Förordning (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever

SFS nr
1983:97
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-03-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1398
Upphävd
1997-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller internationella skolor i vilka skolplikten
får fullgöras enligt 9 kap. 5 § skollagen (1985:1100).
Förordning (1993:1221).

2 § Förordningen gäller inte följande skolor för vilka regeringen
meddelar särskilda föreskrifter om statsbidrag, nämligen
riksinternatskolor, Göteborgs högre samskola, Franska skolan i
Stockholm, Lundsbergs skola i Storfors, Kristofferskolan i Stockholm,
Hillelskolan i Stockholm och de estniska skolorna i Stockholm och
Göteborg.

3 § har upphävts genom förordning (1995:770).

Ansökan om att förklaras bidragsberättigad

4 § Om huvudmannen för en fristående skola vill förklaras berättigad
till statsbidrag för skolan enligt denna förordning, skall huvudmannen
till statens skolverk (skolverket) lämna in en till regeringen ställd
skriftlig ansökan om sådan förklaring. Förordning (1991:1087).

5 § I ansökan skall huvudmannen lämna uppgift om

1. hur länge skolan har bedrivit sin verksamhet,

2. vilka årskurser eller motsvarande som skolan omfattar och väntas
komma att om fatta under de närmaste sex redovisningsåren,

3. hur många skolpliktiga och övriga elever som skolan har och beräknas
ha under de närmaste sex redovisningsåren i olika årskurser eller
motsvarande,

4. hur skolan är organiserad i fråga om ledning, lärare och klasser
eller andra undervisningsgrupper,

5. efter vilka principer barn och ungdomar tas emot som elever vid
skolan och vi lka urvalsprinciper som tillämpas när det finns flera
sökande än platser,

6. hur stora elevavgifterna är och efter vilka grunder de bestäms,

7. skolans läroplan.

Huvudmannen skall vidare ge in registreringsbevis eller andra handlingar
som vis ar vem huvudmannen är och vilka som är behöriga företrädare för
huvudmannen. Förordning (1992:712).

6 § Skolverket skall från styrelsen för utbildning i den kommun där
skolan ligger inhämta de uppgifter som styrelsen kan lämna på grundval
av sin tillsyn över skolan och som är av betydelse i ansökningsärendet.

Styrelsen skall också beredas tillfälle att yttra sig till skolverket
över ansökningen. Förordning (1991:1087).

7 § Skolverket skall med eget yttrande lämna över handlingarna i
ansökningsärendet till regeringen. Förordning (1991:1087).

Grunder för bidraget

8 § Statsbidrag till en skola lämnas för ett kalenderår
(bidragsår). Bidrag lämnas med ett belopp per elev som regeringen
fastställer för varje bidragsår. Förordning (1995:770).

9 § I underlaget för bidraget ingår alla elever vid skolan som är
skolpliktiga enligt skollagen (1985:1100) eller som på grund av sin
ålder ännu inte blivit skolpliktiga enligt den lagen men som går i vad
som motsvarar första årskursen i grundskolan. Förordning (1991:1087).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

11 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

12 § Bidrag lämnas på grundval av antalet bidragsberättigade elever
den 15 september föregående bidragsår. Förordning (1995:770).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

14 § När bidrag lämnas till en internationell skola skall beloppet per
elev vara tre fjärdedelar av det belopp som annars gäller. Därvid skall
avrundning ske till närmast högre tiotal kronor. Förordning (1991:1087).

Utbetalning m.m.

15 § Skolverket skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut
statsbidraget under bidragsåret. Bidraget skall utbetalas med en
tolftedel i början av varje månad. Förordning (1995:770).

16 § har upphävts genom förordning (1995:770).

17 § Skolverket får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår
förordna att bidraget skall minskas med det belopp som enligt
slutligt fastställd anmärkning tidigare felaktigt betalats ut till
huvudmannen i bidrag. Förordning (1995:770).

18 § Om en huvudman åsidosätter vad som enligt lag eller andra
författningar åligger huvudmannen i fråga om skolan, får regeringen
efter anmälan av skolverket besluta att en del av bidraget enligt denna
förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte
sker, får regeringen besluta att det innehållna beloppet skall dras av
från statsbidraget. Förordning (1991:1087).

19 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

20 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

Särskilda villkor för bidrag

21 § För skolor som får bidrag enligt denna förordning gäller som
särskilda villkor för bidraget föreskrifterna i 22–26 §§.

22 § Om inte regeringen medger undantag skall en internationell skola
vara ö ppen för alla som enligt skollagen (1985:1100) får fullgöra sin
skolplikt vid en sådan skola och för vilka en utbildning med sådan
internationell inriktning som skolan erbjuder är lämplig.

Om platser inte finns till alla behöriga sökande skall urvalet ske efter
grunder som är godkända av Skolverket. Förordning (1992:712).

23 § Elevavgiften skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader
för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

24 § Skolan skall följa en läroplan som är godkänd av skolverket.
Förordning (1991:1087).

25 § Skolan skall i skälig omfattning ta emot besök av och lämna
upplysningar till dem som i utbildnings- eller forskningssyfte vill
studera skolans verksamhet.

26 § Huvudmannen skall på begäran lämna riksrevisionsverket och
skolverket de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för att
myndigheterna skall kunna kontrollera dels att huvudmannen inte får för
stort bidrag, dels att bidraget används till avsett ändamål och att de
särskilda villkoren för bidraget efterlevs. Förordning (1991:1087).

Överklagande

27 § Skolverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1991:1087).

28 § har upphävts genom förordning (1988:703).

Övergångsbestämmelser

1991:1087

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1992:712

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortf arande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1995:770

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande
skall omfatta perioden den 1 juli 1995–31 december 1996. Under detta
bidragsår lämnas bidrag på grundval av antalet bidragsberättigade
elever i skolan den 15 september 1995. I början av varje månad
utbetalas en artondel av bidraget. Utbetalningarna under tiden juli
— september 1995 beräknas dock på grundval av antalet elever den 15
september 1994. Vid utbetalningen i oktober 1995 skall
bidragsbeloppet för juli — september justeras med hänsyn till
antalet bidragsberättigade elever den 15 september 1995.

3. För bidragsåret 1997 skall bidrag lämnas på grundval av
förhållandena den 15 september 1996.