Förordning (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel

SFS nr
1983:870
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:539
Upphävd
1994-05-26

1 § Med krigsmateriel avses i denna förordning varor som är upptagna i
bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Förordning
(1992:1304).

2 § Krigsmateriel som har förts från Sydafrika får inte föras in i riket
utan tillstånd av regeringen.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för sådan införsel av
skjutvapen och ammunition som regleras i vapenlagen (1973:1176) eller
förordningen (1949:341) om explosiva varor.

3 § Krigsmateriel som avses i 2 § får inte heller utan tillstånd av
regeringen tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen
(1987:1065), förvaras på tullager eller i frihamn eller sändas mellan
orter inom tullområdet. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning
(1991:1299).

Övergångsbestämmelser

1983:870

Denna förordning träder i kraft den 23 november 1983 och gäller även
oförtullad materiel som har inkommit till tullområdet före
ikraftträdandet.