Förordning (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

SFS nr
1984:1039
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:909
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:979

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller handläggningen av ärenden om
pensionsförmåner enligt

— pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl.,

— förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med
icke-statlig anställning,

— motsvarande äldre avtal eller författning.

Förordningen gäller också handläggningen av ärenden om pensionsförmåner
till personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och
vattenbyggnadskåren. Förordning (1991:1431).

2 § I förordningen avses med

anställningsmyndighet den myndighet eller huvudman som har primärt
personalansvar för arbetstagaren,

pensionsförmån pension eller livränta.

Tjänstematrikel m. m.

3 § Tjänstematrikel skall föras för den som har en anställning inom
tillämpningsområdet för statliga tjänstepensionsbestämmelser eller en
annan anställning som kan ha betydelse när en pensionsförmån fastställs
enligt nämnda bestämmelser.

4 § Tjänstematrikeln skall föras av anställningsmyndigheten, om inte
annat följer av 5, 6 eller 8 §.

5 § En överordnad myndighet eller en tillsynsmyndighet får besluta om
var tjänstematrikel skall föras. Förordning (1994:670).

6 § Statens löne- och pensionsverk skall föra tjänstematrikeln för
arbetstagare med anställning som omfattas av förordningen (1984:222) om
pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. Verket får
besluta att detta skall gälla också andra arbetstagare.

7 § Har tjänstematrikel för en arbetstagare tidigare förts av en annan
myndighet, skall en bestyrkt och daterad kopia av eller utdrag ur den
tidigare matrikeln anses utgöra en del av den nya matrikeln.

8 § Statens löne- och pensionsverk får besluta att uppgifter i systemet
för automatisk matrikelföring (MAREG) skall utgöra tjänstematrikel.

Har arbetstagaren även en anställning som inte registreras i MAREG,
skall tjänstematrikel föras för den anställningen i enlighet med
föreskrifterna i 3–7 §§, om statens löne- och pensionsverk inte
beslutar något annat.

9 § Anställningsmyndigheten skall till statens löne- och pensionsverk
lämna uppgifter som verket behöver för tjänstematrikel enligt 6 och
8 §§. Förordning (1987:1061).

9 a § En anställningsmyndighet, vars arbetstagare omfattas av
förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med
icke-statlig anställning, skall till statens löne- och pensionsverk
anmäla frågor om pensionsrätt för arbetstagare eller grupper av
arbetstagare, om inte verket föreskriver något annat.

Har avlöningsförmånerna tillkommit utan medverkan av regeringen eller
statens arbetsgivarverk, skall avlönings- och övriga anställningsvillkor
samt omfattningen av tjänstgöringsskyldigheten registreras hos statens
löne- och pensionsverk.

Om en anställningsmyndighet har utfäst sig att betala en pensionsförmån
eller liknande förmån utöver en pensionsförmån enligt förordningen
(1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning, skall anställningsmyndigheten upplysa statens löne- och
pensionsverk om detta. Förordning (1991:1431).

Ansökan om pensionsförmån

10 § En ansökan om pensionsförmån skall ställas till statens löne- och
pensionsverk eller regeringen enligt 33 eller 34 §.

Ansökan skall ges in till anställningsmyndigheten. En ansökan om
familjepensionsförmån efter den som åtnjöt eller hade rätt att framdeles
åtnjuta egenpensionsförmån skall dock ges in till statens löne- och
pensionsverk. Förordning (1991:1431).

11 § När en arbetstagare har avlidit, skall anställningsmyndigheten se
till att ansökan om familjepension ges in till statens löne- och
pensionsverk.

Åtgärder vid avgång med rätt till en pensionsförmån

Allmänt

12 § Ansökan om ålderspension bör senast ges in enligt följande.

——————————————————————
Arbetstagare Antal månader före
beräknad avgångsdag
——————————————————————-

Den som tillsätts efter sakkunnigförfarande 18
Den som har prästerlig tjänst 12
Militär tjänsteman 9
Annan arbetstagare 6

——————————————————————-

13 § En arbetstagare som önskar vara kvar i tjänst efter pensionsåldern
bör ansöka om detta hos anställningsmyndigheten i så god tid att beslut
kan meddelas före den tidpunkt då ansökan om ålderspension senast bör
ges in. Ansökan om att få stå kvar i tjänst under ytterligare tid bör
göras senast fyra månader innan ett tidigare lämnat medgivande löper ut.
Förordning (1991:1431).

14 § En ansökan om en annan pension än ålderspension bör göras i god tid
före den beräknade avgångsdagen.

15 § En ansökan om fastställande av livränta bör ges in snarast efter
det att arbetstagaren har entledigats. Anställningsmyndigheten skall se
till att ansökan görs.

16 § En ansökan om att få avgå ur tjänst som ges in samtidigt med en
ansökan om pension skall anses vara gjord under förutsättning att
pensionsansökan bifalls.

17 § När statens löne- och pensionsverk prövat frågan om rätt till en
egenpension, skall beslutet sändas till den myndighet som skall
entlediga arbetstagaren.

18 § Beslut om entledigande av en arbetstagare som beviljats egenpension
skall sändas till statens löne- och pensionsverk, om verket inte
beslutar annat.

19 § Statens löne- och pensionsverks beslut om rätt till pensionsförmån
skall innehålla upplysning om rätt till familjepensionsförmån och
förutsättningarna för den.

Särskilda åtgärder vid avgång med ålderspension

20 § Ett medgivande att arbetstagaren får vara kvar i tjänst efter
pensionsåldern skall gälla tills vidare, dock längst till en viss
bestämd tidpunkt, så länge arbetstagaren är fullt tjänstduglig.
Förordning (1991:1431).

21 § Innan en fråga om skyldighet att avgå med ålderspension före
pensioneringsperiodens övre gräns prövas, skall anställningsmyndigheten
bereda arbetstagaren tillfälle att komma in med en uppsägning och en
ansökan om pension. Avgången bör inte fastställas att ske tidigare än
sex månader därefter.

22 § Vid bedömning av om avgången från anställningen är önskvärd i
samband med en omorganisation som berör arbetstagarens tjänsteställe,
eller en rationalisering av arbetsförhållandena där, skall beaktas om
ett kvarstående i anställningen leder till att en annan arbetstagare
permitteras eller entledigas utan att få pension.

23 § Vid prövning av en fråga om avgångsskyldighet på grund av ålder får
arbetstagaren inte entledigas innan arbetstagarens rätt till pension har
avgjorts. Detta gäller dock inte i fråga om arbetstagare vid Statens
järnvägar. Förordning (1993:1734).

24 § Om arbetstagaren inte ansöker om ålderspension, sedan han eller hon
uppmanats att göra det, skall anställningsmyndigheten se till att frågan
om rätten till pension ändå prövas. Sedan prövningen skett skall
arbetstagaren entledigas.

Särskilda åtgärder vid avgång med sjukpension

25 § Anställningsmyndigheten skall se till att frågan om en
arbetstagares framtida tjänstbarhet prövas, om myndigheten finner att
arbetsförmågan upphört eller satts ner och det på grund därav finns skäl
att anta att arbetstagaren för framtiden inte längre kan utföra sitt
arbete på ett tillfredsställande sätt.

26 § Om arbetstagaren enligt läkarutlåtande är för framtiden oförmögen
att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt arbete gäller följande.
Anställningsmyndigheten skall

1. försöka föra över arbetstagaren till en annan tjänst med pensionsrätt
inom myndigheten, eller

2. undersöka vilka möjligheter som finns att förflytta arbetstagaren
till en med statlig pensionsrätt förenad tjänst hos en annan myndighet,
eller

3. vidta åtgärder för att frågan om pension åt arbetstagaren blir
prövad.

27 § En arbetstagare får inte entledigas på grund av nedsatt
arbetsförmåga innan rätten till pension avgjorts.

28 § har upphävts genom förordning (1989:975).

29 § Om arbetstagaren inte har fått hel förtidspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, skall ett yttrande om arbetstagarens
framtida tjänstbarhet inhämtas från den läkare som statens löne- och
pensionsverk bestämmer. Förordning (1989:975).

30 § Statens löne- och pensionsverk får, om det finns skäl till det,
pröva om förutsättning finns för sjukpension även i de fall
anställningen upphör eller skall upphöra av annan anledning än nedsatt
arbetsförmåga och arbetstagaren inte har rätt till ålderspension.

Arbetstagarens uppgiftsskyldighet

31 § En arbetstagare som beviljats en pensionsförmån som skall börja
utgå vid en senare tidpunkt än dagen efter den då han eller hon inte
längre omfattas av pensionsbestämmelserna, skall i god tid före den
tidpunkt då förmånen skall börja utgå ansöka om utbetalning av förmånen
hos statens löne- och pensionsverk. En sådan ansökan skall också göras
om arbetstagaren får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

32 § Den som kan ha rätt till en pensionsförmån är skyldig att till
statens löne- och pensionsverk lämna de uppgifter som verket behöver för
att bestämma rätten till och storleken av förmånen. Förordning
(1987:1061).

Beslutande myndighet

33 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om arbetstagares rätt
till pensionsförmån, om inte något annat följer av 34 §. Förordning
(1991:1431).

34 § Regeringen prövar frågor om arbetstagares rätt att få

1. förordnandepension då arbetstagarens förordnande upphävs före
pensionsåldern,

2. pensionsförmåner i fall då arbetstagaren med anledning av
ändrat huvudmannaskap eller ändrade pensionsbestämmelser har
gått över från en statligt pensionsreglerad anställning till en
kommunalt eller landstingskommunalt pensionsreglerad
anställning. Förordning (1994:979).

34 a § har upphävts genom förordning (1991:1431).

34 b § har upphävts genom förordning (1991:1431).

35 § Pensionsförmånens belopp fastställs av statens löne- och
pensionsverk.

Verkställighetsföreskrifter

36 § Ytterligare förskrifter om verkställigheten av denna förordning får
beslutas av statens löne- och pensionsverk.

Övergångsbestämmelser

1984:1039

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

Genom förordningen upphävs 2 § 1, 3 och 4 mom., 3 § och 13–17 §§
förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna
tjänstepensionsreglemente.

1990:1513

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock
för tid från och med den 1 oktober 1990.