Förordning (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden

SFS nr
1984:1005
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1532
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3, 15, 16
och 18 §§, tillämpas på statsrådslönenämnden.

Med chefen avses vid tillämpningen av verksstadgan nämndens ordförande.

Uppgifter

2 § Statsrådslönenämnden skall besluta om statsrådens arvoden och andra
avlöningsförmåner.

Organisation

3 § Nämnden består av en ordförande och högst fyra andra ledamöter. De
förordnas av regeringen för högst tre år.

4 § Regeringen förordnar sekreterare åt nämnden.

5 § I mån av behov får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

7 § Ärenden avgörs av nämnden i plenum.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende
enligt 2 § avgörs i sak. Förordning (1986:1273).

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst halva antalet andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1986:1273).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på sekreteraren
eller på en särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1273).

11 § Nämnden får av andra myndigheter under regeringen begära de
upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet.

12 § Nämndens beslut enligt förordningen får inte överklagas.