Förordning (1984:1011) om permitteringslöneersättning

SFS nr
1984:1011
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:716
Upphävd
1995-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning
(permitteringslöneersättning) i form av statsbidrag till arbetsgivare
som har betalat permitteringslön till arbetstagare. Ersättningen lämnas
av de bolag som avses i 1 § lagen (1984:1009) om beslutanderätt för
bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna
permitteringslöneersättning.

2 § För att permitteringslöneersättning skall lämnas skall arbetsgivaren
genom kollektivavtal vara ansluten till ett
permitteringslöneersättningssystem som har inrättats enligt
överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden.

Även en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal men som har
rätt att permittera och som genom ett särskilt avtal är ansluten till
ett sådant system har rätt till ersättning.

Allmänna villkor för permitteringslöneersättning

3 § Permitteringslöneersättning får lämnas under förutsättning att
permitteringslön har betalats ut enligt kollektivavtal eller att den
utbetalade permitteringslönen är jämförbar med sådan lön enligt
kollektivavtal för verksamhetsområdet.

4 § Permitteringslöneersättning får inte lämnas för permitteringar som
beror på

1. arbetstagarens eget vållande,

2. olovlig arbetskonflikt från arbetstagarnas sida inom
verksamhetsområdet för Landsorganisationen i Sverige,

3. semesterstängning i samband med huvudsemestern eller

4. offentlig myndighets beslut som arbetsgivaren inte bort räkna med.

I de fall som avses i 3 lämnas dock ersättning för permitteringstid
utöver de tio första permitteringsdagarna under varje kalenderår.

Permitteringslöneersättning får inte heller lämnas om permitteringen är
en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är
sammanhängande till sin natur.

5 § Permitteringslöneersättning får inte lämnas för första, andra,
tredje, elfte, tolfte, tjugoförsta och tjugoandra permitteringsdagarna
under ett kalenderår som en arbetstagare har varit permitterad hos en
och samma arbetsgivare.

Ersättning får dock lämnas även för andra och tredje
permitteringsdagarna vid permitteringar som beror på otjänlig väderlek
och följer av kollektivavtal inom de avtalsområden som framgår av den
förteckning som har fogats som bilaga till denna förordning. Sådan
ersättning får även lämnas till arbetsgivare som utan att vara bunden av
kollektivavtal enligt bilagan är verksam inom där angivet avtalsområde.

6 § Permitteringslöneersättning får lämnas för sammanlagt högst
fyrtiofem permitteringsdagar under varje kalenderår såvitt avser en
arbetstagares anställning hos en och samma arbetsgivare. Därav får dock
ersättning för annan permittering än som avses i 5 § andra stycket
lämnas för högst tjugotre permitteringsdagar. Förordning (1989:1014).

7 § Permitteringslöneersättning får vidare lämnas endast

1. i fråga om permittering som har beslutats senare än tre månader efter
det att arbetsgivaren har anslutits till ett
permitteringslöneersättningssystem,

2. till de arbetsgivare som har betalat förfallna avgifter till
systemen, och

3. om arbetsgivaren har ansökt om ersättning senast vid utgången av det
tredje kalenderåret efter det att permitteringen upphörde.

Om det finns särskilda skäl, får bolagen medge undantag från vad som
sägs i första stycket. Förordning (1988:647).

8 § Arbetsgivarens ansökan om permitteringslöneersättning skall
innehålla uppgifter om orsaken till permitteringen och avges på heder
och samvete.

Bolagen betalar ut ersättningen efter det att permitteringen har
avslutats och de närmare omständigheterna kring den är utredda.

9 § En arbetsgivare som är förhandlingsskyldig enligt lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal angående
permitteringen skall för bolaget, om så begärs, förete protokoll från
sådan förhandling eller annan handling som visar att
förhandlingsskyldigheten har fullgjorts.

I fråga om permittering hos arbetsgivare som inte är bunden av
kollektivavtal skall bolaget, om det inte finns synnerliga skäl, bereda
lokal arbetstagarorganisation inom verksamhetsområdet tillfälle att avge
yttrande.

10 § Om en arbetsgivare har uppburit permitteringslöneersättning som han
eller hon inte har varit berättigad till, skall bolaget kräva tillbaka
vad arbetsgivaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får
återbetalningsskyldigheten helt eller delvis efterges.

Har en arbetgivare ålagts återbetalningsskyldighet, får beloppet
innehållas vid senare utbetalning av ersättning.

Permitteringslöneersättningens storlek m. m.

11 § Permitteringslöneersättning lämnas med 375 kronor för varje hel
permitteringsdag. I fråga om permittering som avses i 5 § andra stycket
lämnas dock bidrag med 290 kronor för varje hel permitteringsdag.

Som hela permitteringsdagar räknas även sådana arbetsdagar då arbetet
måste avbrytas inom en timme efter den ordinarie arbetstidens början.

I de fall den ordinarie arbetstiden är kortare än vad som normalt gäller
för arbete på heltid inom verksamhetsområdet skall ersättningen minskas
i motsvarande mån. Förordning (1988:647).

12 § När den arbetsgivare som permitterar en arbetstagare uppbär annat
statligt stöd, som avser att täcka lönekostnader för arbetstagaren,
skall permitteringslöneersättningen minskas med stödbeloppet.

Tillsyn över verksamheten m. m.

13 § Arbetsmarknadsstyrelsen betalar ut medel till bolagen för deras
bidragsgivning.

14 § Arbetsmarknadsstyrelsen skall utöva tillsyn över bolagens
verksamhet när det gäller permitteringslöneersättning. Bolagen skall
bereda arbetsmarknadsstyrelsen eller den som styrelsen utser tillfälle
att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter som behövs för
granskningen.

15 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:1011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Utan hinder av vad
som föreskrivs i 7 § första stycket får ersättning lämnas för
permittering under tiden januari–mars 1985.

1989:1014

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. Bestämmelserna i 6 §
i sin nya lydelse tillämpas dock för permittering som ägt rum från och
med den 1 januari 1990.

1995:716

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om permitterings-
löneersättning som avser tid före ikraftträdandet under förutsättning
att arbetsgivaren har ansökt om ersättning senast vid utgången av
december 1996.

Bilaga

Kollektivavtal som avses i 5 § andra stycket

1. Byggnadsavtalet mellan Byggförbundet och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet.

2. Anläggnings- och vägavtalen mellan Byggförbundet och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet samt Statsanställdas Förbund.

3. Entreprenadmaskinavtalet mellan Schaktentreprenörernas
Arbetsgivareförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt
Statsanställdas Förbund.

4. Väg- och anläggningsavtalet mellan SFO-branschkommitté
Byggnadsämnesindustrin och Statsanställdas Förbund.

5. Kollektivavtal som innebär att något av under punkterna 1–4 upptagna
avtal skall tillämpas.