Lag (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning

SFS nr
1984:1009
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:412
Upphävd
1995-07-01

1 § Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer får bolag eller annan juridisk
person med uppgift att lämna ersättning till arbetsgivare som har
betalat permitteringslön besluta i frågor om statsbidrag till sådan
lön.

2 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
skall tillämpas på bidrag som avses i denna lag.

3 § En arbetsgivare får överklaga beslut enligt 1 § hos
arbetsmarknadsstyrelsen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 23–25 §§
förvaltningslagen (1986:223). Styrelsens beslut i sådana ärenden får
inte överklagas, om inte annat följer av lagen (1969:93) om
begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Lag (1986:1190).

Övergångsbestämmelser

1986:1190

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1995:412

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser
tid före ikraftträdandet.