Förordning (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus

SFS nr
1983:974
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1386
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1195

Inledande bestämmelser

1 § Statligt räntestöd (räntebidrag) vid förbättring av bostadshus
lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

Senaste dag för ansökan om stöd enligt denna förordning, eller om
att tidigare sökt stöd utökas till fler åtgärder, är den 31 december
1994.

För sådana åtgärder för vilka ansökan kommer in till länsstyrelsen
under tiden 1 juli–31 december 1994, lämnas stöd endast om
åtgärden slutförs inom ett år från det att ansökan inkommit.
Förordning (1994:507).

2 § Räntebidrag lämnas till ägare av hus med bostadslägenheter som
upplåts med hyres- eller bostadsrätt (bostadshus) samt till ägare av
mindre värmeanläggningar som är gemensamma för flera hyres- eller
bostadsrättshus.

I fråga om en- eller tvåfamiljshus som upplåts med hyresrätt lämnas
räntebidrag endast om huset är beläget på fastighet som utgör
näringsfastighet enligt 5 § kommunalskattelagen (1928:370).
Förordning (1990:922).

3 § I fråga om bostadshus lämnas räntebidrag i följande fall:

1. För underhållsåtgärder i eller i anslutning till huset, dock inte för
åtgärder i de enskilda lägenheterna i huset.

2. För åtgärder som utförs i syfte att åstadkomma en bättre hushållning
med energi eller användning av andra energislag än olja vid uppvärmning
(energisparåtgärder).

3. För åtgärder som behövs för att avhjälpa mera omfattande mögel-,
röt-, fukt- eller korrosionsskador eller för att avhjälpa andra
byggnadstekniska brister, om de innebär en påtaglig risk från säkerhets-
eller hälsoskyddssynpunkt, eller för att minska radondotterhalten i
huset till en nivå som är godtagbar från hälsoskyddssynpunkt
(reparationsåtgärder).

4. För konstnärlig utsmyckning eller gestaltning som utförs i samband
med sådana åtgärder som avses i 1–3. Förordning (1992:990).

4 § Bidragsverksamheten handhas av Boverket och länsstyrelsen. Förordning
(1993:1113).

Förutsättningar för bidrag

5 § Räntebidrag för underhålls- och reparationsåtgärder lämnas endast om
de är förenade med energisparåtgärder som skäligen bör komma till stånd
samtidigt. Förordning (1991:1927).

6 § Om huset innehåller både bostadslägenheter och en eller flera
lokaler, lämnas räntebidrag endast till den del åtgärderna avser
bostäder.

7 § I fråga om sådana mindre värmeanläggningar som avses i 2 § lämnas
räntebidrag endast under förutsättning att behovet av bränsle för
anläggningen kan tillgodoses på ett sätt som är godtagbart med hänsyn
till skogsindustrins behov av träfiberråvaror. Om en ny anläggning byggs
gäller som ytterligare förutsättning att den utförs i ett område där det
inte finns och inte heller planeras något fjärrvärmenät eller gasnät
avsett för distribution av naturgas.

8 § Räntebidrag lämnas endast för sådana åtgärder som påbörjas efter
det att ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen och en av
länsstyrelsen godkänd förbesiktning har ägt rum. Förordning (1993:1113).

Särskilda bestämmelser om räntebidrag för energisparåtgärder i
bostadshus

9 § Energisparåtgärder i bostadshus är

1. förbättring av värme- och ventilationssystem,

2. anordningar för individuell mätning av varmvatten, el och gas eller
för nattackumulering av varmvatten,

3. anslutning av en fastighet till en fjärrvärmeanläggning eller till
ett gasnät avsett för distribution av naturgas,

4. anslutning av en fastighet till annan gemensam värmeanläggning än som
anges i 3,

5. anordningar för att utnyttja nya och förnybara lokala energikällor,

6. förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och bjälklag,

7. installation av elpatron eller elvarmvattenberedare eller av
elkassett som ansluts till värmepanna,

8. installation av värmepanna som är avsedd både för el och för ved,
träflis eller andra likartade bränslen och

9. installation av elvärmepanna, om den är avsedd att komplettera en
redan fungerande anläggning som eldas med olja eller om det annars finns
särskilda skäl.

10 § För energisparåtgärder som inte är förenliga med översiktliga
ställningstaganden av kommunfullmäktige beträffande energi-, bebyggelse-
och bostadsförsörjningsplaneringen inom kommunen lämnas räntebidrag
endast om det finns särskilda skäl.

11 § Om huset innehåller bostadslägenheter och en eller flera lokaler,
lämnas räntebidrag för energisparåtgärder endast under förutsättning att
åtgärderna vidtas beträffande både lägenheterna och lokalerna. Detta
gäller dock inte beträffande lokaler, för vilka uppvärmningsbehovet är
avsevärt lägre än för bostäder.

12 § Räntebidrag för förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster
och bjälklag lämnas endast under förutsättning att värme- och
ventilationssystemet justeras efter det att isoleringsarbetena har
slutförts, så att systemet fungerar på ett från energisparsynpunkt
godtagbart sätt. Justering behöver dock inte ske om det är uppenbart
onödigt.

Räntebidrag för anslutning enligt 9 § 4 lämnas endast, om anläggningen
skall utföras inom ett område där det inte finns och inte heller
planeras något fjärrvärmenät eller gasnät avsett för distribution av
naturgas.

Bidragets storlek m. m.

13 § Räntebidraget skall beräknas på grundval av ett
räntebidragsunderlag och en räntesats som boverket föreskriver med
utgångspunkt från de räntesatser (bostadsobligationsräntan) som
tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer
med en återstående löptid av minst fem år.

Räntebidragsunderlaget för det första året av bidragstiden skall
motsvara den godkända kostnaden för utförda åtgärder. Bidragstiden
räknas från den dag då åtgärderna avslutas. Boverket föreskriver med
vilka belopp som kostnaden för olika åtgärder får räknas in i
bidragsunderlaget. Kostnaden för konstnärlig utsmyckning eller
gestaltning får dock räknas in i bidragsunderlaget med högst 25 kronor
per kvadratmeter bruksarea ovan mark. För varje följande år av
bidragstiden skall bidragsunderlaget minskas med ett belopp som
motsvarar en amortering i form av annuiteter, beräknade efter åtta
procent ränta på det ursprungliga bidragsunderlaget och den tid under
vilken bidraget skall lämnas (bidragstiden). Förordning (1990:1371).

14 § Räntebidrag lämnas med ett belopp som motsvarar produkten
av räntebidragsunderlaget och 10 procent av räntesatsen enligt
13 § första stycket.

Den räntesats som tillämpas vid beräkningen av räntebidraget
skall under bidragstiden anpassas till ändringar i
bostadsobligationsräntan. Anpassningen skall ske vid tidpunkter
som Boverket föreskriver med hänsyn till att
bostadsobligationsräntan bestäms med utgångspunkt från
marknadsräntan för bostadsobligationer med en återstående
löptid av fem år. Förordning (1998:1643).

15 § Räntebidrag lämnas under en tid av tio eller 20 år beroende på den
tid som åtgärderna kan nyttiggöras. Boverket föreskriver för vilka
åtgärder som bidrag lämnas i tio respektive 20 år.
Förordning (1990:1371).

Särskilda villkor för bidrag m. m.

16 § Husägare som får räntebidrag enligt denna förordning och som har
avtal om förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)
skall lämna information om de beräknade årliga kostnaderna och
utgifterna för sådana underhållsåtgärder som husägaren avser att betala
med hyresintäkter, om hyresgästorganisationen begär det i en
förhandling.

Om hyresgästorganisationens begäran om information inte har
tillgodosetts inom ett år efter avslutad förhandling, kan
länsstyrelsen besluta att räntebidraget skall upphöra i fråga om
det eller de hus som begäran avser. Förordning (1993:1113).

17 § Allmännyttiga bostadsföretag som får räntebidrag enligt denna
förordning skall, utöver det grundkapital som skall finnas enligt 18 §
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693), ha en
konsolideringsfond som motsvarar minst 2 procent av det
fastighetskapital som företaget förvaltar. Vid beräkning av
konsolideringsfondens storlek skall inte beaktas hus som är yngre än 10
år.

Om ett företag har ett grundkapital som avsevärt överstiger det minsta
belopp för sådant kapital som anges i 18 § ombyggnadslåneförordningen
för bostäder, kan länsstyrelsen på begäran av företaget medge
befrielse helt eller delvis från kravet på konsolideringsfond.

Konsolideringsfonden får i balansräkningen redovisas som obeskattad
reserv.

Under den tid då företag får räntebidrag enligt denna förordning skall
företagets revisor varje år lämna intyg till länsstyrelsen om att
kravet enligt första stycket är uppfyllt. Om medgivande enligt andra
stycket har lämnats, skall detta anges i intyget. Förordning (1993:1113).

Förfarandet i bidragsärenden

18 § Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där
fastigheten som avses med ansökningen är belägen.

Avser ansökningen en sådan mindre värmeanläggning som avses i
2 §, skall tillsammans med ansökningen ges in en plan som visar hur
anläggningens bränslebehov skall tillgodoses. Förordning (1993:1113).

19 § har upphävts genom förordning (1993:413).

20 § Länsstyrelsen beslutar om bidrag. Förordning (1993:1113).

21 § Räntebidrag betalas ut två gånger per år vid de
tidpunkter som Boverket föreskriver. Bidraget får dock inte
betalas ut förrän åtgärderna slutförts och av länsstyrelsen
godkänd besiktning av åtgärderna har ägt rum.

Länsstyrelsen beslutar om utbetalning av bidrag. Boverket
sköter utbetalningarna.

Under år 2000 utgår inte bidrag. Förordning (1999:1195).

21 a § Räntebidraget upphör när det totala räntebidraget för
den period aviseringen avser är lägre än 1 000 kr.
Förordning (1998.1643).

Övriga bestämmelser

22 § har upphävts genom förordning (1993:1113).

23 § har upphävts genom förordning (1993:413).

24 § Föreskrifter för tillämpningen av 6 och 18 §§, 20 §§ förordningen
meddelas av Boverket. Förordning (1993:1113).

25 § Länsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning
får överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1998:1158).

Övergångsbestämmelser

1990:922

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 13 § en vecka efter den dag
då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1991. De nya
bestämmelserna i 14 § tillämpas i fråga om räntebidrag som avser tiden
efter utgången av år 1990.

1990:1371

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Bestämmelserna i 3 § första stycket 1 tredje meningen i sin nya lydelse
om räntebidrag för vissa åtgärder i enskilda lägenheter tillämpas även i
de fall huset har färdigställts före år 1991 med stöd av bostadslån
enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), om
bostadslånet betalas ut efter utgången av år 1990.

Bestämmelserna i 13 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas i fråga
om räntebidrag som avser tiden efter utgången av år 1990.

1991:1162

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Bestämmelsen i 8 § andra stycket får tillämpas endast med avseende på
åtgärder som påbörjas efter ikraftträdandet.

1991:1927

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om
bidrag har meddelats före ikraftträdandet.

1992:990

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 och 8 §§ två veckor
efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i
Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1993.

2. Bestämmelserna i 3 och 8 §§ i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande
i ärenden i vilka ansökan om bidrag kommit in till förmedlingsorganet
före den 5 november 1991.

3. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även i ärenden
i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet, såvitt avser bidrag
för tid efter utgången av år 1992.

1993:413

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om
bidrag har kommit in till kommunen före ikraftträdandet.

1993:1113

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen
tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte
avgjorts före ikraftträdandet.

1994:507

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även i
ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet, såvitt
avser bidrag för tid efter utgången av juni 1994.

1997:1187

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
Förordningen skall tillämpas i ärenden i vilka bidrag har
beviljats före ikraftträdandet, såvitt avser bidrag för tid
efter utgången av år 1997.

1998:1158

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.