Mönstringslag (1983:929)

SFS nr
1983:929
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:360

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller sjömän på svenska handelsfartyg
och på utländska handelsfartyg som i huvudsak obemannade förhyrs av
svensk redare.

Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om
andra fartyg.

2 § Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre
bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av
svenska staten och som används för annat ändamål än att i
allmän trafik transportera gods eller passagerare.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens
tillämpning för annan sjöpersonal än däcks- och maskinpersonal
och telegrafister. Regeringen får också meddela föreskrifter om
vad som skall gälla för sådan personal som undantas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för
fartyg med särskild verksamhetsinriktning eller för inhyrda
utländska fartyg meddela föreskrifter om eller i enskilda fall
besluta om ytterligare undantag från lagens tillämpning.
Lag (2007:94).

3 § Begreppet sjöman används i denna lag i samma betydelse
som i sjömanslagen (1973:282). Med sjöman jämställs den som har
befattning ombord utan att vara arbetstagare.

Med handelsfartyg menas i denna lag fartyg som används till
handelssjöfart eller transport av passagerare eller till annat ändamål
som hör ihop med handelssjöfarten, såsom bogsering, isbrytning, bärgning
och dykning.

4 § Har redaren eller ägaren av ett svenskt fartyg helt eller delvis
upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, efter ansökan av redaren eller, om
denne är utlänning, ägaren medge att denna lag helt eller delvis ej
skall gälla i fråga om fartyget. Ett medgivande skall begränsas till
viss tid och förenas med de villkor som behövs.

I fråga om förutsättningarna för ett medgivande,
underrättelseskyldighet, ändrade villkor och återkallelse av ett
medgivande gäller 59 § andra och tredje styckena sjömanslagen
(1973:282). Lag (1989:993).

Krav på sjömannen

5 § För att få tillträda en befattning ombord skall en sjöman

1. ha giltig sjöfartsbok,

2. inte på grund av sitt hälsotillstånd vara olämplig för befattningen
eller sjömansyrket,

3. ha föreskriven behörighet för befattningen,

4. uppfylla de villkor i övrigt för att inneha befattning ombord, som
kan ha föreskrivits i andra författningar.

6 § Den som tillhör intendenturpersonalen på passagerarfartyg som går i
regelbunden färjetrafik mellan nordisk hamn och annan hamn inom
fartområdena inre fart, stor kustfart eller nordsjöfart behöver inte ha
sjöfartsbok om han har pass eller annan likvärdig identitetshandling.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva
eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från kravet på innehav
av sjöfartsbok.

7 § Sjömannen skall med ett sådant läkarintyg som avses i 18 § visa att
hinder på grund av hans hälsotillstånd inte föreligger mot
tjänstgöringen.

8 § Den som är under 18 år skall visa att hans vårdnadshavare har lämnat
sitt tillstånd till att han tjänstgör till sjöss.

Skyldigheter för redaren och befälhavaren

9 § I samband med att en sjöman tillträder en befattning ombord skall
redaren och befälhavaren förvissa sig om att sjömannen uppfyller kraven
i 5–8 §§.

10 § När en sjöman tillträder eller frånträder en befattning ombord
skall redaren omedelbart rapportera detta till sjömansregistret genom
att skicka in en kopia av det tjänstgöringsbesked som avses i 15 §
sjömanslagen (1973: 282).

Rapporteringen får också ske på annat sätt som godkänts av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.

11 § För den intendenturpersonal som avses i 6 § skall rapporteringen
till sjömansregistret ske när sjömannen börjar och slutar sin
anställning i rederiet.

12 § På fartyget skall finnas en sjömansrulla. I sjömansrullan skall
finnas kopior av samtliga sjömäns tjänstgöringsbesked. Befälhavaren
skall se till att rullan är ordnad så att den aktuella bemanningen
ombord lätt kan utläsas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det
behövs av särskilda skäl, föreskriva eller i enskilda fall medge att
sjömansrullan förs och förvaras i land. Därvid svarar redaren för att
den aktuella bemanningen ombord lätt kan utläsas.

13 § Redaren skall se till att anteckningar om tjänstgöringen ombord
förs in i sjömannens sjöfartsbok.

14 § Redaren och befälhavaren är skyldiga att på begäran hålla
sjömansrulla och andra handlingar rörande bemanningen ombord
tillgängliga för Transportstyrelsen eller annan
tillsynsmyndighet som förordnats med stöd av
fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2008:1365).

Sjöfartsbok

15 § Sjöfartsbok utfärdas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Sjöfartsbok skall utfärdas för den som visar att han skall tjänstgöra i
befattning ombord på fartyg. Sjömannen skall vara personligen närvarande
när sjöfartsbok utfärdas för honom eller när boken utlämnas till honom.

16 § I sjöfartsboken skall finnas identifieringsuppgifter rörande
sjömannen och uppgifter om dennes behörighet.

I sjöfartsboken skall också fortlöpande göras anteckningar om
innehavarens tjänstgöring på olika fartyg.

17 § Sjöfartsboken är giltig i tio år efter utfärdandet.

Hälsoundersökning av sjömän

18 § Sjömän ska genomgå regelbundna läkarundersökningar.
Efter en undersökning ska läkaren utfärda ett särskilt intyg
(läkarintyg).

Läkarintyg för sjömän som omfattas av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om
minimikrav på utbildning av sjöfolk (omarbetning), senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/35/EU, får endast utfärdas till den som har ansökt om
ett sådant intyg efter det att han eller hon fyllt 16 år.

För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får
läkarundersökningen begränsas till syn- och hörselförmåga.
Lag (2014:360).

19 § Läkarintyget gäller i högst två år eller, om sjömannen vid
undersökningen inte fyllt 18 år, i högst ett år. Läkarintyg som
avser enbart syn- och hörselförmåga får dock gälla i fyra år.

Om intygets giltighetstid löper ut när fartyget är till sjöss,
fortsätter intyget ändå att gälla till dess att fartyget
anlöper nästa hamn där det finns läkare med behörighet att
utfärda intyg. Tiden från det att giltighetstiden löpte ut och
till dess att ett nytt läkarintyg utfärdas får dock inte
överstiga tre månader. Befälhavaren ska se till att sjömannen
blir läkarundersökt i första hamn där så kan ske.
Lag (2012:94).

20 § Har en sjömans hälsotillstånd påtagligt försämrats under
läkarintygets giltighetstid får redaren eller befälhavaren
begära att sjömannen skall förete ett nytt läkarintyg innan
befattningen tillträds.

Om det finns särskilda skäl till det, får Transportstyrelsen
besluta att en sjöman skall genomgå ny läkarundersökning. Visar
denna att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämplig
för sin befattning eller sjömansyrket får Transportstyrelsen
efter samråd med socialstyrelsen förklara att ett redan
utfärdat läkarintyg inte skall gälla vid tillämpningen av 7 §.
Transportstyrelsen får meddela sådan förklaring också om
sjömannen inte efterkommer beslutet att han skall genomgå
läkarundersökning. Förordning (2008:1365).

20 a § Sjömannens arbetsgivare skall bekosta läkarundersökningar
enligt denna lag. Lag (2002:455).

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om läkarundersökning av sjömän och om läkarintyg.

Sjömansregistret

22 § Transportstyrelsen skall med hjälp av automatisk
databehandling föra ett register över sjömän och handelsfartyg
där sjömän tjänstgör (sjömansregistret).
Förordning (2008:1365).

23 § Sjömansregistret skall innehålla uppgifter om de enskilda
sjömännens identitet och kvalifikationer samt om fartygen. Sjömannens
tidigare och pågående tjänstgöring på fartyg skall kunna utläsas.
Kontroll av fartygets bemanning skall kunna göras med hjälp av
uppgifterna i sjömansregistret.

23 a § Rätt att få uppgifter ur sjömansregistret om statusen
på behörighetsbevis, intyg om erkännande, dispenser och
certifikat har på begäran

1. en medlemsstat i EU eller en stat som har tillträtt den
internationella sjöfartsorganisationens konvention om normer
för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från
1978 (STCW-konventionen) när det gäller uppgifter som den
staten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt direktiv
2008/106/EG eller STCW-konventionen,

2. ett fartygs ägare eller redare när det gäller uppgifter
för att kontrollera utbildningen eller behörigheten hos
sjömän som är anställda av ägaren eller redaren eller som
någon av dem avser att anställa,

3. fackliga organisationer,

4. utbildningsanordnare,

5. bemanningsföretag, och

6. Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
Lag (2014:360).

23 b § Transportstyrelsen får medge direktåtkomst till den
som har rätt att få uppgifter enligt 23 a § för sådana
uppgifter som avses i den paragrafen. Lag (2014:360).

24 § Utöver vad som annars har föreskrivits om skyldighet att
lämna uppgifter till sjömansregistret skall redaren och
befälhavaren på begäran av Transportstyrelsen till registret
lämna sådana uppgifter om anställda sjömän som är av betydelse
för registreringen. Förordning (2008:1365).

25 § Sjömannen skrivs in i sjömansregistret när sjöfartsbok utfärdas för
honom eller när tjänstgöringsbesked för honom första gången kommer in
till registret.

Övriga bestämmelser

26 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

27 § Har beslut i frågor som avses i denna lag meddelats av en
myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet får
beslutet överklagas hos Transportstyrelsen genom besvär. Har
beslutet meddelats av Transportstyrelsen eller av någon annan
myndighet som är central förvaltningsmyndighet får det
överklagas hos regeringen genom besvär.

Beslut i frågor som avses i lagen gäller omedelbart om inte
annat föreskrivs i beslutet eller, om beslutet överklagats, den
högre myndigheten förordnar annorlunda. Förordning (2008:1365).

28 § Om den som fått ett medgivande enligt 4 § eller fartygets
befälhavare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter föreskriven
underrättelseskyldighet eller något villkor i medgivandet, döms han till
böter. Lag (1989:993).

29 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i
9–14 §§ eller 24 § döms till böter.

30 § I mål om ansvar för brott enligt denna lag skall 21 kap. 1 och
8 §§ sjölagen (1994:1009) tillämpas. Lag (1995:1086).

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1559).

Övergångsbestämmelser

1983:929

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen
(1961:87) om registrering och mönstring av sjömän
(mönstringsförordningen) skall upphöra att gälla. De nya bestämmelserna
får sättas i kraft vid olika tidpunkter. Regeringen får meddela de
övergångsbestämmelser som behövs.

1984:827

Sjömansrulla som har förts enligt förordningen (1961:87) om registrering
och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) skall av fartygets
befälhavare senast den 1 februari 1985 insändas till sjöfartsverket.

Sjöfartsbok som har utfärdats enligt äldre bestämmelser är giltig tio år
efter utfärdandet, dock längst till utgången av år 1989. Boken skall
föras enligt de nya bestämmelserna.

Läkarförbud som meddelats enligt 45 § mönstringsförordningen upphör att
gälla vid utgången av år 1984.