Förordning (1984:112) om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.

SFS nr
1984:112
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1743
Upphävd
1992-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana arbetstagare som omfattas av lagen
(1976:600) om offentlig anställning och som enligt nämnda lag innehar
eller uppehåller en statligt reglerad tjänst hos en kommun eller någon
annan icke-statlig arbetsgivare, dock inte hos en allmän
försäkringkassa. Förordning (1985:60).

2 § Förordningen tillämpas dock inte på de lärare som omfattas av

— förordningen (1984:762) om turordning vid uppsägning av
vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.,
— förordningen (SÖ-FS 1985:18) om turordning vid uppsägning
och företrädesrätt till återanställning för lärare vid
folkhögskolor.
Förordning (1985:957).

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

3 § I stället för vad som föreskrivs i 22 § tredje stycket lagen
(1982:80) om anställningsskydd skall turordning vid uppsägning omfatta
de arbetstagare hos arbetsgivaren som har i huvudsak jämförbara
arbetsuppgifter.

Turordning vid företrädesrätt till återanställning

4 § I stället för vad som föreskrivs i 25 § tredje stycket lagen
(1982:80) om anställningsskydd skall turordning vid företrädesrätt till
återanställning omfatta arbetstagarna hos arbetsgivaren.

Gemensamma bestämmelser

5 § Har arbetsgivaren och arbetstagarorganisation, som är eller brukar
vara part i kollektivavtal med denne såvitt gäller berörd
arbetstagarkategori, vid förhandling enats om att turordning enligt 3
eller 4 § skall omfatta arbetstagare vid enbart någon eller några
förvaltningsenheter hos arbetsgivaren, skall turordningen utan hinder av
3 eller 4 § fastställas i enlighet härmed.

6 § Vid bestämmande av arbetstagares plats i turordning får, om det
finns särskilda skäl för det, med anställningstid hos
arbetsgivaren jämställas anställningstid hos annan arbetsgivare.

Överklagande

7 § En myndighets beslut i ärenden enligt 4 § eller, såvitt gäller
företrädesrätt till återanställning, 5 eller 6 § får överklagas på samma
sätt som myndighetens beslut om tjänstetillsättning. Förordning
(1987:559).

Övergångsbestämmelser

1984:112

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1984.

Genom förordningen upphävs förordningen (1976:865) om vissa
turordningsfrågor i statligt reglerad anställning, m. m. I fråga om de
arbetstagare hos myndighet under regeringen som inte omfattas av avtalet
om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) eller avtalet om
turordning för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TurA-Skog)
tillämpas dock den upphävda förordningen. Förordning (1985:957).