Förordning (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

SFS nr
1984:1129
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:197
Upphävd
1996-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:375

1 § Statliga myndigheter, myndigheter inom kommuner och landsting samt
företag som ägs av kommuner eller landsting kan få
försörjningsberedskapsstöd för anskaffning i Sverige av textil- och
konfektionsvaror, skor, läder, skinn och skinnprodukter, om
anskaffningen är av särskild betydelse för att försörjningsberedskapen
inom beklädnadsområdet skall kunna upprätthållas. Stöd får dock inte
utgå om det inverkar på konkurrensen inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Överstyrelsen för civil beredskap får inom ramen för tillgängliga medel
utnyttja beredskapsstödet för sådana inköp av sjukhustextilier som
överstyrelsen gör för att omsätta sina beredskapslager av sådana
textilier. Förordning (1992:1114).

2 § Försörjningsberedskapsstöd utgår med det belopp som utgör skillnaden
mellan kostnaderna för den förmånligaste anskaffningen i Sverige och den
förmånligaste anskaffningen utanför det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Stödet kan dock bara utgå, om skillnaden är mindre än
200 000 kronor eller mindre än 20 procent av inköpssumman på det
utländska anbudet. Förordning (1992:1114).

3 § Frågor om försörjningsberedskapsstöd prövas av
Överstyrelsen för civil beredskap. Beslut varigenom
försörjningsberedskapsstöd skall lämnas enligt 1 § första stycket
måste föregås av samråd med Kommerskollegium och
Arbetsmarknadsstyrelsen. Uppkommer oenighet skall
Överstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen
eller besluta om att försörjningsberedskapsstöd inte skall lämnas. I
sistnämnda fall får en samrådsmyndighet hänskjuta frågan till
regeringen. Förordning (1994:375).

4 § Före inköp av textil- och konfektionsvaror, skor, läder, skinn och
skinnprodukter till ett värde som för varje varuslag uppgår till 200 000
kronor eller mer skall följande myndigheter samråda med Överstyrelsen
för civil beredskap:

Rikspolisstyrelsen
Kriminalvårdsstyrelsen
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Statens räddningsverk
Kustbevakningen
Socialstyrelsen
Statens järnvägar
Vägverket
Luftfartsverket
Generaltullstyrelsen
Arbetsmarknadsstyrelsen

Samrådet bör ske före anbudsinfordran och grundas på
myndighetens anskaffningsplaner.
Förordning (1994:375).

5 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får
meddelas av Överstyrelsen för civil beredskap efter hörande av
Kommerskollegium och Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1994:375).