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på
inkomst från Bangladesh till så stor andel som inkomsten – efter
avdrag för kostnder – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst
av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten
från Bangladesh.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår
ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper
på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor
av den bangladeshiska skatten på inkomsten och ange att avräkning
skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de
svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att
anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast
egendom i Bangladesh med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten
antas belöpa bangladeshisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor.
Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas
vidare uppbära nettointäkter av i Sverige lokaliserade förvärvskällor
med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig
inkomstskatt åtnjuta allmänna avdra med 10 000 kronor. Den till
statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000 –
10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från
inkomstskatt enligt avtalet med Bangladesh skall ske med 1 500
kronor, dock högst med summan av den
kommunla inkomstskatt, som belöper
9 500
på 9 500 kronor, och ——- av hela den statliga inkomstskatten.
99 500
Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art.
20 punkt 1 a) eller punkt 2 a) skall beskattas endast i Bangladesh,
medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal
inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade
inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av
inkomstskatterna som vid en proportionell beräkning belöper på den
inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Bangladesh.

Exempel: En bangladeshisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär
pension från bangladeshiska staten med ett belopp som efter avdrag för
kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i
Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50
000 kronor samt åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 4 500
kronor resp. 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir
statligt (10 050+50 000-4 500=) 55 500 kronor och kommunalt (10 050+50
000-4 500-7 500=)48 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen
inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit
statligt (50 000-4 500=) 45 500 kronor och kommunalt (50 000-4 500-7
500=) 38 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten
55 500-45 500
beräknad på 55 500 resp. 48 000 kronor, nedsätts med ————-
55 500
48 000-38 000
resp. ————-.
48 000

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet
svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkterna 2 och 5 följer att bolag i Bangladesh inte får
påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag
från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig
förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Bangladesh

1. Den som enligt lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Bangladesh har hemvist i Bangladesh kan, under de
förutsättningar som anges i art. 11 i avtalet, få nedsättning av den
skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen
(1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 11 i avtalet tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624)
skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller
aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning
för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att
utbetalaren genom intyg av bangladeshisk myndighet eller bank i
Bangladesh visar att den utdelningsberättigade har hemvist i
Bangladesh.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skatteskyldige
skall erlägga enligt lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Bangladesh, kan den skattskyldige få ut det för
högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket
enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till
person med hemvist i Bangladesh

5. Den som enligt lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Bangladesh har hemvist i Bangladesh och som enligt 6 § 1
mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig
i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan
erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 11 i avtalet
under de förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då
utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämnndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär
över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgängliga för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från bangladeshisk myndighet eller bank i Bangladesh visa att han har
hemvist i Bangladesh.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt om
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).