Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

SFS nr
1984:1095
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1030
Upphävd
1996-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1444

1 § Förlängt bidragsförskott lämnas av allmänna medel enligt vad som
föreskrivs i denna lag för barn som är bosatta i Sverige. Är barnet inte
svensk medborgare tillämpas dock lagen endast om barnet varaktigt bor
tillsammans med en förälder som är bosatt här i landet och antingen
denne eller barnet vistas här sedan minst sex månader.

Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här, om
utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande barn
till den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för
arbete för arbetsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses
bosatta i Sverige. Lag (1992:387).

2 § Förlängt bidragsförskott lämnas för barn som går i skolan när det
fyller 18 år eller återupptar skolgången innan det fyller 19 år så länge
barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt
lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 3 kap.
studiestödslagen (1973:349), dock längst till och med juni månad det år
barnet fyller 20 år. Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor
eller deltidsstudier medför dock inte rätt till förlängt
bidragsförskott. Detsamma gäller studier för vilka barnet uppbär
återbetalningspliktiga studiemedel oberoende av föräldrarnas ekonomi
enligt 3 kap. 12 § tredje stycket studiestödslagen.

Förskottet utgår från och med månaden efter det barnet fyllt 18 år till
och med den månad rätten till förskottet upphör. Förskottet lämnas dock
inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Lag
(1986:380).

3 § Förlängt bidragsförskott lämnas i förhållande till en förälder som
barnet inte varaktigt bor tillsammans med, om barnet varaktigt bor
tillsammans med den andre föräldern eller någon som var vårdnadshavare
för barnet när det fyllde 18 år. I fråga om sådan tidigare
vårdnadshavare gäller det som sägs i denna lag om en förälder som barnet
bor varaktigt tillsammans med.

Den förälder i förhållande till vilken bidragsförskott lämnas enligt
första stycket kallas i lagen underhållsskyldig.

4 § Förlängt bidragsförskott lämnas inte, om

a) faderskapet till barnet inte är fastställt och bidragsförskott enligt
lagen (1964:143) om bidragsförskott inte har lämnats för den månad då
barnet fyllde 18 år;

b) barnet uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta eller
medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt;

c) det föreligger grundad anledning anta att den underhållsskyldige i
vederbörlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag som inte
understiger vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 5 §;

d) det är uppenbart att den underhållsskyldige på annat sätt sörjt eller
sörjer för att barnet erhåller motsvarande underhåll;

e) barnet har ingått äktenskap.

5 § Det förlängda bidragsförskottets storlek bestäms enligt 4 och 4 a §§
lagen (1964:143) om bidragsförskott.

6 § Förlängt bidragsförskott söks hos allmän försäkringskassa gemensamt
av barnet och den förälder som barnet varaktigt bor tillsammans med.

7 § Sedan förlängt bidragsförskott sökts skall försäkringskassan
omedelbart sända meddelande om ansökningen till den underhållsskyldige,
under förutsättning att hans vistelseort är känd eller kan utrönas.
Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den underhållsskyldige att
han skall yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han
har något att invända mot ansökningen. I meddelandet skall även anges
vad som gäller om förlängt bidragsförskott dels enligt 1–3 §§ och 4 §
c) och d) denna lag, dels enligt 4 § andra stycket lagen (1964:143) om
bidragsförskott.

När försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall barnet och
den förälder som barnet bor tillsammans med skriftligen underrättas om
beslutet. Den underhållsskyldige skall skriftligen delges beslutet i
annat fall än det som avses i 4 § andra stycket lagen (1964:143) om
bidragsförskott.

Har förskott beviljats, skall underrättelse lämnas till barnet och den
förälder som barnet bor tillsammans med om vad som gäller i enlighet med
10 § denna lag och 13 § lagen (1964:143) om bidragsförskott. I annat
fall än det som avses i 4 § andra stycket samma lag skall dessutom den
underhållsskyldige underrättas om föreskrifterna i 4 § c) och d) i denna
lag och 16 § lagen (1964:143) om bidragsförskott. Lag (1988:886).

8 § Förlängt bidragsförskott utbetalas till den förälder eller
tidigare vårdnadshavare som barnet varaktigt bor tillsammans med.
Sammanbor barnet med två tidigare förordnade vårdnadshavare som
utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om barnet tillämpas 9 § första
stycket andra meningen lagen (1964:143) om bidragsförskott.
Lag (1994:1444).

9 § Försäkringskassan skall dra in förskottet om förutsättningarna för
det inte längre föreligger. Särskilt beslut behövs dock inte när
förskottet skall upphöra vid juni månads utgång det år barnet fyller 20
år eller på grund av att barnet har avlidit. Försäkringskassan skall
även sätta ned förskottet när bestämmelserna i denna lag föranleder det.

Beslut om indragning eller nedsättning av förskottet skall skriftligen
delges den underhållsskyldige, om det inte gäller förskott som avses i 4
§ andra stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott. Lag (1988:886).

10 § Både den som uppbär förlängt bidragsförskott för ett barn och
barnet är skyldiga att ofördröjligen till försäkringskassan anmäla
sådana omständigheter som kan påverka rätten till och storleken av
förskottet.

11 § Försäkringskassan bör bereda barnet tillfälle att i samband med
återkrävande av förlängt bidragsförskott utkräva den del av obetalda
underhållsbidrag, som kan överskjuta förskottets belopp.

12 § I fråga om förlängt bidragsförskott tillämpas även 5 §, 6 § andra
stycket, 8 §, 9 § andra och fjärde styckena, 10 §, 11 § andra stycket,
13–16 §§, 17 § första stycket och 18–24 §§ lagen (1964:143) om
bidragsförskott.

Övergångsbestämmelser

1984:1095

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas i fråga om
barn som är födda år 1967 eller senare.

1992:387

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för barn som har lämnat Sverige före ikraftträdandet.

1994:1444

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidragsförskott
för tid före ikraftträdandet.

3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en
omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt
förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya
lydelse.