Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden

SFS nr
1984:176
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1984-04-12

Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella
konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening genom olja.

Enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden gäller konventionen i vissa delar som svensk lag.
Fondens församling har med stöd av konventionens artikel 5, fjärde
stycket, beslutat att det instrument som anges i artikel 5, tredje
stycket (a) (i), med verkan från och med den 1 juli 1984 skall
ersättas av 1973 års internationella konvention till förhindrande av
förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom
1978 års protokoll till konventionen.